KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2014, 57

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 21.08.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Käesolev eeskiri sätestab lemmikloomade pidamise nõuded valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom.

  (3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb lemmikloomade pidamisel järgida loomakaitseseadust, loomatauditõrje seadust, põllumajandusministri 24. augusti 2008 määrust nr 76 „Loomade pidamise nõuded“, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrust nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord".

  (4) Põllumajandusloomade pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja teistest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) loom on imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu;
  2) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks, jahipidamisvahendiks, turvalisuse tagamiseks, ärilisel eesmärgil vm eesmärgil peetav loom;
  3) lemmikloomapidaja (edaspidi loomapidaja) on isik, kellele kuulub lemmikloom või valdaja rendi või muu suhte alusel kokkuleppel omanikuga;
  4) hulkuv lemmikloom on avalikus kohas järelevalveta viibiv lemmikloom;
  5) avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
  6) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi segav tegevus,
  7) register on lemmikloomade identifitseerimise ja arvestuse pidamise andmebaas.

§ 3.   Lemmiklooma pidamise nõuded

  (1) Lemmiklooma pidamine ei tohi häirida ega ohustada kaaskodanike või teisi loomi.

  (2) Lemmiklooma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil või selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt oma tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või loomadele kallaletungimise võimalus.

  (3) Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva ametiisiku ohutu juurdepääsu territooriumile.

  (4) Koera omanik on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (5) Hoonete üldkasutatavates ruumides ja territooriumitel lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima kinnistu omaniku või omanike kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (6) Keelatud on lemmikloomade pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil.

  (7) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama avalikus kohas oma lemmiklooma väljaheited.

  (8) Loomapidaja peab tagama lemmikloomade vaktsineerimise vastavalt kehtestatud õigusaktidele.

  (9) Loomapidaja on kohustatud teatama kohe veterinaararstile ning seejärel täitma tema ettekirjutusi, kui lemmikloom on hammustanud inimest või looma või kui lemmiklooma on rünnanud metsloom, aga ka siis kui lemmikloom käitub ebaloomulikult või on marutaudi kahtlusega.

  (10) Lemmiklooma kadumisel tuleb loomapidajal viivitamata viia läbi otsingud ja korraldada lemmiklooma püüdmine ning teavitada vallavalitsuse registripidajat.

  (11) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumise või panna toime muu lemmiklooma suhtes lubamatu tegu.

  (12) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata lemmiklooma heaolu eest vastutav füüsiline isik.

§ 4.   Lemmiklooma viibimise nõuded avalikus kohas

  (1) Lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse, vajadusel tuleb rakendada lisameetmeid (nt suukorv, koonurihm).

  (2) Ühistranspordis tuleb lisaks jalutusrihmale kasutada koertel suukorvi või koonurihma.

  (3) Lemmiklooma omanikul on keelatud viia looma üldkasutatava asutuse ruumi (kauplus, lasteasutus, kool jms) või avalikku kohta (suplemiskoht, spordi- ja laste mänguväljak jne) ilma ruumi või territooriumi valdaja loata, välja arvatud pimeda juhtkoer ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.

  (4) Koera tohib jätta lahtipääsemist välistaval moel rihmaga kinnitatult hoone juurde ajaks, millal loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui sealjuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ja koera tervist ning loomapidaja eemalviibimine ei kujune mitte kauemaks kui pool tundi.

  (5) Nakkusohtlikult haige lemmikloomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 5.   Lemmiklooma registreerimine ning märgistamine

  (1) Anija valla haldusterritooriumil peab omanik koera registreerima Anija Vallavalitsuses registripidaja juures, kus talle väljastatakse koera kaelarihmale kinnitamiseks registrisse kandmise number. Teiste lemmikloomade registreerimine on soovituslik. Registrisse kantakse lemmiklooma ning loomapidaja andmed.

  (2) Juhul, kui omandatakse registreerimata koer, kes on vanem kui kolm kuud, tuleb koer registreerida registris ühe kuu jooksul koera omandamisest. Kutsika registreerimine toimub kutsika esimesel vaktsineerimisel, kuni kutsika kolme kuu vanuseks saamisel.

  (3) Koera registreerimisel tuleb registripidajale esitada looma vaktsineerimistõend, selle puudumisel tuleb omanikul lasta koer koheselt vaktsineerida. Registreerimisel esitab loomapidaja ehk omanik järgmised andmed: omaniku nimi, telefoni number ja elukoha aadress, koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus.

  (4) Koera kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teatama Anija Vallavalitsuse registripidajale.

§ 6.   Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

  (1) Anija Vallavalitsus korraldab hulkuva looma püüdmise avalikest kohtadest vastavalt riigi õigusaktidele.

  (2) Püütud lemmiklooma hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja lemmiklooma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom üle uuele omanikule või hukatakse.

  (3) Omanik, kes soovib oma loomast vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimisega seotud kulud või vajadusel looma nõuetekohase hukkamise vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord”.

§ 7.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Eeskirja täitmist kontrollivad, õiguserikkumise asju arutatavad ja väärtegu menetlevad seaduses ettenähtud alustel politseitöötajad ja vallavalitsuse poolt määratud isikud.

  (2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (3) Vajadusel sõlmib vallavalitsus Anija vallas lemmikloomade andmete kogumise, registrisse kandmise ja registriandmete töötlemise teenuse korraldamiseks lepingu tema poolt valitava teenuse osutajaga.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 18.12.2003 määrus nr 55 „Eeskirja «Koerte, kasside ja teiste koduloomade pidamise eeskiri Anija vallas» kinnitamine“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json