Teksti suurus:

Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2017, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 07.05.2015 nr 11
RT IV, 14.05.2015, 4
jõustumine 18.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.07.2017RT IV, 29.07.2017, 301.08.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Jõelähtme valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist, lasteaiakoha kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtu taotlemine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja või eestkostja (edaspidi vanem) lasteaia direktorile vormikohase avalduse (Lisa 1), koopia lapse sünnitõendist või isikut tõendavast dokumendist.

  (2) Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- ja erirühma vastuvõtu taotlemiseks lisab vanem avaldusele SA Innove nõustamiskomisjoni soovituse.

  (3) Vanem, kes on esitanud avalduse, kuid soovib hiljem lapse lasteaeda paigutamise aastat muuta, teavitab lasteaia direktorit sellest kirjalikult ning laps jääb edasi järjekorda esialgselt esitatud avalduse kuupäevaga.

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaia direktor registreerib avaldused laekumise järjekorras ja uuendab lasteaia kodulehel järjekorda iga kuu 10-ndaks kuupäevaks.

  (2) Lasteaiarühmade eelkomplekteerimine algab 10. märtsil, mil vallavalitsuse ametnik kontrollib jooksva aasta 10. märtsi seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe vanema registreeringut rahvastikuregistris Jõelähtme valla aadressil ning seejärel koostab lasteaia direktor esialgsed rühmade nimekirjad.

  (3) Eelkomplekteerimine rahvastikuregistrijärgse elukohaga Jõelähtme valda kuuluvate laste osas lõpeb 1. mail ning tulemustest teavitab direktor vanemat hiljemalt 1. juuniks.

  (4) Rahvastikuregistrijärgse elukohaga Jõelähtme valda mittekuuluvate laste osas lõpeb komplekteerimine 20. augustil ning tulemustest teavitab direktor vanemat hiljemalt 31. augustiks.

  (5) Lasteaeda võetakse:
  1) esimeses järjekorras lapsi, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald (avalduste esitamise ajalises järjestuses);
  2) teises järjekorras lapsi, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on pärast jooksva aasta 1. jaanuari rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald (avalduste esitamise ajalises järjestuses);
  3) kolmandas järjekorras lapsi, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel väljaspool Jõelähtme valda (avalduste esitamise ajalises järjestuses).

  (6) Lasteaia direktoril on õigus Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul ja nõusolekul võtta laps lasteaeda eelisjärjekorras.

  (7) Võimalusel eelistatakse ühe pere lastel saada koht ühte lasteaeda.

  (8) Võimalusel võetakse eelisjärjekorras lasteaeda lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et toetada nende kooliks ettevalmistust.

  (9) Vanem, kes on saanud lasteaias koha ja lükkavad lapse lasteaeda tuleku edasi, teavitavad lasteaia direktorit sellest kirjalikult ning laps jääb edasi järjekorda esialgselt esitatud avalduse kuupäevaga.

  (10) Vanem on nii koha taotlemise ajal kui ka lapse lasteaia nimekirjas viibimise ajal kohustatud koheselt, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul teavitama lasteaia direktorit enda ja/või lapse rahvastikuregistrijärgsest elukoha muutusest.

  (11) Vanem, kelle laps on saanud lasteaias koha, kuid ei ole teavitanud lasteaia direktorit koha vastuvõtmisest 30. päeva jooksul koha kasutamise õiguse tekkimisest, arvatakse laps rühma (eel)nimekirjast välja ning vabanenud kohale võetakse järgmine laps järjekorrast. Laps jääb edasi järjekorda esialgselt esitatud avalduse kuupäevaga.

  (12) Õppeaasta keskel võetakse vabanenud kohtade tekkimisel uusi lapsi lasteaeda käesoleva määruse § 3 lõikes 5 sätestatud järjekorra alusel.

§ 4.   Lasteaiakoha kasutamine

  (1) Lasteaia sõimerühma võetakse pooleteise- kuni kolme aasta vanuseid lapsi .

  (2) Lasteaiarühma võetakse lapsi, kes on vähemalt 3-aastased jooksva aasta 30. septembri seisuga.

  (3) Liitrühma võetakse lapsi, kes on vähemalt pooleteiseaasta vanused jooksva aasta 1. augusti seisuga.

  (4) Lasteaia direktor tutvustab vanemale lasteaia vastuvõtmise ja väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda ning Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra.

  (5) Lasteaiarühmade koosseisud kinnitatakse direktori käskkirjaga 5. septembriks.

  (6) Vanem, kes soovib lasteaias käiva lapse jätta ajutiselt koduseks, teeb selle kohta kirjaliku avalduse, näidates ära perioodi, millal laps ei viibi lasteaias ning tasub edasi lasteaia osalustasu, eesmärgiga säilitada lapsele lasteaia koht.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul vabastatakse vanem tema taotlusel osalustasu maksmisest kui vaba koht on lasteasutusel võimalik ajutiselt (lapsevanema avalduses märgitud ajaks) täita teise järjekorras oleva lapsega. Enne avaldusel märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda tagasi vaid vaba koha olemasolul.

