EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2012, 8

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Vastu võetud 25.08.2009 nr 10
jõustumine 01.09.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 13 lg 1 ja lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist ja kehtestab nõuded reklaami avalikustamise viisile ja kohale Ülenurme valla haldusterritooriumil.

 (2) Määrusega kehtestatakse reklaamimaks Ülenurme valla haldusterritooriumil.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse reklaamiga seotud mõisteid Reklaamiseaduses sätestatud tähenduses ja lisaks sellele järgmised mõisted:
 1) reklaamikandja - reklaami eksponeerimiseks valmistatud ja paigaldatud konstruktsioon, alus, seadeldis ( reklaampost,- tahvel, treiler jms);
 2) statsionaarne reklaam - maapinna või ehitisega püsivalt ühendatud reklaamikandja;
 3) mittestatsionaarne reklaam - maapinna või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandja, k.a treileritele paigaldatud reklaam;
 4) kuulutus - lühiajaliseks perioodiks ühekordselt paigaldatav reklaamiplakat,
 5) liiklusväline teabevahend - Teeseaduse § 34 lõikes 1 nimetatud kuulutus, teadaanne või märgis;
 6) ühistranspordivahend - Ülenurme valla haldusterritooriumil taksoveoteenust osutav takso, mis kuulub vallavalitsuselt taksoveoloa saanud ettevõtjale;
 7) reklaami paigaldusluba – Ülenurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt antav luba reklaami paigaldamiseks ;
 8) reklaami paigaldaja – reklaami tellija, teostaja või avalikustaja;
 9) reklaamimaks - Ülenurme valla avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamise ja vallapildi kujundamise eesmärgil reklaamimaksu maksja poolt käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;
 10) reklaamimaksu periood - ajavahemik, mille jooksul reklaam on paigaldatud;
 11) maksudeklaratsioon - reklaamimaksu deklaratsioon, maksuaruanne või muu maksuhaldurile esitatav maksu arvutamise dokument, mille esitamise kohustus tuleneb kohalike maksude seaduse § 10 lõike 5 punktist 1;

2. peatükk Reklaami paigaldamine 

§ 3.  Reklaami paigaldamise tingimused

 (1) Reklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid ja piiranguid.

 (2) Reklaami paigaldamine on lubatud vallavalitsuse väljastatud reklaami paigaldusloa (edaspidi paigaldusluba) alusel.

 (3) Kõik reklaamid peavad vastama keeleseaduse sätetele.

§ 4.  Reklaami kujundus

 (1) Reklaamikandja ja reklaami kujundus peab peab sobima ümbruskonna ilmega.

 (2) Reklaam hoonel peab sobima värvilt ja proportsioonilt antud hoonega. Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

 (3) Teele ja tänavale kavandatava reklaami, eriti liiklusvälise teabevahendi, paigaldamine peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle.

 (4) Plakateid, kuulutusi ja teateid ei kleebita seintele, postidele, plankudele jne vaid paigaldatakse ainult selleks ette nähtud kuulutustahvlitele või- tulpadele.

§ 5.  Paigaldusloa taotlemine

 (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1), millele lisatakse:
 1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek;
 2) tehnovõrgu valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
 3) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kaitsemälestisele reklaami paigaldamiseks;
 4) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
 5) territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;

 (2) Paigaldusloa taotluses näitab taotleja, kas ta soovib jagada maksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks maksuperioodideks.

 (3) Vallavalitsus väljastab paigaldusloa hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ,määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (4) Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

§ 6.  Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda:
 1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduses ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
 2) reklaami paigaldamise taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 3) puuduvad kooskõlastused;
 4) reklaami paigaldamise taotleja omab varasemaid reklaamimaksu võlgasid või on eelnevalt rikkunud reklaami paigaldamise eeskirja;
 5) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 7.  Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui reklaami paigaldaja:
 1) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
 2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
 3) on vähemalt kahel korral rikkunud eeskirjas sätestatud nõudeid ja tingimusi;
 4) on jätnud tähtaegselt esitamata maksudeklaratsiooni;
 5) ei ole täitnud ettekirjutusi;
 6) ei ole tähtaegselt tasunud reklaamimaksu vähemalt kahel järjestikusel korral;
 7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 8.  Kuulutuse paigaldamine

 (1) Kuulutused paigaldatakse ainult selleks ettenähtud kuulutuste stendidele, alustele või pindadele

 (2) Kuulutuse paigaldaja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu kuulutuse kõrvaldama.

