Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tabivere Raamatukogu põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2014, 71

Tabivere Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 21.08.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Raamatukogu nimi

  Raamatukogu ametlik nimi on Tabivere Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

§ 2.   Raamatukogu asukoht

  Raamatukogu asub aadressil Jõgeva maakond, Tabivere vald, Tabivere alevik, Tuuliku tänav 11, sihtnumber 49127.

§ 3.   Raamatukogu õiguslik seisund

  (1) Raamatukogu on Tabivere Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Avalik internetipunkt

  Raamatukogus asub avalik internetipunkt.

§ 5.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkonda kuuluvad Tabivere alevik ja Voldi, Tormi, Kõduküla, Sepa, Koogi, Kõnnujõe, Sortsi külad. Raamatukogu teenindab ka väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavaid inimesi.

2. peatükk Raamatukogu tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele, eeskätt Tabivere valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 7.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu ülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja koju laenutus);
  2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  3) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
  4) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  5) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  6) koostab, täiendab ja parandab kogude andmebaasi;
  7) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
  8) korraldab näitusi ja väljapanekuid, kirjandusüritusi, kohtumisi, loenguid ning uute raamatute tutvustusi lastele ja täiskasvanutele;
  9) abistab ja konsulteerib lugejaid veebipõhise avaliku teabe ja andmebaaside kasutamisel, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel;
  10) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  11) osaleb valla arengukava väljatöötamisel ja kultuurielu koordineerimisel;
  12) osutab võimalusel lugejale tasuta koduteenindust, kui lugeja tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama;
  13) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Tabivere Vallavalitsus;

  (3) Raamatukogu teeninduspäevad ja lahtiolekuajad kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

3. peatükk Raamatukogu tegevuse korraldamine 

§ 8.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (2) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt Tabivere Vallavolikogu poolt kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.

§ 9.   Raamatukogu direktor

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab Tabivere Vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (4) Direktor:
  1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
  2) vastutab raamatukogu tegevuse seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud Tabivere valla vara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
  3) tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) teeb ettepanekuid Tabivere Vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimääruses,
  5) koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle Tabivere Vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  6) sõlmib raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid;
  7) esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud statistilisi ja sisulise töö aruandeid Jõgeva Maakonna Keskraamatukogule ja Tabivere Vallavalitsusele;
  8) korraldab raamatukogu asjaajamist;
  9) teeb ettepanekuid Tabivere Vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  10) arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
  11) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja ametijuhendist tulenevaid kohustusi.

  (5) Direktori suunab töölähetusse ning raamatukogu töötajate puhkuste ajakava kinnitab vallavanem oma käskkirjaga.

4. peatükk Majandus ja järelvalve 

§ 10.   Raamatukogu vara

  Raamatukogu kasutuses on Tabivere valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt Tabivere Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 11.   Raamatukogu finantseerimine

  (1) Raamatukogul on oma alaeelarve Tabivere valla eelarves.

  (2) Raamatukogu eelarve projekti koostab raamatukogu direktor, raamatukogu eelarve kinnitab Tabivere Vallavolikogu.

  (3) Raamatukogu tulud moodustuvad:
  1) Tabivere valla eelarvest eraldatud vahenditest;
  2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;
  3) annetustest ja sponsorlusest;
  4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
  5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (4) Raamatukogu kulud on:
  1) personalikulu;
  2) teavikute soetamise kulud;
  3) majanduskulud.

  (5) Raamatukogu raamatupidamist teostab Tabivere Vallavalitsus.

§ 12.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelvalvet raamatukogu ja direktori tegevuse üle teostab Tabivere Vallavalitsus.

  (2) Järelvalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama Tabivere Vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks.

5. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 13.   Raamatukogu ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tabivere Vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Tabivere Vallavolikogu otsuse alusel Tabivere Vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu ümberkorraldamisest, ümberkujundamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Tabivere Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

6. peatükk Rakendusätted 

§ 14.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tabivere Vallavolikogu.

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 28. märtsi 2008 määrus nr 7 “Tabivere Raamatukogu põhimäärus”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Sirje Simmo
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json