Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2020, 3

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord
[RT IV, 09.07.2020, 4 - jõust. 12.07.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2020]

Vastu võetud 26.07.2018 nr 24
RT IV, 31.07.2018, 6
jõustumine 03.08.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2020RT IV, 09.07.2020, 412.07.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2020
23.07.2020RT IV, 29.07.2020, 201.08.2020

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ning § 22 lg 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmist.

  (2) Volikogu tööst osavõtu tasu maksmise arvestus toimub kalendrikuude kaupa. Kui ühes kalendrikuus toimub mitu volikogu istungit või komisjoni koosolekut, siis tasu mitmekordselt ei maksta.

  (3) Volikogu liikmetele makstakse tasu ainult volikogu tööst osavõtu eest.
[RT IV, 29.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

  (4) Volikogu komisjoni esimehele makstakse komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu ainult komisjoni koosoleku läbiviimise korral. Juhul, kui kalendrikuul volikogu komisjoni koosolekut ei toimunud ja komisjoni esimees komisjoni ei juhtinud, siis talle sellel kalendrikuul komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu ei maksta. Sellel kalendrikuul rakendub komisjoni esimehe suhtes käesoleva korra § 2 lõikes 1 sätestatu.

  (5) Makstav tasu või hüvitus makstakse välja volikogu kantselei juhataja esildise alusel, mis koostatakse volikogu, volikogu komisjoni koosoleku, eestseisuse protokolli põhjal ning kantakse üle saaja pangaarvele Jõhvi valla ametiasutuste palgapäeval.
[RT IV, 29.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 2.   Volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmine

  (1) Volikogu liikmele (väljaarvatud volikogu esimees) makstakse igakuiselt tasu volikogu istungi tööst osavõtu eest. Kuutasu suuruseks on 45% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks kalendriaastaks kehtestatud kuutasu alammäärast.

  (2) Volikogu esimehele volikogu töö korraldamise ning esimehe ülesannete täitmise eest makstava hüvituse igakuine suurus on ¼ (üks neljandik) volikogu poolt vallavanemale määratud töötasust.
[RT IV, 09.07.2020, 4 - jõust. 12.07.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2020]

  (3) Volikogu aseesimehele või aseesimeestele makstakse igakuiselt tasu Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks kalendriaastaks kehtestatud kuutasu alammääras.

  (4) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse igakuiselt tasu komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest 90% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks kalendriaastaks kehtestatud kuutasu alammääras.

  (5) Volikogu ajutise komisjoni esimehele makstakse tasu ajutise komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest käesoleva korra § 1 lõikes 4 ning § 2 lõigetes 4 ja 7 ettenähtud korras ajutise komisjoni töö ülesannete täitmise tähtaja jooksul.

  (6) Kui komisjoni koosoleku viib läbi komisjoni aseesimees, makstakse talle volikogu liikme tasu kahekordses määras.

  (7) Juhul, kui volikogu esimees või aseesimees on ühtlasi komisjoni esi- või asemees, ei maksta talle tasu komisjoni esimehe kohuste täitmise eest. Komisjoni esimehe tasu maksmisel ei maksta käesoleva korra § 2 lõikes 1 nimetatud tasu.

  (8) Volikogu liikmele, kes on oma volituste ajal ka Riigikogu liige, ei maksta käesolevas paragrahvis sätestatud tasusid.

§ 3.   Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine

  (1) Volikogu esimehele ja aseesimehele isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulude või esindusfunktsioonide täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise (kuludokumentide alusel) otsustab volikogu eestseisus protokolliliselt.

  (2) Volikogu liikmele isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulude hüvitamise otsustab volikogu esimees, tema äraolekul aseesimees käskkirja andmisega.

  (3) Isikliku sõiduautoga tehtud kulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006 määruses nr 164 “Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” sätestatud korras 0,3 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta.

  (4) Volikogu liikmele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab kuludokumentide alusel volikogu esimees, tema äraolekul aseesimees käskkirja andmisega.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tasult peetakse kinni üksikisiku tulumaks ning arvestatakse sotsiaalmaks seadusega sätestatud korras.

  (2) Volikogu liikmel on õigus isikliku avalduse alusel käesoleva korra paragrahvis 2 makstavast tasust loobuda.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (4) Määrus jõustub üldises korras.

/otsingu_soovitused.json