Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Anija valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2014, 58

Anija valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 21.08.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Anija valla heakorra eeskirja (edaspidi: eeskiri) eesmärgiks on heakorra ja puhtuse tagamine kogu valla territooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Anija valla kaevetööde eeskirjaga.

  (4) Jäätmekäitlust valla territooriumil reguleerib Anija valla jäätmehoolduseeskiri ja Anija valla jäätmekava.

  (5) Lemmikloomade pidamise nõudeid reguleerib Anija valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri.

  (6) Puude ja võsa raiumist ning okste kärpimist reguleerib Anija valla raietööde eeskiri.

  (7) Veevarustuse ja kanalisatsiooni kasutamise nõudeid reguleerib Anija vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri.

  (8) Reovee kohtkäitlust ja äravedu reguleerib Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

§ 2.   Mõisted

  (1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus, territoorium ja maatüki olulised osad.

  (3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

  (4) Puhastusala on hõlmatud kinnistuga piirnev territoorium kuni naaberkinnistu, tänava või tee servani, kaasa arvatud kõnnitee. Vallavalitsus võib määrata ka teistsuguse puhastusala, arvestades konkreetse kinnistu asendit ning üldkasutatavate alade olemasolu.

  (5) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ja libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.

  (6) Grafiti on hoonele, rajatisele, või teele kantud pildid või tekstid.

  (7) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.

2. peatükk VALLAVALITSUSE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 3.   Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

  Vallavalitsus korraldab ja koordineerib:
  1) valla omandis olevate teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste ja haljasalade heakorratööde teostamist;
  2) valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  3) valla omandis või kasutuses olevate avalike jäätmekonteinerite paigaldamist ja hooldust ning regulaarset tühjendamist;
  4) valla avaliku tualeti haldamist;
  5) valla üldkasutatavas supluskohas heakorratöid ja tagab vajaliku rannainventari olemasolu suplusperioodil (riietuskabiin, pingid, prügikastid);
  6) tänavanimedega siltide ja viitade paigaldamist;
  7) valla omandis olevate bussiootepaviljonide hooldust;
  8) tänavakaubanduse alal heakorratööde teostamist;
  9) valla omandis olevate sildade hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Heakorratöid tuleb teostada kinnistul ja puhastusalal aastaringselt. Liikumist segavad ja ohtlikud esemed tuleb koristada kohe.

  (2) Veoste ja koormate vedajad peavad tagama, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest teatada koheselt Päästeametile, tee kahjustamisest tee valdajale.

  (3) Liiklusväliseks otstarbeks võib avalikult kasutatavat teed kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema kehtestatud tingimustel.

  (4) Avalikult kasutataval teel liikluse ajutise piiramise või sulgemise loa saamiseks tuleb esitada taotlus Anija Vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist.

  (5) Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud.
Tee omanik ja tee kaitsevööndi omanik võivad nõuda tee või tee kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt teehoiukulude katteks hüvitist.

  (6) Kõikide tänavakujunduselementide (pingid, sildid, viidad, piirded jne) paigaldamine tuleb kooskõlastada eelnevalt valla arhitektiga ning nende korrasoleku tagab omanik või paigalduse tellija.

  (7) Haljasaladel, mänguväljakutel, staadionil ja samuti teedel, mis ei ole ette nähtud liiklusvahendiga liiklemiseks, on liiklemine ja parkimine keelatud, välja arvatud omaniku loal.

  (8) Avalikku kohta tohib lillevaase, pinke, tõkkepiiret vms mistahes teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

  (9) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud teostama mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi.

  (10) Avaliku ürituse korraldajal tuleb tagada vajalik hulk välikäimlaid ja jäätmemahuteid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi.

  (11) Rajatiste välistrepid peavad olema puhastatud ja talvisel ajal tuleb vältida libeduse teket.

