HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Aseri Muusikakooli põhimäärus

Aseri Muusikakooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2014, 50

Aseri Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 31.10.2012 nr 51
RT IV, 21.11.2012, 46
jõustumine 06.11.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2014RT IV, 29.08.2014, 2501.09.2014

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Aseri Muusikakooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku täieliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli ametlik ja täielik nimi on Aseri Muusikakool.

§ 3.   Kooli aadress

  Kool asub aadressil Kooli 2, Aseri alevik, Aseri vald, Ida-Virumaa, sihtnumber on 43401.
[RT IV, 29.08.2014, 25 - jõust. 01.09.2014]

§ 4.   Kooli õiguslikud alused

  (1) Kool on Aseri valla asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Aseri Vallavolikogu.

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.

  (3) Kooli kõrgemalseisev asutus on Aseri Vallavalitsus kui ametiasutus. Kool on Aseri Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (4) Kool tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Koolitusloa taotleb Aseri Vallavalitsus vastavalt huvikooli seaduses sätestatud korras.

  (5) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, aga eelkõige huvikooli seadusest,

§ 5.   Pitsat ja eelarve

  (1) Koolil on oma pitsat.

  (2) Koolil on oma eelarve vallavalitsuse eelarve koosseisus.

§ 6.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti ja vene keel.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub arhiiviseaduse, avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse, digitaalallkirja seaduse, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsete aluste alusel.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Kooli asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 8.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.

2. peatükk Kooli tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 9.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse omandamiseks.

  (2) Kool võimaldab muusikaharidust omandada kahes erineva raskusastmega õppekavaga osakonnas: pilliõpetuse ja üldosakond. Pilliõpetusosakonnas on võimalik õppida klaverit, akordioni, bajaani (nuppakordioni), trompetit, saksofoni, klarnetit, flööti, plokkflööti, trombooni, eufooniumi.
Üldosakonnas on võimalik õppida lihtsustatud ainekavaga eelpoolnimetatud pille ja lisaks ka kitarri.

§ 10.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Aseri vald. Kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Aseri vallas elavatele lastele.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi kooli tingimustel, kui lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb muusikakooli majandamises või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Juhul, kui maksja on teine omavalitsusüksus, peab muusikakooliga seotud kulude katmiseks olema Aseri valla vastava omavalitsusüksusega sõlmitud leping.

§ 11.   Kooli ülesanded

  (1) Kool on seadnud ülesandeks arenguvõimaluste loomise, jõukohase pillimänguoskuse ja koosmusitseerimise kogemuse andmise võimalikult suurele osale lastest ja noortest.

  (2) Kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel.

  (3) Kontserttegevuse arendamine ja mitmesuguste tasuliste teenuste osutamine (tasulised kontserdid väljaspool maja, muusikainstrumentide rent).

3. peatükk Kooli struktuur 

§ 12.   Struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmetena käsitletavate struktuuriüksuste kaupa.

  (2) Koolis on järgmised õppeastmed:
  1) põhikooli noorem aste I – IV klass;
  2) põhikooli vanem aste V – VII klass;
  3) lisa-aastad.

§ 13.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Põhikooli noorem aste- anda õpilasele algteadmised erialapilli õpetusest, elementaarsed teadmised muusikaanalüüsist, arendada oskust ennast kuulata. IV klassi lõpuks peab õpilane saama tehnilise ettevalmistuse üleminekuks põhikooli vanemasse astmesse.

  (2) Põhikooli vanem aste- arendada edasi süvendatud ja väljendusrikast musitseerimist, tehnilist vabadust, teoste lahtimõtestamist, vormianalüüsi, esinemiskindlust. Valmistada õpilane ette muusikakooli lõpetamiseks, st õpetaja peab valima eksamikava nii, et oleks kajastatud õpilase tehnilised ja emotsionaalsed võimed, arvestades samas, et kava oleks õpilasele jõukohane ja arusaadav, tooks esile õpilase eripära.

  (3) Lisa-aastad- valmistada ette õpilasi, kelle sooviks on edasiõppimine muusikaharidust andvates õppeasutustes; töötada õpilastega, kes vajavad vanuse tõttu järjepidevat õpet kuni üleminekuni kutseharidusele.

