Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2014, 48

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 19.08.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 1 ja § 37 2 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab Vändra valla arengukavade liigid, arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise algatamise, koostamise, avalikustamise, rahastamise, järelevalve, aruandluse ja muutmise korra.

 (2) Määrus ei reguleeri üld-, teema ja detailplaneeringute koostamist, menetlemist, järelvalvet või muud nimetamata toimingu tegemist.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) arengudokument – Vändra Vallavolikogu (edaspidi volikogu) või Vändra Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktiga kehtestatud Vändra valla tegevusvaldkonnas või valla territooriumil toimuvat kavandav dokument;
 2) Vändra valla arengukava – valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele;
 3) eelarvestrateegia – arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, nelja eelseisva eelarveaasta kohta, mis on aluseks eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel ning kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimisel ning mis on arengukava osa;
 4) valdkonna arengukava – Vändra valla arengukavast lähtuv eesmärkide saavutamist kajastav dokument, mis käsitleb kohaliku omavalitsuse ühte tegevusvaldkonda;
 5) hallatava asutuse arengukava – vallavalitsuse hallatava asutuse arengukava, mis käsitleb asutuse tegevuse eesmärki ja toimimise edendamise abinõusid;
 6) piirkonna arengukava – Vändra valla küla või külade grupi arengukava, mis käsitleb kindla küla või külade grupi tegevuse eesmärki ja selle edendamise abinõusid;
 7) aruandlus – regulaarne arenguliste muutuste ja ressursside kasutamise jälgimine ning hindamine, algse ja hilisema tegeliku olukorra vahelise muutuse võrdlemine soovitud väljundiga.

§ 3.  Arengudokumentide liigid ja kooskõla

 (1) Vändra valla strateegilised arengudokumendid:
 1) üldplaneering;
 2) arengukava;
 3) eelarvestrateegia.

 (2) Valdkonna arengudokumendid:
 1) seadustest tulenevad valdkonna arengukavad;
 2) muud valdkonna arengukavad.

 (3) Hallatava asutuse arengudokumendid:
 1) seadustest tulenevad hallatavate asutuste arengukavad;
 2) muud hallatavate asutuste arengukavad.

 (4) Piirkonna arengukavad:
 1) külade arengukavad;
 2) külade gruppide arengukavad.

 (5) Arengudokumendid peavad olema omavahel seotud ja ei tohi olla vastuolus.

§ 4.  Arengudokumentide keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus

  Kui keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tuleneb kohustus algatada arengudokumendi keskkonnamõju strateegiline hindamine või kaaluda selle algatamist, otsustab hindamise algatamise või algatamata jätmise arengudokumendi koostamise algatamise õigust omav organ.

2. peatükk Valla arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 5.  Valla arengukava

 (1) Valla arengukava koostatakse kogu Vändra valla territooriumi kohta.

 (2) Arengukavas esitatakse vähemalt:
 1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
 2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
 3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
 4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

 (3) Valla arengukava peab olema kooskõlas üldplaneeringuga ja hõlmama vähemalt nelja eelseisvat aastat.

 (4) Valla arengukava peab olema kooskõlas seaduse alusel koostatavate kohustuslike valdkonnapõhiste arengukavadega.

 (5) Valla arengukava hõlmab iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

 (6) Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.

§ 6.  Eelarvestrateegia

 (1) Eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev finantsplaan, mis on aluseks valla eelarve koostamisel ja on arengukava üks osa.

 (2) Eelarvestrateegia hõlmab iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

 (3) Eelarvestrateegia sisaldab muuhulgas:
 1) valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
 2) eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud;
 3) ülevaade valla ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast;
 4) valla põhitegevuse tulem eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulem iga aasta lõpu seisuga;
 5) valla tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositav netovõlakoormus iga aasta lõpu seisuga;
 6) muu valla finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.

 (4) Eelarvestrateegias sisalduvad ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed ja informatsioon esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud täpsusega.

§ 7.  Valla arengukava koostamine ja menetlemine

 (1) Vändra valla arengukava koostamise või muutmise algatab vallavolikogu.

 (2) Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise või muutmise eelnõu (edaspidi eelnõu) koostab vallavalitsus ning esitab eelnõu enne avalikustamist volikogule heaks kiitmiseks.

