Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Anija valla raietööde eeskiri

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2014, 56

Anija valla raietööde eeskiri

Vastu võetud 20.03.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Anija valla raietööde eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab puude raieks loa taotlemise ning väljastamise tingimused Anija valla tiheasustusaladel. Eeskiri ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses), viljapuude ning mahalangenud puude raiumist.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) puu – kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on üle 8 sentimeetri;
  2) tiheasustusala - Anija valla üldplaneeringuga määratud olemasoleva või kavandatava tiheasustusega ala;
  3) puu raiumine - puu likvideerimine juurekaelalt, puu tavapärase võra vähendamine rohkem kui 25% võrra, puu mõõtmete vähendamine selliselt, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m ning puu võra laius jääb väiksemaks kui 2 m;
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puude raieks ning määrab raietööde tingimused;
  5) asendusistutus – maha raiutava puu asemele istutatav puu või puud.

§ 3.   Raieloa andmise üldpõhimõtted

  (1) Puude raie toimub käesoleva eeskirja kohaselt Anija Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti (edaspidi keskkonnaspetsialist) poolt kinnitatud raieloa alusel (lisa 2).

  (2) Eeskiri ei kehti Metsaseaduse reguleerimisalal, puukoolides ja istandikes.

  (3) Raieluba ei ole vaja taotleda alla 8 cm rinnasdiameetriga puude ja põõsaste ning viljapuude ja -põõsaste raiumiseks.

  (4) Ehitusprojekti kohaselt mahavõtmisele määratud puude raiumiseks loetakse luba antuks koos ehitusloaga ning eeskirja lisas 2 toodud taotlust selleks esitama ei pea.

  (5) Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

  (6) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab isik, kellele on väljastatud raieluba.

  (7) Keskkonnaspetsialist võib loa väljastamisel seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, asendusistutuse või raie keelamise osas (nt tuleohtlikul või lindude pesitsemise ajal). Tingimuste rakendamise vajaduse otsustab keskkonnaspetsialist kas üksi ja/või koostöös teiste vallavalitsuse töötajate, metsapatoloogi ning Keskkonnaameti piirkondliku metsaspetsialistiga.

  (8) Erandkorras võib puid langetada loata, kui loa taotlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimese elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 5 päeva jooksul teavitada Anija Vallavalitsust.

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Kinnistu omanik esitab Anija Vallavalitsusele kirjaliku raieloa taotluse (lisa 1).

  (2) Raieloa taotlusele tuleb lisada:
  1) volitus, kui tegutsetakse volituse alusel (võõral territooriumil);
  2) korteri- või elamuühistu koosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieluba taotletakse ühistu territooriumil olevale puule. Kui korterelamul puudub ühistu on vajalik kõigi korteriomanike kirjalik nõusolek;
  3) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil;
  4) Muinsuskaitseameti luba, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  5) Keskkonnaameti nõusolek, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, v.a juhul, kui raiet soovitakse teostada maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemiseks;
  6) katastriüksuse plaan, kuhu on kantud raiutavate puude asukoht.

§ 5.   Raieloa taotluse läbivaatamine

  Keskkonnaspetsialist:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust;
  2) vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning määrab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) kaasab vajadusel otsuse tegemisse teisi vallavalitsuse töötajaid ning metsapatoloogi ja/või Keskkonnaameti piirkondlikku metsanduse spetsialisti;
  4) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva(d) puu(d) looduses;
  5) määrab vajadusel puu(de) asendusistutuse;
  6) puude asendusistutuse korral nõuab garantiikirja (lisa 3), milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning istutuskoht.

§ 6.   Raieloa andmine

  (1) Keskkonnaspetsialist otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise kuu aja jooksul taotluse (lisa 1) kättesaamisest arvates.

  (2) Raieluba (lisa 2) vormistatakse ühes eksemplaris, millest taotleja saab endale koopia.

  (3) Raieluba kehtib maksimaalselt 1(üks) aasta ning on taotlejale tasuta.

§ 7.   Raieloa andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) raieloa taotluses esitatud andmed on puudulikud või on esitatud valeandmeid;
  2) taotluse esitaja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja/või selgitusi;
  3) puu raiumise põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel väärateks;
  4) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- või kultuurmaastikke, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga;
  5) puu on terve ja elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  6) ehitusloa väljastamise aluseks olnud ehitusprojekt ei näe ette vastava puu raiet;
  7) kinnistu või muu ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus. Sellisel juhul võib loa andmisest keelduda kuni planeeringu kehtestamiseni;
  8) kinnistule või muu ala osale, kus puu kasvab, on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks. Sellisel juhul võib loa andmisest keelduda kuni ehitusloa väljastamiseni.

  (2) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitatakse raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

§ 8.   Asendusistutus

  (1) Keskkonnaspetsialistil on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendusistutust.

  (2) Asendusistutuse korral nõuab keskkonnaspetsialist taotlejalt garantiikirja (lisa 3), milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud tähtajaks vastav arv puid ning istutuskoht asendiplaanil.

  (3) Keskkonnaspetsialistil on õigus määrata asendusistutuse aeg ja koht ning istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne.

  (4) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab raieloas nõutud kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

  (5) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest vastava ametniku poolt, on õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist.

  (6) Kõik asendusistutusega seonduvad kulutused kannab isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 9.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Keskkonnaspetsialistil on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada, kui ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid, rikutakse raieloa tingimusi või raiutakse raieloata puid.

  (2) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse loa taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 10.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduses sätestatud vastutust.

  (2) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab isik, kellele on raieluba väljastatud. Raiekoha korrastamast jätmisel teeb vallavalitsus raieloa omanikule ettekirjutuse, mille tähtajaks täitmata jätmisel võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (3) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale. Tekitatud kahjud hüvitab raieloa omanik.

  (4) Järelvalvet käesoleva eeskirja ja selle alusel väljastatud lubade üle teostab keskkonnaspetsialist.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 29.06.2006 määruse nr 29 Anija valla heakorra eeskiri § 1 lg 9.

  (2) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 30.08.2012 määrus nr 72 „Anija valla raietööde eeskirja muutmine“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

Lisa Raieloa taotlus

Lisa Raieluba

Lisa Asendusistutuse garantiikiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json