4. peatükk KINNISTU JA PUHASTUSALA HEAKORD 

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud kinnistul ja puhastusalal:
  1) hoidma korras kinnistu ja kinnistu piirdeaiad, koristama prahti ja tegema umbrohutõrjet;
  2) puhastama regulaarselt prahist truubid, kraavid, restid, rentslid ja äravoolukaevude kaaned tagamaks sademevee pideva äravoolu, keldriakende valgustusšahtid jne ning tühjendama prügist väikeurnid;
  3) niitma muru (muru kõrgus ei tohi ületada 15 cm), kärpima puude / põõsaste oksi, pügama hekke ning raiuma kuivanud, haiged ning inimese tervist ja/või vara ohustavad puud. Puude ja põõsaste mahavõtmine ja kärpimine peab olema kooskõlas Anija valla raietööde eeskirjaga;
  4) koristama varisenud puulehed kõnniteelt ja haljasaladelt;
  5) territooriumi reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle koheselt puhastama. Juhul kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha või süüdlane keeldub koristamast, peab territooriumi koristama selle omanik;
  6) talvel libeduse tõrjeks kasutatud puistematerjali koristama kevadel pärast lume sulamist;
  7) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid (fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ja vastama ehitusprojektile);
  8) tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu (soovitavalt kindlustades nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal);
  9) säilitama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist tõendavat dokumentatsiooni 2 aastat;
  10) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, vajadusel ohtliku hoone lammutama, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  11) tagama tuleohutuse vastavalt tulelohutuse seadusele ning tuleohutuse lõkke tegemisel ja grillimisel vastavalt Siseministri 30.08.2010 määrusele nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“;
  12) talvisel ajal hoidma kõnniteed, trepid ja läbipääsud puhtad prahist, lumest ja jääst ning vajadusel teostama libedusetõrjet oma kinnistu või korrusmajade ees;
09.09.2014 12:21
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 5 p 12 eemaldatud lause osa "kõnnitee puudumisel liivatama sõidutee serva oma puhastusala piires" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Anija Vallavalitsuse 05.09.2014 taotlust nr 22-17/1366
  13) vajadusel vedama koristatud lume ja jää ettenähtud kohta;
  14) eemaldama katustele ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jääpurikad, olles eelnevalt sulgenud kõnnitee.

5. peatükk ETTEVÕTJATE, ASUTUSTE JA ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 6.   Heakord kauplemisel ja teenindamisel

  (1) Kauplemisel tuleb hoida korras kogu kauplemisest mõjutatud ümbrus vähemalt kuue meetri raadiuses.

  (2) Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte või isik peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist.

  (3) Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb ümbrus kohe korrastada.

  (4) Avalike ürituste korraldajad peavad tagama tuleohutuse, paigaldama piisava arvu prügikaste ja territooriumi korrastamise 12 tunni jooksul alates ürituse lõpetamisest.

  (5) Tänavakaubanduspunkti (haagis, kiosk, lett jne) omanik on kohustatud paigaldama selle ainult vallavalitsuse poolt lubatud kohta.

§ 7.   Heakord avalikes kohtades

  Avalikes kohtades on keelatud:
  1) igasugune reostamine (s.h. mahasülitamine), igasuguse prahi (s.h. suitsukonide ja tikuotste) mahaloopimine, samuti selle loopimine tänavalt aedadesse või toppimine sobimatutesse kohtadesse, põlevate suitsukonide ja muude põlevate esemete panek prügikastidesse;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mis tahes muul viisil kahjustamine;
  3) puude, põõsaste, lillede, õite ja okste murdmine, lõikamine (v.a. volitatud töötaja), koorimine või muul viisil kahjustamine, samuti teekatte ja murukamara kahjustamine. Puude ja põõsaste mahavõtmine või kärpimine avalikes kohtades ja õuealadel toimub vastavalt Anija valla raietööde eeskirjale;
  4) liiklusvahenditega k.a haagisega liiklemine ja parkimine murul, haljasalal, staadionil, mänguväljakul ning samuti teedel või muudes kohtades, kus ei ole ettenähtud liiklusvahendiga liiklemine v.a. omaniku loal;
  5) parkida romusõidukit avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õueosas, korterelamu maal ja puhastusalal ilma korterelamu ühistu loata, ühistu puudumisel ilma kõigi korteriomanike loata;
  6) pinkidele, piiretele ja puude otsa ronimine;
  7) telkimine selleks ette valmistamata kohtades v.a. omaniku loal;
  8) lahtise tule kasutamine väljaspool hooneid või rajatisi selleks ette valmistamata (ja vallavalitsusega kooskõlastamata) kohtades;
  9) pinkide, tõkkepiirete, reklaamtahvlite, viitade, vitriinide ja igasuguste väikevormide paigaldamine vallavalitsuse loata;
  10) omaniku loata grafiti tegemine;
  11) taristu objektide mittesihipärane kasutamine.