 (3) Eelnõu kiidab heaks ja suunab avalikustamisele volikogu. Volikogu otsustab avalikkusele suunamisel:
 1) avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
 2) ettepanekute esitamise vormi ja koha;
 3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

 (4) Vallavalitsus avalikustab eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

 (5) Huvitatud isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, sh elektronposti teel.

 (6) Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab vallavalitsus avaliku arutelu. Vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamisse ja muutmisse.

 (7) Volikogu kinnitab Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia või selle muudatuste vastuvõtmise volikogu määrusega hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

 (8) Arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu istungite ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta avaldatakse Vändra valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates.

§ 8.  Valla arengukava ülevaatamine ja muutmine ning täitmise aruande koostamine

 (1) Vallavalitsus vaatab arengukava ja selle täitmise üle igal aastal ning täpsustab nelja eelseisva aasta tegevuskava.

 (2) Vallavalitsus esitab igal aastal vallavolikogule Vändra valla majandusaasta aruande tegevusaruande koosseisus ülevaate arengukava täitmisest eelmisel eelarveaastal.

 (3) Vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks esitavad hallatavad asutused vallavalitsusele arengukava koostamiseks järgmised andmed:
 1) ettepanekud arengukavasse;
 2) investeeringute vajadused arengukava perioodiks, arvestades oma alaeelarvete võimalikke mahtusid ja valla üldist finantsvõimekust.

 (4) Arengukava muutmise eelnõu menetlemisel järgitakse määruse §-s 7 sätestatud korda.

 (5) Määrusega kehtestatud korda ei rakendata, kui valla kinnitatud arengukava tegevuskavas tehakse täpsustusi olemasolevatele projektidele seoses välisvahendite kaasamisega.

3. peatükk Valdkonna arengukava 

§ 9.  Valdkonna arengukava

 (1) Valdkonna arengukava koostatakse kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks.

 (2) Arengukava sisaldab:
 1) hetkeolukorra analüüsi;
 2) eesmärke;
 3) eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevuskavasid;
 4) järelvalvemeetodeid.

 (3) Valdkonna arengukava on kooskõlas valla arengukavaga.

 (4) Valdkonna arengukava koostatakse nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

 (5) Valdkonna arengukava lõpptähtpäev ei või ületada valla arengukava lõpptähtpäeva.

§ 10.  Valdkonna arengukava koostamine ja menetlemine

 (1) Valdkonna arengukava koostamise ja muutmise algatab ning selle vajaduse määrab vallavalitsus, samuti korraldab koostamist ja suunab avalikustamisele.

 (2) Seadusega kohustusliku arengukava koostamise ja muutmise algatab volikogu. Koostamist korraldab vallavalitsus vastavalt seadusele.

 (3) Võttes arvesse majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi, on vallavalitsusel õigus suunata arengukava heakskiitmisele volikogule.

 (4) Vähemalt kaks nädalat enne valdkonna arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamisele suunamist esitatakse eelnõu vastava valdkonna komisjonile, kes annab eelnõule oma arvamuse. Vajadusel võib eelnõu esitada mitmele komisjonile.

 (5) Valdkonna arengukava avalikustamise korraldab vallavalitsus, kes teatab Vändra valla veebilehel avaliku väljapaneku koha, alguse ja kestuse ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

 (6) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks nädalat.

 (7) Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada kirjalikke ettepanekuid, sh elektronposti teel.

 (8) Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks.

 (9) Valdkonna arengukava kinnitab organ, kes eelnevalt on arengukava heaks kiitnud ja avalikustamisele suunanud.

§ 11.  Valdkonna arengukava muutmise alused

  Valdkonna arengukava muudatused kinnitab organ, kes valdkonna arengukava kinnitas.

4. peatükk Hallavata asutuse arengukava 

§ 12.  Hallatava asutuse arengukava

 (1) Hallatava asutuse arengukava käsitleb konkreetse asutuse tegevust, püstitatud eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste määramist ja korraldamist.

 (2) Hallatava asutuse arengukava on kooskõlas valla arengukavaga.

 (3) Hallatava asutuse arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

 (4) Hallatava asutuse arengukava lõpptähtpäev ei või ületada valla arengukava lõpptähtpäeva.

§ 13.  Hallatava asutuse arengukava koostamine ja menetlemine

 (1) Hallatava asutuse arengukava koostamise ja muutmise algatamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Hallatava asutuse arengukava koostamine on kohustuslik valla haridusasutustele.

