HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Abja Gümnaasiumi põhimäärus

Abja Gümnaasiumi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2012, 4

Abja Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 23.08.2012 nr 62

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimetus

  Kooli nimetus on Abja Gümnaasium (edaspidi kool).

§ 2.  Asukoht

  Kooli asukoht on Eesti Vabariik Viljandi maakond Abja vald ja aadress on Abja tee 15, 69402 Abja-Paluoja.

§ 3.  Kooli tegutsemise vorm ja haldusala

 (1) Kooli tegutsemise vorm on põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena.

 (2) Kool on Abja Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

 (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Abja valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat, eelarve ja sümboolika

 (1) Koolil on oma nimetusega pitsat ja oma sümboolika.

 (2) Koolil on oma eelarve.

§ 5.  Kooli alusväärtused, eesmärk ja ülesanded

 (1) Kooli alusväärtused on:
 1) meeldiv sisekliima ja koostöö;
 2) arengule pühendumine;
 3) traditsioonide austamine ja hoidmine;
 4) analüüsil põhinev arendustegevus;
 5) kaasaegne õpikeskkond
 6) võimaluste rohkus huvitegevuseks;
 7) õpilaste motiveerimine.

 (2) Kooli eesmärk on luua tingimused võimetekohaseks põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks ning mitmekülgsed võimalused huvi- ja õppekavaväliseks tegevuseks.

 (3) Kooli ülesanded on:
 1) luua tingimused ja pakkuda erinevaid võimalusi õpilaste soove arvestades valikainete õpetamiseks;
 2) luua õpilastele erinevaid võimalusi õppekavaväliseks ja huvitegevuseks.
 3) võimaldada inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ja kandma kodanikuvastutust

§ 6.  Kooli põhimääruse kehtestamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab vallavolikogu.

 (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

 (3) Käesolevas määruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

2. peatükk KOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 7.  Hoolekogu ülesanded, hoolekogu moodustamine ja töökord

 (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Kooli hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (3) Kooli hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab vallavolikogu ning hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

§ 8.  Direktori ülesanded

 (1) Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

 (3) Direktor annab oma pädevuse piires välja käskkirju.

 (4) Direktor:
 1) kehtestab kooli õppekava, kooli päevakava, arenguvestluste tingimused ja korra, pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava, hädaolukorra lahendamise plaani, kooli kodukorra, kooli sisehindamise korra ja sisehindamise aruande;
 2) otsustab õpilaste nimekirja arvamise ja nimekirjast väljaarvamise, haridusliku erivajadusega õpilastele tugimeetmete rakendamise, õpilaste suhtes tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise, vanema taotluse alusel õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise;
 3) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamise, õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise, kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras, esimese õpilasesinduse valimised, avaliku konkursi pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks;
 4) määrab hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
 5) valmistab ette kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu;
 6) annab aru kooli hoolekogule;
 7) teeb koostööd õpilasesindusega ja kinnitab õpilasesinduse põhimääruse;
 8) teeb ettepaneku koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks, sõlmib töölepingud koolitöötajate ja pedagoogidega;
 9) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas vanemat üldkoosoleku.

 (5) Direktor võib:
 1) teha vallavalitsusele ettepanekuid klassi täitumuse piirnormist suurema ülemise piirnormi kehtestamiseks;
 2) moodustada vallavalitsuse loal pikapäevarühmi;
 3) teha hoolekogu nõusolekul ettepanekuid pikapäevarühma ülemisest piirnormist suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi kehtestamiseks;
 4) moodustada vallavalitsuse nõusolekul hariduslike erivajadustega õpilaste rühmi.

§ 9.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS KOOLIS 

§ 10.  Kooli õppekava

 (1) Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud ning kooli arengukavast lähtuv kooli õppekava.

 (2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor.

 (3) Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

 (4) Vajadusel võib kool õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalse õppekava.

 (5) Kooli õppekavas sätestatakse hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise põhimõtted.

 (6) Õpitulemuste välishindamine toimub tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning riigieksamite kaudu, mille koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 11.  Omandatava hariduse liik ja tase

  Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks.

§ 12.  Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 13.  Õppevormid

 (1) Koolis toimub statsionaarne õpe.

 (2) Koolis on põhikooli 1.-9. klass ja gümnaasiumi 10.-12. klass.

 (3) Koolis on õpiabirühmad põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks.

§ 14.  Õppeaasta, õppepäev, õppetund, õppekoormus ja päevakava.

 (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

 (2) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (3) Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassides (9. ja 12.) õppe- ja eksamiperiood kokku vähemalt 185 õppepäeva.