  (4) Üldosakond- alates III klassist suunatakse õpilane õppenõukogu otsusega, kooskõlas lapsevanemaga (hooldajaga), üldosakonda (erandjuhul ka II klassist) kui õpilase anded või tervislik põhjus ei võimalda põhipilli õpet omandada.

4. peatükk Õppekorraldus 

§ 14.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (4) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.

§ 15.   Õppekava sisu

  (1) Huviala riiklikust raamõppekavast lähtuvalt koostab kool muusikalise hariduse andmiseks õppekava.

  (2) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk;
  2) õppeainete loend;
  3) ainekavad.

  (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tööplaanide ja tunnijaotuskava koostamisel.

§ 16.   Õppekava kinnitamine

  (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist peavad õppekava heaks kiitma kooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 17.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue õppekava kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha ametiasutus või tema volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (3) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeaasta lõppu.

§ 18.   Kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ja kooli lõpetamine

  Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab Aseri Vallavalitsus.

§ 19.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Pilliõpet antakse üldjuhul individuaaltundidena.

  (2) Muusikateoreetilisi ja koosmusitseerimisainete õpetamiseks moodustatakse õpperühmad.Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole rohkem kui 10 õpilast.

§ 20.   Õppeaasta

  (1) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.

  (2) Õppeaasta jaguneb kolmeks trimestriks ning koosneb 35 õppenädalast, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad arvestusi, akadeemilisi kontserte ja eksameid.

  (3) Õppeaasta ja -vaheaegade kestvus on kooskõlas üldhariduskoolide vastavate perioodidega.

  (4) Õpe muusikakoolis toimub tunniplaani alusel 45-minutiliste individuaal- ja rühmatundidena.

§ 21.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

5. peatükk Kooli õppurite õigused ja kohustused 

§ 22.   Õpilaste õigused ja kohustused, kooli vastutus

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) tutvuda enne kooli asumist ja õppimise ajal kooli õppekavaga, põhimäärusega ja kodukorraga;
  2) avaldada soovi lisaeriala ja lisa-aastal õppimiseks;
  3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
  4) saada muusikakooli direktorilt teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta;
  5) asutada muusikakoolis ühinguid, klubisid , stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) kohusetundlikult täitma õppeülesandeid;
  3) korralikult osa võtma õppetööst kooli õppekavaga määratud mahus;
  4) võimalikult aegsasti teatama puudumistest mõjuvatel põhjustel;
  5) osalema eksamitel, arvestustel, akadeemilistel kontsertidel jt üritustel nii koolis kui ka selle esindajana väljaspool kooli;
  6) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

  (3) Kool hoolitseb õpilase tervise kaitse eest koolis viibimise ajal ning koostab otstarbeka päevakava.

6. peatükk Kooli juhtimine 

§ 23.   Direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor, kes peab tagama kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) on oma töölepingu kehtivuse ajal õppeasutuse seadusjärgne esindaja;
  2) vastutab õppeasutuse tegevuse ja üldise arengu eest;
  3) koostab kooli eelarve, esitab selle vallavalitsusele ning vastutab selle täitmise eest;
  4) tagab õpilaskonna ja töötajaskonna komplekteerimise;
  5) koostab kooli põhimääruse ning esitab selle kinnitamiseks vallavolikogule;
  6) kooskõlastatult kooli hoolekoguga määrab kindlaks õppeasutuse struktuuri, moodustab vajadusel ainekomisjone jm õppekorraldust teostavaid üksusi;
  7) koostab ja kooskõlastab hoolekoguga õppeasutuse sisekorraeeskirja;
  8) koostab ja kehtestab kodukorra, ametijuhendid jt tööalast suhtlemist korraldavad dokumendid;
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud õppeasutuse pedagoogide jt töötajatega;
  10) koostab haridus- ja teadusministeeriumi kinnitatud raamõppekavade järgi kooli õppekavad ja tunnijaotusplaanid ning esitab läbivaatamiseks õppenõukogule;
  11) määrab iga õppeaasta alguses pedagoogide koormused vastavalt tunnijaotuskavale;
  12) määrab vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve piirides pedagoogide ja teiste töötajate palgamäärad;
  13) ergutab ja karistab töötajaid;
  14) kutsub kokku õppenõukogu koosolekuid ja muid koolile vajalikke nõupidamisi;
  15) vormistab õpilas- ja töötajaskonda puudutavaid ning kooli juhtimisel langetatud otsuseid käskkirjadega;
  16) annab infot kooli tegevuse kohta vastavalt koolipidaja vajadusele.