 (3) Hallatava asutuse arengukava koostamist ja muutmist korraldab hallatava asutuse juht.

 (4) Vähemalt kaks nädalat enne hallatava asutuse arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamisele suunamist esitatakse eelnõu vastava valdkonna komisjonile, kes annab eelnõule oma arvamuse.

 (5) Vallavalitsus suunab eelnõu avalikustamisele.

 (6) Eelnõu avalikustatakse vastavas asutuses ja valla veebilehel vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist.

 (7) Hallatava asutuse arengukava kinnitab vallavalitsus, kui seadusest ei tulene teisiti.

 (8) Hallatava asutuse juht koostab hallatava asutuse arengukava täitmise aruande peale eelarveaasta lõppu.

§ 14.  Haridusasutuse arengukava koostamise ja muutmise erisused

 (1) Käesoleva paragrahvi alusel lähtutakse haridusasutuse arengukava koostamisel nimetatud erisustest ja nõuetest, muus osas rakendatakse haridusasutuse arengukava koostamisele käesoleva korra §-des 12 ja 13 sätestatut.

 (2) Arengukavas määratakse:
 1) kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad, (õppeasutuse näitajad, eestvedamine ja juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess, turvalisuse tagamine koolis, koostöö huvigruppidega);
 2) õpetajate täienduskoolituskava;
 3) tegevuskava.
 4) asutuse hetkeolukorra lühikirjeldus ja analüüs, püstitatud arengusuunad.

 (3) Haridusasutuse arengukava töötab välja haridusasutuse juht koostöös asutuse hoolekogu ja õppenõukoguga.

 (4) Haridusasutuse juht esitab hoolekogu ja õppenõukogu heaks kiidetud arengukava eelnõu volikogu hariduskomisjonile tutvumiseks vähemalt kaks nädalat enne vallavalitsusele heakskiitmiseks ja avalikustamiseks esitamist.

 (5) Arengukava eelnõu, mille on kõik osapooled heaks kiitnud, avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist Vändra valla veebilehel.

 (6) Haridusasutuse arengukava muutmine toimub § 13 alusel. Haridusasutuse juht esitab koostatud aruande ja uuendamise ettepanekud hoolekogule ja õppenõukogule ning seejärel vallavalitsusele.

 (7) Arengukava muutmise eelnõu, mille on kõik osapooled heaks kiitnud, avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne kinnitamist Vändra valla veebilehel.

5. peatükk Piirkonna arengukava 

§ 15.  Piirkonna arengukava

 (1) Piirkonna arengukava koostamise ja muutmise algatab küla (külade) üldkoosolek või muu kohalikke külasid ühendav liikumine oma üldkoosoleku otsusega.

 (2) Piirkonna arengukava on kooskõlas valla arengukavaga.

 (3) Piirkonna arengukava koostatakse vähemalt neljaks aastaks.

 (4) Piirkonna arengukava lõpptähtpäev ei või ületada valla arengukava lõpptähtpäeva.

 (5) Piirkonna arengukava arenguliste dokumentide koostamist koordineerib vallavalitsus.

 (6) Piirkonna arengukava projekt arutatakse läbi ja kiidetakse heaks piirkonna-või küla üldkoosolekul.

 (7) Arengukava projekt avalikustatakse külas, kohalikus raamatukogus ja Vändra valla veebilehel vähemalt kaks nädalat enne nende kinnitamiseks esitamist.

 (8) Arengukava ja selle muudatused kinnitab küla (külade) või muu kohalikke külasid ühendava liikumise üldkoosolek oma otsusega.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 16.  Vastutus

 (1) Vändra valla arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

 (2) Valdkondliku arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

 (3) Hallatava asutuse arengukava täitmise eest vastutab hallatava asutuse juht.

 (4) Piirkondliku arengukava täitmise eest vastutab arengukava kinnitanud organ.

§ 17.  Arengudokumendi kehtivus

  Määruse §-s 3 nimetatud arengudokument loetakse kehtetuks, kui kinnitamiseks pädev organ võtab vastu arengudokumendi järgmiseks perioodiks.

§ 18.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Vändra Vallavolikogu 21. veebruari 2012 määrus nr 6 „Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike, piirkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord” tunnistatakse kehtetuks käesoleva määruse jõustumise hetkest.

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lehiste
Vallavolikogu esimees