Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kamara Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2012, 19

Kamara Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 23.08.2012 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 34 ja rahvaraamatukogu seaduse paragrahv 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Kamara Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.  Raamatukogu õiguslik seisund.

 (1) Raamatukogu on Abja Vallavalitsuse hallatav asutus, mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Abja Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Kamara Raamatukogu. Raamatukogul on oma nimega pitsat ning ta võib omada oma sümboolikat. Raamatukogu postiaadress on Kamara küla Abja vald 64304 Viljandimaa.

 (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Abja vallavolikogu- ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (4) Raamatukogu tegevuse korraldus, lugejate õigused ja kohustused ning lahtiolekuajad kehtestatakse vallavolikogu poolt raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§ 3.  Teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Abja vald. Väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavate isikute teenindamisel lähtutakse raamatukogu kasutamise eeskirjas sätestatust.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 4.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu ülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

 (2) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejale põhiteenuseid: teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine;
 2) teeb kättesaadavaks raamatukogus puuduvad teavikud (RVL);
 3) koostab Kamara raamatukogu tegevust kajastavat kroonikat;
 4) kogub ja säilitab Kamara, Räägu ja Sarja piirkonna kohta ajaloolist informatsiooni;
 5) osaleb Abja valla arengukava väljatöötamisel ja kultuurielu koordineerimises olles avatud uuendustele ühiskonnas ja infotehnoloogias;
 6) komplekteerib kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 7) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded Abja Vallavalitsusele, Viljandi Linnaraamatukogule ja ministeeriumile;
 8) korraldab teatme-bibliograafilist tööd;
 9) teeb koostööd teiste raamatukogudega ja valla asutustega;
 10) korraldab kirjandusega seonduvaid üritusi ning tutvustab raamatukogu kogusid avalikkusele.

 (3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

§ 6.  Avalik internetipunkt

  Raamatukogus asub avalik internetipunkt. Internetipunkti kasutamise eeskirja kehtestab raamatukogu juhataja.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 7.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja, kellel peab olema raamatukogunduslik või infoteaduste alane haridus.

 (2) Juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab Abja Vallavalitsus. Konkursi tulemus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem vastavalt töölepingu seadusele.

§ 8.  Juhataja

 (1) Juhataja vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, raamatukogule antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

 (2) Juhataja:
 1) korraldab raamatukogu tegevust ja tagab selle ülesannete täitmise, vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 2) esindab raamatukogu kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, organisatsioonides ja suhtes elanikkonnaga oma pädevuse piires;
 3) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
 4) vastutab raamatukogu eelarvest kinnipidamise eest, esitab eelarve projekti vallavalitsuse poolt kehtestatud tähtajaks, tagab raamatupidamisalaste dokumentide esitamise ettenähtud ajaks vallavalitsuse raamatupidamisele;
 5) korraldab raamatukogu asjaajamist;
 6) koostab ja esitab õigusaktidega ettenähtud aruanded;
 7) teeb ettepanekuid Abja Vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
 8) arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
 9) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

 (3) Juhataja suunab töölähetusse ja puhkuste ajakava kinnitab vallavanem käskkirjaga.

4. peatükk MAJANDUS JA JÄRELEVALVE 

§ 9.  Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud raamatud, infokandjad, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valduses olev vara on Abja valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Abja Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara eeskirja alusel.

§ 10.  Raamatukogu finantseerimine

 (1) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Abja valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) eriteenuse maksetest;
 5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab Abja Vallavalitsus.

 (3) Abja valla eelarvest tagatakse:
 1) töötaja töötasu;
 2) kogude regulaarne varustamine teavikutega lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
 3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud.

 (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud:
 1) teavikute soetamiseks;
 2) riiklike programmide realiseerimiseks;
 3) üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks (nimetatud korra kulude jaotamise nimekirja kehtestamine on Kultuuriministeeriumi pädevus)

§ 11.  Järelevalve ja aruandlus

 (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse üle teostab Abja Vallavalitsus.

 (2) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama vallavalitsuse määratud tähtajaks.

 (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded Viljandi Linnaraamatukogule, Kultuuriministeeriumile, arhiiviregistrile ja statistikaametile.

5. peatükk KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA 

§ 12.  Raamatukogu kogud

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamine või müümine toimub Abja Vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 13.  Raamatukoguteenindus

 (1) Raamatukogu põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

 (2) Raamatukogu eriteenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnakirja kinnitab Abja Vallavalitsus.

 (3) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (4) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kehtestab Abja Vallavolikogu ja mis tehakse teatavaks igale lugejale.

 (5) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamise tagatist, kui:
 1) tema rahvastikuregistri järgseks elukohaks ei ole Abja vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE 

§ 14.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Abja Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Abja Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Abja Vallavolikogu.

§ 16.  Määruse rakendamine

  Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 05.02.2009 määrus nr 85 „Kamara Raamatukogu põhimääruse ja raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“

Villu Võsa
Vallavolikogu esimees