§ 24.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.

  (2) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Aseri Vallavalitsus.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme, kehtestab Aseri Vallavalitsus.

  (4) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu, vastavalt seadusele, Aseri vallavanem või tema volitatud isik.

§ 25.   Kooli õppenõukogu

  (1) Õppenõukogu on alaliselt tegutsev juhtimisorgan.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik töötavad pedagoogid.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib kooli direktor ja protokollib iga õppeaasta alguses pedagoogide poolt valitud õpetaja.

§ 26.   Õppenõukogu ülesanded ja pädevus

  (1) Õppenõukogu põhiülesandeks on õppe- ja kasvatusprotsessi määratlemine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste vastuvõtmine.

  (2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 27.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolek toimub vähemalt üks kord trimestris.

  (3) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

  (4) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele suuliselt või kirjalikult vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Koosolekul on õigus kavandatud päevakorda täiendada ja muuta.

  (5) Õppenõukogu koosolekule võib vajadusel kutsuda õpilaskonna esindajaid, lastevanemaid ja teisi isikuid, kelle osavõttu peab koosoleku juhataja vajalikuks.

  (6) Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta õppe- ja kasvatustöö riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul, samuti kooli haldava omavalitsuse esindajal.

  (7) Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on õppenõukogu äranägemisel lahtine või salajane.

  (8) Õppenõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti. Õppenõukogu otsused on kõigile kooli töötajatele kohustuslikud. Õppenõukogu otsuste täitmist kontrollib direktor.

§ 28.   Kooli hoolekogu

  (1) Muusikakooli hoolekogu on huvikooli seaduse alusel kohaliku omavalitsuse huvikooli juures tegutsev organ, mille ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

  (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, vallavalitsuse otsustest ning haridus- ja teadusministeeriumi õigusaktidest ja kooli põhimäärusest.

§ 29.   Hoolekogu moodustamise kord ja koosseis

  (1) Aseri Muusikakooli hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavolikogu esindaja, üks muusikakooli õpetaja ning kolm lastevanemate, soovitav vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide, esindajat.

  (2) Esindajad valitakse kooli hoolekogusse vallavolikogu, kooli õppenõukogu ja lastevanemate üldkoosoleku poolt.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kaheks aastaks muusikakooli direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Ettepanekud hoolekogu kinnitamiseks või koosseisu muutmiseks esitab muusikakooli direktor vallavalitsusele ühe kuu jooksul alates uue õppeaasta algusest.

  (5) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub kokku ühe kuu jooksul muusikakooli direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmisel peab kandidaat andma nõusoleku.

  (7) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul muusikakooli direktor.

  (8) Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi (komisjone).

§ 30.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
  1) arutab läbi kooli arengukavad ja annab neile hinnangu lähtudes antud piirkonna potentsiaalsete õpilaste huvidest ning kooli piirkonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest;
  2) osaleb õppe- ja kasvatusprotsessi edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel;
  3) kooskõlastab kooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise korra enne selle väljakuulutamist vallavalitsuse poolt;
  4) kooskõlastab kooli eelarvekava enne selle esitamist vallavalitsusele ning kooli õppekavad/programmid enne nende kinnitamist kooli direktori poolt;
  5) osaleb muusikakooli finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel;
  6) jälgib muusikakooli juhtimise korraldust ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist muusikakoolis;
  7) jälgib muusikakooli eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ning säästlikku kasutamist.

§ 31.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku vähemalt üks kord trimestris hoolekogu esimees.

  (2) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 50% + 1 hoolekogu liikmetest.