§ 8.   Anija valla haldusalal keelatud tegevused

  Anija valla haldusalal on keelatud:
  1) tiheasustusaladel paigaldada hoonete fassaadile sobimatuid/mittesobivaid/heale tavale mittevastavaid esemeid;
  2) asulates ehitada ümber rõdusid, kuivatada pesu jm esemeid rõdu piirdest kõrgemal;
  3) loata ehitada ja paigaldada kuure, metallgaraaže jms ehitisi või rajatisi;
  4) tiheasustusaladel paigutada küttepuid, ehitusmaterjale jms väljapoole kinnistu piire, kooskõlastamata maavaldajaga, samuti paigutada neid õues korratult, laduda vastu kasvavaid puid ja piirdeaedu;
  5) eriloata tarastada kortermajade juures olevaid maid;
  6) kütta küttekoldeid ohtliku ja/või õhku saastava küttega;
  7) mürgiseid aineid sisaldava prahi ning autokummide põletamine.Lõkkekoha valik peab olema vastavuses Siseministri 30.08.2010 määruses nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“ olevate nõuetega;
  8) väetada aiamaid komposteerimata fekaalidega;
  9) lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni- või sademeveetorustikku vanaõli ja muid määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid ja terava lõhnaga aineid, samuti sõnnikut ja virtsa ning muid keskkonnale ohtlikke aineid, kui neid ei kasutata Keskkonnaameti poolt lubatud eesmärkidel;
  10) koguda ja ladustada prügi selleks mitteettenähtud kohtadesse ja viisil;
  11) paigaldada ilma projektita ja/või keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütuse mahuteid ja –süsteeme;
  12) väljaspool krundi piire maa-ala kasutamine ilma omaniku loata.

§ 9.   Ehitise omaniku kohustused

  Ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma hea tava kohaselt korras, tervetena hoonete fassaadid, kinnistupiirded, aiamaad ja kasvuhooned;
  2) hoonete ja ehitiste värvi luitumisel tuleb need üle värvida, uus värvilahendus tiheasustusaladel kooskõlastada valla arhitektiga;
  3) väliskrohvi, vihmaveetorude, piirete jms lagunemisel, lõhkumisel või määrdumisel tagama nende korrastamise;
  4) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  5) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  6) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise, omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt 2 aasta kohta;
  7) korrastama või lammutama lagunenud ehitised/rajatised;
  8) heiskama riigilipu vastavalt Eesti lipu seadusele;
  9) tagama elamul numbrimärgi olemasolu.

§ 10.   Ehitusobjektide ja kommunikatsioonide korrashoid

  (1) Ehitusobjektid peavad olema varustatud korraliku piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumise objektile. Teisaldatavate soojakute paigaldamine peab olema kooskõlastatud maavaldajaga. Piirdel peab olema info tööde tegijate kohta.

  (2) Ehitus -, remondi - ja kaevetööde tegijad on kohustatud:
  1) vormistama dokumentatsiooni ja võtma vallavalitsuselt vastava loa ja järgima õigusaktidega sätestatud korda;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed;
  3) vältima objektilt pori, prahi, ehitusmaterjali sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu -ja kõnniteedele;
  4) pärast tööde lõpetamist heakorrastama objekti ja selle ümbruse.

  (3) Puude ja põõsaste ning muu haljastuse likvideerimine tuleb kinnistu valdajal või ehitusorganisats i oonil eelnevalt kooskõlastada vallavalitsusega.

  (4) Mulla ja kaevetöid võib teha vallavalitsuse kaeveloa alusel. Maa-aluste kommunikatsioonide ja polügonomeetriavõrgu punktide tsoonis võib kaevetöid teha ainult vastavate asutuste esindajate järelvalvel.

  (5) Pärast kaevetöid tuleb taastada ümbruse heakord ning lõpetada kaevamisluba.

  (6) Kommunikatsioonide vigastustest tuleb vigastuse põhjustajal või selle avastajal viivitamatult informeerida vastava kommunikatsiooni valdajat. Avariidest põhjustatud antisanitaarse või ohtliku olukorra likvideerib ja teeb heakorratööd süüdlane (viimase puudumisel kommunikatsiooni valdaja).

  (7) Tee omanikul on õigusteatud ajaks piirata liiklust või tee liikluseks sulgeda pinnase sulamise, vihma või muude tegurite tõttu, mille mõjul on tee konstruktsioon nõrgenenud, liiklus võib teed kahjustada või kui liigelda on ohtlik. Tee sulgemisest või liikluse piiramisest teavitab tee omanik tee kasutajaid neile kättesaadaval viisil.

6. peatükk VASTUTUS JA JÄRELVALVE 

§ 11.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, keskkonnainspektsioon, päästekeskus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Eeskirja täitmist kontrollivad, õiguserikkumise asju arutatavad ja väärtegu menetlevad seaduses ettenähtud alustel politseitöötajad ja vallavalitsuse poolt määratud isikud.

  (3) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 29.06.2006 määrus nr 29 „Anija valla heakorra eeskiri“ ja “Anija valla avaliku korra eeskiri” kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json