 (4) Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

 (5) ) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga, mille pikkus on vähemalt 10 minutit.

 (6) Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavas.

 (7) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

 (8) Õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse kindlaks kooli päevakavas.

 (9) Klassi täituvuse ülemine piirnorm ei või ületada seadusega kehtestatud piirnormi. Pikapäevarühmas võib olla kuni 24 õpilast.

 (10) Gümnaasium võimaldab õppe kolmas õppesuunas.

§ 15.  Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

 (1) Kool tagab vaimse ja füüsilise turvalisuse ning hädaolukorra lahendamise õigusaktides kehtestatud korras.

 (2) Kool sätestab vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise meetmete rakendamise kooli kodukorras.

§ 16.  Õpilaste kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine, õpilaspileti väljastamine

 (1) Õpilaste kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses vallavalitsus.

 (2) Kool väljastab õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel õpilasele tasuta kooli õpilaspileti, mille väljaandmise korra ja vormi kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 17.  Õpilaste hindamine ja tunnustamine

 (1) Kool sätestab õpilaste hindamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ja klassikursust kordama jätmise tingimused ja korra kooli õppekavas, hindamisest teavitamise korra kooli kodukorras.

 (2) Õpilast tunnustatakse haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras kiitusega põhikooli lõputunnistusel ning gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga.

 (3) Kool sätestab õpilaste tunnustusmeetmed kooli kodukorras.

§ 18.  Kooli lõpetamine

 (1) Põhikooli lõpetamise tingimused sätestatakse põhikooli riiklikus õppekavas ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused gümnaasiumi riiklikus õppekavas.

 (2) Põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite õppeained, vormid ja ajad kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (3) Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse statuudi ja vormi kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 19.  Kooli raamatukogu

 (1) Koolil on raamatukogu, mille põhiülesanne on õpilaste ja õpetajate varustamine õppe- ja kasvatustööks ning enesearendamiseks vajaliku kirjandusega, audiovisuaalsete ja muude infokandjatega.

 (2) Kooli raamatukogu töökorralduse alused kehtestab haridus- ja teadusminister.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 20.  Õppekavaväline tegevus

 (1) Kool võib oma põhitegevuse kõrval korraldada tasuta ja tasulist õppekavavälist tegevust, milleks on koolitused, huvitegevus, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamine, õppematerjalide valmistamine ja koostamine, ruumide rentimine ning toitlustamine.

 (2) Kooli huvi- ja õppekavaväline tegevus toimub õppetundidevälisel ajal. Õpilastel on võimalus osaleda erinevates aine-, muusika- ja spordiringides.

 (3) Koolil on õigus moodustada täiskasvanute õppegruppe ja korraldada täiskasvanute täiendõpet mahus, mis ei nõua eraldi koolitusluba.

5. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 21.  Õpilaste ja vanemate õigused

 (1) Õpilastel on õigus:
 1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;
 2) arengut toetavale õpikeskkonnale;
 3) tugispetsialistide teenusele;
 4) õppida individuaalse õppekava järgi;
 5) koolikohustust täita ka kodus õppides. Koduõppe korra kehtestab haridus- ja teadusminister oma määrusega.
 6) osaleda määratud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
 7) olla valitud kooli hoolekogusse;
 8) saada õppeveerandi või kursuse algul informatsiooni õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
 9) valida õppeaineid gümnaasiumis õpetatavate ainete piires;
 10) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe- ja spordivahendeid.

 (2) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab tervisekaitse eeskirjade ja normide kohase päevakava. Õpilaste meditsiinilist teenindamist koolis korraldab kooliõde sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.

 (3) Õpilasele väljastatakse kooli õpilaspilet.

 (4) Õpilastel ja vanematel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta.

 (5) Õpilastel ja vanematel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kooli juhtkonna, omavalitsuse sotsiaal- ja noorsootööspetsialisti, lastekaitseametniku või –organisatsiooni haridus- ja teadusministeeriumi või Viljandi maavanema poole.

§ 22.  Õpilaskond ja õpilasesindus

 (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

 (2) Õpilaskonnal on õigus:
 1) otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi koolis, mis kuuluvad õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada;
 2) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 3) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
 4) valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires.

 (3) Õpilasesinduse ülesanded ja tegutsemise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kooli õpilaskond lihthäälteenamusega ning kinnitab direktor.

 (4) Õpilasesinduse poolt valitud liikmetel on õigus osaleda kooli õppenõukogu töös ning olla valitud kooli hoolekogu liikmeks.

§ 23.  Õpilaste ja vanemate kohustused

 (1) Õpilane on kohustatud täitma koolikohustust ja kooli kodukorda.