  (3) Hoolekogu koosolekutel on õigus osaleda muusikakooli direktoril ja koolipidaja esindajal.

  (4) Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga ja need on täitmiseks muusikakooli juhtkonnale.

  (5) Vaidlused lahendab lähtuvalt Eesti Vabariigi seadusandlusest hoolekogu moodustanud vallavalitsus, kelle otsus on lõplik.

  (6) Hoolekogu koosolekud protokollitakse ning protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse muusikakoolis ühistel alustel muude kooli dokumentidega.

7. peatükk Kooli töötajad 

§ 32.   Kooli töötajad

  (1) Kooli töötajad on pedagoogid (direktor, õpetajad, kontsertmeistrid) ja kooli teenindav personal.

  (2) Töötajaskonna ametikohad kinnitab Aseri Vallavolikogu.

  (3) Kooli töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

  (4) Pedagooge tasustatakse tegeliku pedagoogilise koormuse järgi, mis määratakse iga õppeaasta alguses.

  (5) Teiste töötajate tasustamine toimub eelarvelistele töötajatele kehtestatud palgamäärade alusel.

  (6) Õppeasutusse tööle asunud pedagoogi üldised kohustused:
  1) töötada vastutustundega, arvestades kehtivaid õppekavasid;
  2) säilitada ja täiendada kvalifikatsiooni vastavalt muusikahariduse nõuetele;
  3) tagada õpilaste võimetekohane loominguline areng;
  4) hoolitseda õppetööks vajalike materjalide ja vahendite täiendamise eest;
  5) võtta osa kooli poolt korraldatavatest üritustest;
  6) täita õppetööd kajastavaid dokumente, vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi poolt kehtestatud nõuetele.

  (7) Pedagoogidel ja teistel töötajatel on õigus:
  1) saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta;
  2) võtta osa atesteerimisest;
  3) taotleda võimalust osavõtuks kvalifikatsiooni täienduskoolitusest;
  4) avaldada arvamust kooli tööd ning arengut puudutavates küsimustes.

  (8) Pedagoogidele ja teistele töötajatele üldtööaja raames määratud töökohustused ning tööalaste korralduste andmise kord määratakse peale töölepingu veel järgmiste dokumentidega:
  1) sisekorraeeskiri;
  2) kodukord;
  3) ametijuhendid.

  (9) Pedagoogide ja teiste töötajate töölevõtmine, töökoormuse või -tingimuste muutmine, töölt vabastamine, puhkusele lubamine ja teised töötamist puudutavad asjaolud vormistatakse direktori käskkirjaga.

8. peatükk Finantseerimine ja majandamine 

§ 33.   Finantseerimine

  (1) Kooli finantseeritakse Aseri valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt;
  3) laekumised sihtfondidelt;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustelt laekuvad rahalised vahendid;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

  (2) Õppetasumäärad ning tasumise korra kehtestab Aseri Vallavolikogu.

  (3) Õppeasutuse finantstegevust juhib kooli direktor, kui kooli asutaja (omanik) ei ole otsustanud teisiti.

§ 34.   Majandamine

  Õppeasutuse vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab vallavolikogu.

9. peatükk Arvestus, aruandlus ja järelevalve 

§ 35.   Arvestus

  Õppeasutuse raamatupidamise arvestust peetakse õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 36.   Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Aseri Vallavolikogu ja Aseri Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 37.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haridus- ja teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Aseri Vallavalitsus.

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Aseri Vallavalitsus ja Aseri Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve- organi määratud tähtpäevaks.

10. peatükk Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 38.   Kooli ümberkorraldamine

  Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Aseri Vallavolikogu ja korraldab Aseri Vallavalitsus.

§ 39.   Kooli tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik finantseerida.

  (2) Kooli tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Kooli tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning haridus- ja teadusministeeriumile vähemalt neli kuud enne kooli tegevuse lõpetamise tähtaega.

11. peatükk Lõpp- ja rakendussätted 

§ 40.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor, tutvustades seda enne kinnitamist õppenõukogule ja kooli hoolekogule.

  (2) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Aseri Vallavolikogu.

§ 41.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 6. novembril 2012.

/otsingu_soovitused.json