HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Are Kooli põhimäärus

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2015, 1

Are Kooli põhimäärus

Vastu võetud 26.06.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Are Kool (edaspidi kool).

§ 2.  Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

 (1) Kool asub Are vallas.

 (2) Kooli tegutsemiskohad on
 1) põhikoolil Kooli tn 1, Are alevik, Are vald, Pärnu maakond, sihtnumber 87301,
 2) koolieelsel lasteasutusel Lasteaia tee 2, Suigu küla, Are vald, Pärnu maakond, sihtnumber 87302.

§ 3.  Kooli tegutsemise vorm ja õiguslik seisund

 (1) Kool on Are Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav põhikool ja koolieelne lasteasutus.

 (2) Alushariduse omandamiseks on koolis loodud neli rühma:
 1) 1 sõime- (kuni 3-aastastele lastele);
 2) 3 aiarühma (3-7-aastastele lastele), mis komplekteeritakse igaks õppeaastaks, arvestades eelkõige laste vanust, aga ka arengut.

 (3) Koolis on võimalus omandada põhiharidus kolmes astmes:
 1) I kooliaste 1.-3.klass;
 2) II kooliaste 4.-6.klass;
 3) III kooliaste 7.-9.klass.

 (4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

2. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 4.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste ja laste, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Hoolekogu:
 1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ja annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 2) annab arvamuse kooli põhimääruse ning õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
 3) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule, arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra eelnõule;
 4) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate, õppealajuhatajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 5) kinnitab kooli kodukorra;
 6) otsustab lasteaias lapse toidukulu päevamaksumuse;
 7) annab nõusoleku erandjuhul suurendada õpilaste arvu klassis, teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu sõimerühmas kahe lapse ja aiarühmas nelja lapse võrra;
 8) osaleb oma esindajate kaudu direktori, õpetajate, õppealajuhatajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 9) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi kooli eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 10) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

 (3) Hoolekogusse valitakse 2 õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli- ja teine lasteaiaõpetajaid, volikogu esindaja, õpilasomavalitsuse esindaja, ning nii lasteaialaste kui ka õpilaste vanemate esindajad.

 (4) Hoolekogu liikmete volitused kestavad 4 aastat või kuni lapse koolist lahkumiseni.

 (5) Hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega 6 kuu jooksul pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi.

§ 5.  Direktor

 (1) Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor:
 1) vastutab arengukava koostamise ja elluviimise eest;
 2) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
 3) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 4) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale;
 5) kehtestab kooli õppekava, päevakava, arenguvestluste tingimused ja korra, pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava, hädaolukorra lahendamise plaani, kooli sisehindamise korra ja sisehindamise aruande;
 6) otsustab õpilase ja lasteaialapse nimekirja arvamise ja nimekirjast väljaarvamise, haridusliku erivajadusega õpilasele ja lapsele tugimeetmete rakendamise, õpilase suhtes tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise, vanema taotluse alusel õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise;
 7) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamise, õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise, õpilaste ja laste ning töötajate kaitse hädaolukorras, esimese õpilasesinduse valimised, avaliku konkursi õpetajate, õppealajuhatajate ja teiste õppe- ja kasvatustööga seotud isikute vabade ametikohtade täitmiseks;
 8) valmistab ette kooli vastuvõtu tingimused ja korra;
 9) annab aru hoolekogule;
 10) teeb koostööd õpilasesindusega ja kinnitab õpilasesinduse põhimääruse;
 11) teeb ettepaneku koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks, sõlmib töölepingud koolitöötajate ja õpetajatega;
 12) kutsub kokku kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas vanemate koosoleku.

 (3) Direktor võib:
 1) moodustada vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmi, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks, lähtudes hoolekogu ettepanekutest, õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest;
 2) moodustada vallavalitsuse nõusolekul hariduslike erivajadustega õpilaste rühmi logopeedilise ja eripedagoogilise õpiabi osutamiseks;
 3) teha vallavalitsusele ettepanekuid klassi täitumuse piirnormist suurema ülemise piirnormi kehtestamiseks.

 (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab avaliku konkursi kooli pidaja vastavalt kehtestatud korrale. Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 6.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (3) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhatajad, õpetajad ja tugispetsialistid.

