KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Lüganuse valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2014, 39

Lüganuse valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 21.08.2014 nr 41

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskirja reguleerimisala

 (1) Lüganuse valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskirjas (edaspidi eeskiri) sätestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded eesmärgiga tagada sündmusel avalik kord ja turvalisus.

 (2) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

§ 2.  Avalik üritus

  Avalik üritus (edaspidi üritus) on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

§ 3.  Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
 1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse (sh liiklusohutuse) ja turvalisuse. Vajadusel kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
 3) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
 4) tagama avaliku korra ja täitma heakorranõudeid;
 5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
 6) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt pool tundi enne seaduses sätestatud liikumispiirangu algust;
 7) paigaldama ürituse toimumise kohta vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid, peale ürituse toimumist need ära viima;
 8) korrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi, hiljemalt 3 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või ürituse loas määratud tähtajaks.

§ 4.  Avaliku ürituse taotluse esitamine

 (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

 (2) Ürituse korraldaja esitab Lüganuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase või vabas vormis loa taotluse koos kõigi nõutavate lisadokumentidega (edaspidi taotlus). Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatud) aadressile kantselei@lyganuse.ee.

 (3) Lüganuse vallavalitsuse poolt korraldatava kultuuri-, etendus- või mõni muu sarnane ürituse läbiviimiseks ei ole vaja esitada avaliku ürituse taotlust. Ürituse toimumisest tuleb teavitada õigusaktides ettenähtud juhtudel Päästeameti Ida päästekeskust ja Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuuri.

§ 5.  Avaliku ürituse loa taotlus

 (1) Loa taotluses märgitakse ürituse:
 1) korraldaja nimi, elukoht/asukoht, sünniaeg või isikukood/registrikood;
 2) nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
 3) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib taotlusele lisada eraldi;
 4) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
 5) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
 6) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 7) vastutava isiku nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
 8) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
 9) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
 10) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
 11) alkohoolsete jookide pakkumise või müügi korral märgitakse alkohoolse joogi etanoolisisaldus.

 (2) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

 (3) Kui ürituse läbiviimisega on seotud liikluse ümberkorraldamine, peab ürituse korraldaja lisama taotlusele kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

 (4) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis.

 (5) Taotlus kooskõlastatakse vastavalt ürituse iseloomule Ida prefektuuris ja Ida päästekeskuses.

 (6) Avaliku ürituse taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 6.  Avalikul üritusel ilutulestiku korraldamine

  Avalikul üritusel kategooriate III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamiseks tuleb taotleda luba vastavalt lõhkematerjaliseaduses sätestatule.

§ 7.  Taotluse läbivaatamine ja loa andmine

 (1) Taotluse vaatab vallavalitsus läbi ja võtab vastu korralduse peale taotluse ja kooskõlastuste laekumist vallavalitsusse.

 (2) Ürituse korraldamiseks annab vallavalitsus välja korralduse kuhu märgitakse:
 1) ürituse nimi ja vorm;
 2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht, sünniaeg või isikukood/registrikood ja sidevahendi andmed;
 3) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 4) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
 5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

 (3) Vallavalitsus on kohustatud viivitamata teavitama Ida prefektuuri Lüganuse valla haldusterritooriumil peetavast üritusest, kui vallavalitsust on käesolevas määruses ette nähtud korras ürituse pidamise soovist teavitatud ning vallavalitsus on ürituse korraldamisega nõustunud.

§ 8.  Loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsuse võib motiveeritud korraldusega keelduda loa andmisest, kui:
 1) taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud antud tähtaja jooksul;
 2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
 3) üritus on loa taotluses märgitud ajal või kohas oma sisult mittesobilik;
 4) samale ajale on juba planeeritud mõni teine üritus;
 5) kui ürituse korraldaja ei täida kooskõlastanud ametkondade kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa saamist;
 6) toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi õigusaktidega;
 7) kui ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel korduvalt rikkunud Eesti Vabariigi või Lüganuse valla õigusaktidest või eeskirjast tulenevaid nõudeid.

§ 9.  Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
 1) loa taotluses on ürituse läbiviimise kohta esitatud valeandmeid;
 2) korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
 3) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid nõudeid;
 4) selguvad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 10.  Ürituse korraldaja vastutus

  Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Lüganuse vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalse kahju hüvitab ürituse korraldaja.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Maidla Vallavolikogu 31.03.2004 määrus nr 25 „Maidla valla avaliku korra eeskirja kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marja-Liisa Veiser
Volikogu esimees