Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordiinventari toetus 2022. aastal

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2022, 4

Spordiinventari toetus 2022. aastal

Vastu võetud 26.07.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel arvestades Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määrust nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" ning Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2022. a määrust nr 22 "Tartu linna 2022. a I lisaeelarve".

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu linna 2022. a I lisaeelarvega kultuuriosakonnale vaba aja tegevuste spordiinvesteeringuna kavandatud rahaliste vahendite arvelt toetuse andmise kriteeriumeid.

§ 2.   Toetuse taotlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduvad õigusaktid

  Käesoleva määruse kohase toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise ja selle üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid.

§ 3.   Spordiinventari toetus

  (1) Spordiinventari toetuse on toetus Tartu linnas tegutsevale juriidilisele isikule, kes on saanud toetust Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" või Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2021. a määruse nr 145 "Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks" alusel vähemalt 2021. ja 2022. aastal ning kes hakkab kasutama toetusega ostetavat inventari Tartu linnas asuvas tegutsemiskohas.

  (2) Spordiinventari toetus on mõeldud suuremahulise kompaktse tervikliku spordiinventari ostmiseks või taotleja korraldatava sporditegevuse elluviimiseks vajaliku taristu ehitamiseks või rekonstrueerimiseks.

  (3) Taotletava toetuse alamäär ühe taotleja kohta on 3000 eurot ja ülemmäär 8000 eurot.

  (4) Toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt samas mahus taotletava toetusega.

  (5) Toetust ei saa kasutada käibemaksu tasumiseks, välja arvatud juhul, kui taotleja ei ole ise käibemaksukohuslane.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Spordiinventari toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt 1. septembriks 2022. a.

  (2) Taotlusele tuleb lisada hinnapakkumine, üle 5000-eurose toetuse taotluse puhul võimalusel võrdlevad hinnapakkumused.

§ 5.   Spordiinventari toetuse taotluse hindamise kriteeriumid

  Spordiinventari toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) inventari ostu või ehitamise või rekonstrueerimise eesmärgi selgus ja tegemise põhjendatus (kuni 30 punkti);
  2) kasusaajate arvu realistlikkus ja piisavus ning kasu Tartu linnale (kuni 30 punkti);
  3) ostetava inventari või ehitustööde või rekonstrueerimise eeldatav kasutusaja pikkus (kuni 20 punkti);
  4) kogueelarve realistlikkus ja plaanid rahastamisriskide maandamiseks (kuni 20 punkti).

§ 6.   Spordiinventari toetuse taotluse hindamine

  (1) Spordiinventari toetuse taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni.

  (2) Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab iga taotluse igale hindamiskriteeriumile punktid vastavalt oma äranägemisele. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumitele antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga.

  (3) Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks, arvestades eelarve võimalustega.

  (4) Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku taotluse toetamiseks taotletust väiksemas mahus, arvestades käesolevas määruses sätestatud piiranguid.

Mihkel Lees
abilinnapea linnapea ülesannetes

Anneli Apuhtin
õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json