 (4) Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avaldatakse kooli veebilehel.

§ 7.  Kooli juhtkond

 (1) Koolil on juhtkond, kuhu kuuluvad direktor, lasteaia ja põhikooli õppealajuhatajad ja majandusjuhataja.

 (2) Kooli juhtkonna ülesanne on kooli õppenõukogu töö ettevalmistamine ja kooli direktorile juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks kaasaaitamine.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS KOOLIS 

§ 8.  Omandatava hariduse liik ja tase

 (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

 (2) Koolis omandatava hariduse tase on alusharidus ja põhiharidus.

§ 9.  Kooli õppekava

 (1) Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumentideks on põhikooli riikliku õppekava ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud ning kooli arengukavast lähtuv kooli õppekava.

 (2) Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

 (3) Kool võib õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalse õppekava.

 (4) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

 (5) Õpitulemuste välishindamine toimub tasemetööde ja ühtsete põhikooli lõpueksamite kaudu, mille koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (6) Kool kannab andmed õppekava kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 10.  Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 11.  Õppevorm

  Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 12.  Õppeaasta

 (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise aasta 31. augustini.

 (2) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 13.  Õppe ja kasvatuse korraldus koolieelses lasteasutuses

 (1) Õppe- ja kasvatustegevus toimub päevakava alusel, mille kinnitab direktor.

 (2) Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused kajastuvad rühma nädalaplaanis.

 (3) Rühma registreeritud laste arv on:
 1) sõimerühmas kuni 14 last;
 2) lasteaiarühmas kuni 20 last.

 (4) Lasteaias võimaldatakse lasteaialastele alates 3.eluaastast logopeedilist abi. Vajadusel koostatakse lapsele individuaalne arenduskava.

 (5) Lasteaia õppekava läbinule annab kool välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 14.  Õppe ja kasvatuse korraldus põhikoolis

 (1) Põhikoolis koosneb õppeaasta õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (2) Õppeaasta kestab 175 õppepäeva, lõpuklassis 185 õppepäeva.

 (3) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

 (4) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õppes osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

 (5) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

 (6) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti on määratud kooli õppekavas.

 (7) Õpilasele võimaldatakse lihtsustatud õppekava järgi õppimist nõustamiskomisjoni soovitusel. Lihtsustatud õppekaval olevale õpilasele koostatakse igaks õppeaastaks individuaalne õppekava.

 (8) Õpilasele võimaldatakse vajadusel tasuta eripedagoogi, psühholoogi või sotsiaalpedagoogi teenus.

 (9) Kool loob hariduslike erivajadustega õpilastele õpiabirühmi eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks.

 (10) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.

 (11) Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele kehtestab sotsiaalminister.

 (12) Suvevaheajal võib koolis korraldada täiendava õppega seotud tegevusi.

§ 15.  Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

 (1) Kool tagab vaimse ja füüsilise turvalisuse ning hädaolukorra lahendamise õigusaktides kehtestatud korras.

 (2) Kool sätestab vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise meetmete rakendamise kooli kodukorras.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 16.  Huvitegevus ja õppekavaväline tegevus

 (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekava toetav või muu õppekavaväline tegevus.

 (2) Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.

 (3) Õpilase pikapäevarühma võtmise ja sealt väljaarvamise otsuse teeb vanema taotluse alusel kooli direktor.

5. peatükk ÕPILASTE JA LASTE NING VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.  Õpilaste ja laste õigused ning kohustused

 (1) Õpilasel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ja kooli kodukorda ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

 (2) Õpilasel ja lapsel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

 (3) Õpilasel ja lapsel on õigus tunnustusele kooli kodukorras sätestatud tingimustel.

 (4) Õpilasel on õigus arenguvestlusele, mis korraldatakse koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul ning mille põhjal lepitakse kokku edaspidistes arengu eesmärkides.