 (2) Õpilasel on kohustus:
 1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;
 2) õppida vastavalt oma võimetele;
 3) ennast arendada ning oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendada;
 4) lugupidavalt suhtuda õpetajatesse ja kaasõpilastesse, järgida üldtunnustatud moraalinorme;
 5) hoida kooli head mainet;
 6) hoida ühisvara ja ümbritsevat loodust;
 7) osaleda vastavalt eale kooli heaks tehtavas töös.

 (3) Vanemad on kohustatud :
 1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 3) tutvuma koolielu reguleerivate õigusaktidega.

 (4) Põhikooli õpilane ja vanem on kohustatud vähemalt üks kord aastas osalema arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku edasistes õppes ja arengu eesmärkides.

 (5) Õpilase poolt koolile tekitatud materiaalse kahju hüvitab õpilane või teevad seda tema vanemad.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 24.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

 (2) Personali koosseisu kinnitab direktori ettepanekul Abja vallavolikogu.

 (3) Pedagoogidena käsitatakse direktorit, õppealajuhatajat, õpetajaid ning teisi õppe ja kasvatuse alal töötavaid isikuid.

 (4) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 (5) Personaliga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud kooli direktor töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 25.  Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli töökorralduse reeglitega, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

 (2) Pedagoogide ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine ning turvalise õpikeskkonna kujundamine, mis tugineb õpilase ja õpetaja vastastikusele lugupidamisele ning koostööle õpilaste ja vanematega, samuti osalemine kooli arendustegevuses.

 (3) Kooli teiste töötajate ülesanneteks on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, kooli häireteta tegevuse tagamine, heaperemehelik majandamine ja koolivara korrasolek, majanduslik teenindamine ning osalemine kooli arendustegevuses.

 (4) Personalil on õigus täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja koolis sätestatud tingimustele.

 (5) Personalil on õigus esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

 (6) Õpetaja vastutab oma töö tulemuslikkuse eest.

 (7) Kooli töötajad on vastutavad nende hoolde usaldatud kooli vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.

§ 26.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

 (1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu

 (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme hindamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

7. peatükk ÕPILASKODU 

§ 27.  Koolil on õpilaskodu, mille personali koosseisu määrab direktor.

§ 28.  Õpilaskodusse vastuvõetud õpilastele võimaldatakse õpilaskodus elamine kogu õppeaasta jooksul, välja arvatud suvevaheajal.

§ 29.  Kool tagab õpilase õpilaskodus viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

§ 30.  Õpilaskodus loob kool õpilasele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades õpilaste individuaalseid vajadusi.

§ 31.  Riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul teeb kool koostöös õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisikuga vähemalt kord poolaastas kokkuvõtte õppimis- ja elamistingimuste ning tugitegevuste mõjust õpilase arengule ning pere toimetulekule, mille alusel otsustatakse edasine teenuste ja abi osutamise vajadus õpilaskodus.

§ 32.  Õpilase elukorraldus õpilaskodus ning õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse kooli direktori kinnitatud õpilaskodu kodukorras.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 33.  Kooli vara

 (1) Kooli vara moodustavad kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kool kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara Abja Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 34.  Kooli eelarve

 (1) Koolil on oma eelarve.

 (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest sihtasutustelt ning annetustest saadud tuludest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

 (3) Kooli kulud katab kooli pidaja.

 (4) Kooli eelarve kava kohta annab arvamuse kooli hoolekogu ja vallavalitsus ning eelarve kinnitab vallavolikogu.

§ 35.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele, vallavalitsuse asjaajamiskorrale ja koolis kehtestatud asjaajamiskorrale.

 (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 36.  Arengukava, sisehindamine ja järelevalve

 (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt kolmeks aastaks kooli arengukava.

 (2) Arengukava kinnitatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

 (3) Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamise korra ja aruande kehtestab kooli direktor.

 (4) Kontrolli kooli õppetegevuse korralduse ning taseme üle teostab riiklik järelevalve vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrale.

 (5) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

9. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 37.  Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab vallavolikogu.

§ 38.  Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada haridus- ja teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, lapsevanemaid ja õpilasi vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

§ 39.  Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub ajavahemikul 1. juulist kuni sama aasta 31. augustini.

§ 40.  Kooli pidaja tagab tegevuse ümber korraldanud või lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

10. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 41.  Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab vallavolikogu.

§ 42.  Kooli põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilassesindusele ja õppenõukogule.

§ 43.  Käesolevas põhimääruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 44.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 28.04.2007 määrus nr 49 „Abja Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“

Villu Võsa
Vallavolikogu esimees