§ 9.  Liiklusvälise teabevahendi paigaldamine

  Liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel tuleb jälgida teeseaduse §-s 34 sätestatud nõudeid.

3. peatükk Reklaami paigaldaja õigused ja kohustused 

§ 10.  Reklaami paigaldaja õigused

  Reklaami paigaldajal on õigus:
 1) igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami avalikustamise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
 2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse ja maksudeklaratsiooni vähemalt 20 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 11.  Reklaami paigaldaja kohustused

  Reklaami paigaldaja on kohustatud:
 1) paigaldama reklaami vastavalt reklaamiseaduse, teeseaduse ja eeskirja nõuetele ning lähtudes esitatud dokumentidest ja paigaldusloas sätestatud tingimustest;
 2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
 3) informeerima vallavalitsust reklaami paigaldusloas sätestatud tähtajast lühemal eksponeerimisel;
 4) reklaami maha võtma paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 20 kalendripäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva määruse § 5 sätestatud korras;
 5) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud;
 6) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel ( purunemise, allakukkumise jms tagajärjel) isikutele ja nende varale tekitatud kahju.

4. peatükk Reklaamimaks 

§ 12.  Maksuobjekt ja maksumaksja

 (1) Maksuobjektiks on reklaam ja kuulutused, mis on paigaldatud Ülenurme valla haldusterritooriumile füüsiliste ja juriidiliste isikute (edaspidi isik) poolt, samuti vallavalitsuselt taksoveoloa saanud ettevõtja kasutuses olevale ühissõidukile paigaldatud reklaam.

 (2) Reklaamimaksu maksja (edaspidi maksumaksja) on reklaami paigaldaja.

 (3) Igasugune Ülenurme valla haldusterritooriumile paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele.

 (4) Maksustamisele ei kuulu ja ei vaja paigaldusluba:
 1) riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;
 2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam;
 3) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste, kirikute ja koguduste reklaam ja kuulutused;
 4) ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, tegevuskoha tähistuse ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
 5) ehitise või ühissõiduki sees paigaldatud reklaam;
 6) liiklusmärgi 636 Eesti Standardi EVS 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” kohaselt paigaldatud teave;
 7) ehituse ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
 8) reklaam, mis on paigaldatud kinnisele territooriumile seal toimuva ürituse ajaks tingimusel, et reklaam ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnistu territooriumi.

§ 13.  Maksuperiood ja maksumäär

 (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul reklaam on eksponeeritud.

 (2) Maksukohustus tekib maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

 (3) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamipinna 1 m² kuumaksumus.

 (4) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
 1) avalikkusele suunatud tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga;
 2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

 (5) Maksumäär reklaampinna 1m² eest on 3,20 € kuus.
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 26.10.2010 määrusega nr 12 - jõust. 01.01.2011]

 (6) Ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 9,59 € kuus.
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 26.10.2010 määrusega nr 12 - jõust. 01.01.2011]

§ 14.  Maksu arvutamine ja tasumine

 (1) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja esitab maksudeklaratsiooni vallavalitsusele. Vallavalitsuse raamatupidamisosakond väljastab maksudeklaratsiooni alusel arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks.
[Muudetud Ülenurme Vallavolikogu 26.10.2010 määrusega nr 12 - jõust. 01.01.2011]

 (2) Maksumaksja esitab määruse §-s 16 nimetatud maksudeklaratsiooni igakuiselt või kvartaalselt, s.o kolme kuu kohta korraga, arvestades määruse § 5 lõige 2 alusel määratud maksuperioodi. Iga järgneva maksuperioodi kohta esitatakse maksudeklaratsioon maksuperioodi esimeseks tööpäevaks. Maksusumma esimese maksuperioodi eest ja viimase maksuperioodi eest arvestatakse vastavalt tegelikule päevade arvule.

