HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2022, 1

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 19.07.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Kose vallale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Kose valla koolieelsete lasteasutuste (Ardu Kool, Kose Lasteaed „Päevalill“, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool, Oru Lasteaed Mesimumm) teeninduspiirkonnaks on Kose valla haldusterritoorium.

  (3) Kose valla koolieelsesse lasteasutusse on õigus kohta saada lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kose vald.

§ 2.   Vanemate poolt kaetav tasu

  Kose valla lasteasutustes lapsevanema tasu koosneb lapse toidukulust ja kohatasust. Kohatasu määra ja maksmise korra kehtestab Kose Vallavolikogu. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

§ 3.   Laste üle arvestuse pidamine

  (1) Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate ning lasteasutusse vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi e-keskkond ARNO).

  (2) Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate üle peetakse õppeaastate ja vanuserühmade kaupa. Ühte vanuserühma kuuluvad 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.

  (3) Lasteaiakohtade taotlejate üle arvestuse pidamisel ja lasteaiakohtade täitmisel kontrollib e-keskkond ARNO taotleja(te) ja nende lapse või laste elukohaandmeid automaatselt Eesti rahvastikuregistrist.

§ 4.   Lasteasutusse koha taotlemine

  (1) Lapsele lasteasutusse koha taotlemiseks esitab vanem või muu seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lasteaiakoha taotluse (edaspidi taotlus) e-keskkonnas ARNO.

  (2) Vanem märgib taotluses kohasoovimise aja ja kuni kolm lasteasutuse valiku eelistust.
Haridusliku erivajadusega lapse puhul, koha saamiseks sobitus- või erirühma, lisatakse nõustamiskomisjoni soovitus.

  (3) Vanem kinnitab taotluses, et on teadlik lasteasutuse koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukulu eest vastavalt kehtestatud hindadele.

  (4) Taotluse alusel kantakse laps e-keskkonnas ARNO olevasse järjekorda, mis on ühine kõikidele valla lasteasutustele.

  (5) Vanemal on võimalus vajadusel e-keskkonnas ARNO tehtud valikuid lasteasutuse eelistuse ja koha saamise õppeaasta osas muuta ning jälgida lapse kohta järjekorras.

  (6) Kui vanem ei soovi enam taotleda kohta valla lasteasutuses, tuleb tal taotlus e-keskkonnas ARNO tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade vallavalitsusele.

  (7) Vanem peab vallavalitsust teavitama koheselt taotluses esitatud andmete muutumisest. Andmete muutmiseks muudab lapsevanem e-keskkonnas ARNO esitatud taotlust või esitab vallavalitsusele vastava teate.

  (8) Vanemal on õigus saada informatsiooni vabade kohtade olemasolust lasteasutustes, tutvuda lasteasutuse põhimääruse, kodukorra, õppe- ja päevakavaga ning muude lasteaeda puudutavate õigusaktidega ja saada teavet töökorralduse kohta.

§ 5.   Rühmade moodustamine

  Lasteasutuse direktor kooskõlastab vallavalitsusega järgmiseks õppeaastaks rühmade liigid ja kohtade arvu lähtuvalt vajadustest ja võimalustest ning kannab andmed e-keskkonda ARNO hiljemalt 31. märtsiks.

§ 6.   Lasteasutusse vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteasutuste rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks algab e-keskkonnas ARNO 1. aprillist ning kestab kuni 15. augustini.

  (2) Vanematele saadetakse elektroonne teatis koha saamise kohta lasteasutuses e-keskkonnas ARNO olevatele kontaktidele hiljemalt 10. maiks.

  (3) Lasteasutusse koha saamise aluseks on kohataotluse järjekord ja vaba koht lasteasutuse vastavas vanuserühmas.

  (4) Võimalusel võetakse ühest perest pärit lapsed samasse lasteasutusse.

  (5) Vaba koha olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta kestel vastavalt vanuserühma järjekorrale.

  (6) Lasteasutuses koha saamise võimalusest saab vanem teate e-keskkonnalt ARNO või lasteasutuse direktorilt.

