HaridusKool

Teksti suurus:

Võru Kesklinna Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2013, 7

Võru Kesklinna Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 26.08.2013 nr 9
jõustumine 01.09.2013

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 27 lg 5, Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" § 2 lg 1 ja Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 "Volituste delegeerimine" § 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õpilase vastuvõtmiseks taotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded ja vastuvõtu korraldus Võru Kesklinna Koolis (edaspidi VKK).

§ 2.   Vastuvõtu korraldus

  (1) VKK vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja (edaspidi vanem) kirjaliku vastuvõtu taotluse (määruse lisa) koos järgmiste dokumentidega:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või koopia;
  2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või koopia;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;
  5) foto sisseastujast, suuruses 3 × 4 cm.

  (2) Õpilase ületulekul teisest koolist esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentidele:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  2) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  3) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
  4) väljavõte õpilase tervisekaardist.

  (3) Õpilase vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

§ 3.   Vastuvõtt esimesse klassi

  (1) VKK vastuvõtuks esitatakse, peale Võru linna veebilehel avalikustatud elukohajärgse kooli määramise nimekirja avalikustamist, hiljemalt õppima asumise aasta 31. maiks kirjalik taotlus VKK-le koos käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

  (2) Direktor koostab vastuvõetavate õpilaste nimekirja lähtudes Võru Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjoni koostatud elukohajärgse kooli määramise nimekirjast.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nimekirjas loetakse õpilaskoht vabaks, kui nimekirjas oleva õpilase vanem ei ole hiljemalt 31. maiks esitanud VKK kantseleisse vastuvõtu taotlust.

§ 4.   Vastuvõtt vabadele kohtadele

  (1) Vabade kohtade olemasolul otsustab kooli vastuvõtu direktor.

  (2) Vabade kohtade komplekteerimisel lähtutakse Võru Linnavalitsuse 9. veebruari 2011. a määruse nr 5 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord" paragrahv 4 lõikes 2 sätestatud tingimustest.

  (3) Vaba õpilaskoha puudumisel vanema soovitud klassis edastab kool vanema taotluse Võru Linnavalitsusele.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 23. veebruari 2011. a määrus nr 8 "Võru Kesklinna Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord" (RT IV, 07.11.2012, 84).

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2013.

Jüri Kaver
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json