 (3) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastvalt maksukorralduse seadusele. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud maksuperioodi ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 3 kuud.

§ 15.  Maksusoodustused

 (1) Maksusoodustust võib anda isikule, kes on toetanud
1.1 valla haridus-,spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või selle ekspluateerimist, kusjuures soodustust antakse reklaamile, mis on paigaldatud eelnimetatud objekti asukohas.
1.2 valla kultuuri- või spordiüritusi.

 (2) Maksusoodustust ei anta isikule, kes on:
 1) esitanud maksusoodustuse või- vabastuse taotlemisel valeandmeid;
 2) reklaamimaksu võlglane.

 (3) Maksusoodustuse andmise ning selle suuruse , samuti maksusoodustusest keeldumise otsustab vallavalitsus.

 (4) Maksusoodustuse suurus ei tohi ületada antud isiku poolt objektile antud toetuse suurust.

 (5) Maksusoodustuse saamiseks esitab isik vallavalitsusele maksusoodustuse taotluse, kuhu on märgitud järgmised andmed:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi või ärinimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite numbrid;
 2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud objekti nimi ja aadress, objekti ehitamiseks antud toetuse suurus (lisada vastav tõend);
 3) paigaldatava reklaami kavand koos mõõtudega.

 (6) Maksusoodustuse andmise või sellest keeldumise üle otsustab vallavalitsus 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksusoodustuse taotluse esitamisest.

§ 16.  Maksudeklaratsioon

  Maksumaksja on kohustatud esitama vallavalitsusele nõuetekohase maksudeklaratsiooni (lisa 2) hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

§ 17.  Maksuhaldur ja reklaamimaksu kogumine

 (1) Reklaamimaksu maksuhalduriks on vallavalitsus.

 (2) Reklaamimaksu kogumist korraldab vallavalitsuse raamatupidamisosakond.

 (3) Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhaldurile antud õigused ja kohustused, välja arvatud need õigused ja kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

5. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 18.  Järelevalve

  Kontrolli reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostab vallavalitsus.

§ 19.  Vastutus

 (1) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaami paigaldamise osas tuleneb reklaamiseadusest.

 (2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaamimaksu osas tuleneb maksukorralduse seadusest.

 (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud,kuulub mahavõtmisele reklaami paigaldaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb maksuhalduri volitusi omav ametnik reklaami paigaldanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

 (4) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise vallavalitsus reklaami paigaldaja kulul.

 (5) Kui reklaami paigaldaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

§ 20.  Määruse rakendamine

 (1) Reklaamid, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse jõustumist ja millel puudub eeskirja alusel nõutav paigaldusluba, tuleb maha võtta või taotleda paigaldusluba eeskirja kohaselt kahe kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

 (2) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tähtajaline reklaami paigaldusluba kehtib loale märgitud tähtpäevani, kuid mitte kauem kui 2010.aasta 01.märtsini.

 (3) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tähtajatu reklaami paigaldusluba kehtib sellele märgitud andmete muutumiseni, kuid mitte kauem kui 2010.aasta 01.märtsini.

 (4) Kinnitada välireklaami paigaldusloa taotluse vorm vastavalt lisale 1.

 (5) Kinnitada välireklaami maksudeklaratsiooni vorm vastavalt lisale 2.

 (6) Tunnistada kehtetuks Ülenurme Vallavolikogu 28.oktoobri 1997 määrus nr 34 “Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine Ülenurme vallas”.

 (7) Määrus jõustub 01.septembrist 2009.

Lisa 1 Reklaami paigaldamise taotlus

Lisa 2 Reklaamimaksu deklaratsioon