  (7) Lasteasutuse koha pakkumise saamisel tuleb vanemal 14 päeva jooksul otsustada pakkumise vastuvõtmine. Kui vanem 14 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks. Õppeperioodi keskel on pakkumisele vastamise aeg 7 päeva.

  (8) Peale lasteaiakoha vastuvõtmist edastab lasteasutus kohakasutamise kokkuleppe, kus fikseeritakse lasteasutuse kohakasutamise alguskuupäev. Lapsevanem on kohustatud kohakasutamise kokkuleppe kinnitama 7 päeva jooksul. Kui vanem 7 päeva jooksul kohakasutamise kokkulepet ei kinnita, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks.

  (9) Loobumise korral jäetakse laps lasteaia järjekorda ning lasteaiakoht eraldatakse järgmisel õppeaastal.

  (10) Vanem, kelle koolikohustuslikus eas lapsel on nõustamiskomisjoni soovitus koolipikenduseks, peab koha kasutamise jätkamisest lasteasutuse direktorit ja vallavalitsust kirjalikult teavitama hiljemalt 1. maiks.

  (11) Lasteasutuse direktori nõusolekul võib kohta rühmas kasutada täisajalise või osaajalisena. Täisajalise koha puhul võib laps kasutada kohta kogu lasteasutuse lahtioleku aja vältel. Osaajalist kohta saab laps kasutada lasteasutuse direktori ja lapsevanema vahel kokkulepitud aegadel ja tingimustel. Koha kasutusse andmise osaajalisena otsustab direktor eeldusel, et ühte kohta soovib osaajaliselt kasutada vähemalt kaks last, kes summeerituna kasutavad täisajalist kohta.

  (12) Lasteasutuse direktor kinnitab 10. septembriks käskkirjaga rühmade nimekirjad.

  (13) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning lasteaiatasude maksmise tingimusi ja korda.

§ 7.   Kohast loobumine

  Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on vanemal võimalik igal ajal loobuda kohast lasteasutuses, teatades sellest e-keskkonna ARNO kaudu või kirjalikult lasteasutuse direktorile.

§ 8.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Koha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise võivad algatada lapsevanem või lasteasutuse direktor.

  (2) Kui vanem soovib lõpetada koha kasutamist enne tähtaega, teavitab ta e-keskkonna ARNO kaudu koha kasutamise lõpukuupäeva või edastab kirjaliku teate lasteasutuse direktorile.

  (3) Koha kasutamise lõpetamisest tuleb vanemal vähemalt 14 päeva ette teatada, kui lasteasutuse direktoriga ei ole kokku lepitud teisiti.

  (4) Lasteasutuse direktor algatab koha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps on jõudnud koolikohustuslikku ikka või läheb kooli;
  2) laps ei ole asunud kuu aja jooksul koha kasutamise alguspäevast kohta kasutama ja lapsevanem ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjustest;
  3) laps on üle kahe kuu lasteaiast põhjuseta puudunud. Põhjuseta puudumiseks loetakse puudumist, millest ei ole eelnevalt lasteasutust teavitatud;
  4) vanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või käesolevas määruses kehtestatud koha kasutamise tingimusi.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul annab lasteasutuse direktor koha kasutamise lõpetamise kohta käskkirja, kus on välja toodud koha kasutamise lõpetamise põhjused.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 2-3 nimetatud juhtudel peab lasteasutuse direktor ühendust võtma vanemaga. Kui laps ei hakka kohta kasutama või vanemaga ei saada kontakti, võib lasteasutuse direktor ühepoolselt lõpetada lapse koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 4 nimetatud juhul peab lasteasutuse direktor nõudma vanemalt eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kohustuste nõuetekohast täitmist, andes selleks mõistliku aja. Kui vanem ei hakka kohustusi nõuetekohaselt täitma, võib lasteasutuse direktor lõpetada koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

  (8) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa (kohatasu, toiduraha) kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 01.02.2022 määrus nr 1 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Kätlin Iljin
vallasekretär

Arvo Sirel
abivallavanem majanduse ja halduse alal vallavanema ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json