  (8) Vanema keeldumisel osalustasu tasumisest ajutiselt koduseks jäänud lapse eest, arvatakse laps lasteaiast välja ja vanema soovil registreeritakse laps uuesti järjekorda esialgselt esitatud avalduse kuupäevaga.

  (9) Vanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab sellest esimesel võimalusel kirjalikult teavitama lasteaia direktorit ning esitama nõustamiskomisjoni soovituse hiljemalt õppeaastale eelneva õppeaasta 20. juuniks.

§ 5.   Lasteaia osalustasu ja toidukulu tasumine

  (1) Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) kehtestatakse Jõelähtme Vallavolikogu määrusega ning toiduraha päevamaksumuse piirmäär, koolieelse lasteasutuse hoolekogu otsusega.

  (2) Vallavalitsus esitab vanemale arve eelmise kuu osalustasu ja toidumaksumuse kohta hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.
[RT IV, 29.07.2017, 3 - jõust. 01.08.2017]

  (3) Vanem tasub esitatud arve hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks pangaülekandega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele. Direktoril on õigus põhjendatud juhtudel anda maksetähtaja pikendust vanema kirjaliku avalduse alusel.

  (4)
25.01.2018 13:45
Veaparandus - parandatud ilmne ebatäpsus, tunnistades kehtetuks § 5 lg 4 muutva määruse ja Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel
[Kehtetu - RT IV, 29.07.2017, 3 - jõust. 01.08.2017]

  (5) Osalustasu makstakse igakuiselt täies ulatuses olenemata lapse tegelikust lasteaias viibimise ajast ja sealt puudumise põhjusest va lasteaia ajutise sulgemise ajal (remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis vältab vähemalt 30 päeva.
25.01.2018 13:47
Veaparandus - taasttaud § 5 lg 5 tekst algtekst-tervikteksti alusel

  (6) Osalustasu vabastust saab taotleda käesoleva määruse § 4 lõikes 7 sätestatud juhul ja/või Jõelähtme valla toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise korra alusel.

  (7) Vallavalitsuse poolt arve mitteõigeaegse esitamise korral pikeneb vanema arve tasumiseks ettenähtud aeg viivitatud päevade võrra.

  (8) Vanema poolt arve mitteõigeaegse tasumise korral arvestatakse tasumisega viivitatud summalt viivist 0,2 % päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

  (9) Vanema poolt arve tähtajaks tasumata jätmisel kahel järjestikulisel kalendrikuul teeb lasteaia direktor vanemale kirjaliku meeldetuletuse ning hoiatuse, et võlgnevuse mittetasumise korral arvatakse laps lasteaiast välja.

  (10) Üle kolme järjestikuse kalendrikuu osalustasu ja toiduraha võlgnevuse korral arvatakse laps lasteasutusest välja, kusjuures vanemalt nõutakse võlgnevus sisse kohtu korras.

§ 6.   Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lasteaia nimekirjast arvatakse laps välja:
  1) vanema avalduse alusel avalduses märgitud kuupäevast. Avaldus esitatakse vähemalt seitse päeva enne lapse lasteaiast lahkumist;
  2) lasteaia lõpetamisel seoses kooliminekuga;
  3) lapse koolipikenduse aja lõppemisel;
  4) lapse tervisliku seisukorra tõttu arstliku komisjoni otsuse alusel;
  5) juhul kui laps on lasteaiast puudunud rohkem kui üks kuu ja selle põhjusest ei ole lasteaia direktorit kirjalikult ette teavitatud;
  6) juhul kui vanem ei ole tasunud kolme järjestikuse kalendrikuu eest lasteaia toiduraha ja osalustasu ning lasteaia direktor on sellest vanemat eelnevalt kirjalikult teavitanud;
  7) juhul kui Jõelähtme Vallavolikogu otsustab lasteasutuse tegevuse lõpetamise.

  (2) Lapse lasteaiast väljaarvamisel lasteaia direktori ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps lasteaia nimekirjast järgneva kuu 1. kuupäeval, millest lasteaia direktor teavitab vanemat kirjalikult vähemalt 15 kalendripäeva ette.

  (3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma kõik kulud (toiduraha ja osalustasu) kuni lapse lahkumise kuupäevani.

  (4) Koolieelikute eest, kellel tekib lasteaia koha vajadus pärast 31. maid, va lasteaia kollektiivpuhkuse perioodil, tasub vanem osalustasu ja toidukulu ettemaksuna.

  (5) Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub direktori käskkirjaga.

§ 7.   Lasteaia tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine

  Lasteaia tegevuse lõpetamisest või ümberkorraldamisest teatab vallavalitsus vanematele vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada „Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avalduse vorm“ vastavalt lisale 1.

  (2) Jõelähtme valla koolieelse lasteasutuse koha kasutamise lepingud kehtivad neis sätestatud tähtajani.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (4) Määrus jõustub 18. mail 2015.

Lisa Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus

/otsingu_soovitused.json