 (5) Õpilasel on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 18.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
 1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 4) tegema koostööd kooliga käesolevas määruses ja kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

 (2) Vanema õigused:
 1) kasutada meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus, sealhulgas tugi- ja mõjutusmeetmeid tema lapse koolikohustuse mittetäitmisel ning koolitusi tingimuste loomiseks lapse koolikohustuse täitmiseks;
 2) pöörduda iseseisvalt või kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 3) taotleda vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist, sealhulgas tugimeetmete nagu arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, lapse pikapäevarühma või kooli juures tegutsevasse huviringi arvamine, tugispetsialisti teenuse osutamine ning mõjutusmeetmete nagu lapse käitumise arutamine, ajutine keeld õppekavavälistes tegevustes osaleda ja teiste kooli kodukorras loetletud mõjutusmeetmete rakendamist;
 4) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate probleemide korral;
 5) osaleda õpilase või lapse arenguvestlusel, mis korraldatakse koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul ning mille põhjal lepitakse kokku edaspidises õppes ja arengu eesmärkides.

§ 19.  Õpilaskond

  Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Õpilaskonnal on õigus:
 1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras mittetulundusühingute seaduses ja sihtasutuste seaduses sätestatud juriidilise isiku staatust omamata;
 2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
 3) valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega;
 4) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduses või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse.

§ 20.  Õpilasesindus

 (1) Koolis on õpilasesindus. Õpilasesindusse kuuluvad demokraatlikult valitud 1.-9. klasside õpilased. Õpilasesindust juhib president, kes valitakse õpilasesinduse liikmete poolt õppeaasta esimesel koosolekul.

 (2) Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonnaga, õpilasesinduse põhimäärusest ning Eest Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 (3) Õpilasesindus lähtub oma tegevuses kooli põhiväärtustest ning eesmärkidest ning arvestab õpilaste huvidega, vajadustega, õiguste ja kohustustega.

 (4) Õpilasesindus osaleb koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel, avaldab arvamust kooli õppekava ja arengukava kohta ning algatab ja viib läbi õppekavaväliseid tegevusi.

 (5) Õpilasesinduse põhimääruse koostab ja kiidab heaks õpilaskond.

§ 21.  Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

 (1) Õpilasesinduse põhimääruse muutmises osaleb kogu õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori poolt määratud koolitöötajatega.

 (2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu peab läbima avaliku arutelu. Õpilasesinduse põhimääruse eelnõuga saab tutvuda veebilehe kaudu. Arvamused saab esitada toimivale õpilasesindusele, kes vastutab õpilasesinduse põhimääruse eelnõu koostamise eest. Saadud tagasiside arutatakse õpilasesinduses läbi ja vajadusel korrigeeritakse õpilasesinduse põhimääruse eelnõud.

 (3) Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

 (4) Enne õpilasesinduse põhimääruse eelnõu esitamist direktorile kinnitamiseks peavad põhimääruse eelnõu läbi arutama ja heaks kiitma kõik klassid. Klasside heakskiitvad otsused protokollitakse ning esitatakse koos arvamusega direktorile.

 (5) 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 22.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud ning muud töötajad.

 (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus, arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu ning kooli tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest tulenevaid vajadusi.

 (3) Koolitöötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud direktor töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 23.  Koolitöötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

 (1) Koolitöötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja töölepinguga.

 (2) Koolitöötajate ülesandeks on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, õpilaste arengu ja toimetuleku toetamine, õpetamine ja kasvatamine, eesmärgipärane koostöö erinevate huvigruppidega ning osalemine kooli arendustegevuses.

 (3) Kooli teenindavate töötajate ülesandeks on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, kooli häireteta tegevuse tagamine, heaperemehelik majandamine ja koolivara korrasolek, majanduslik teenindamine ning osalemine kooli arendustegevuses.

 (4) Koolitöötajatel on õigus täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimustele.

 (5) Koolitöötajatel on õigus esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

 (6) Koolitöötaja hoidub tegudest, mis kahjustavad kooli mainet või põhjustavad õpilaste või vanemate usaldamatust kooli vastu.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 24.  Kooli vara

 (1) Kooli vara moodustavad kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kool kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara kooli pidaja kehtestatud korras ning kooli tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest lähtuvalt.

 (3) Õpilaste või laste poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitavad nende vanemad (eestkostjad) õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 25.  Kooli eelarve

 (1) Kooli eelarve tulud moodustuvad riigi ja vallaeelarve eraldistest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

 (2) Kooli kulud katab kooli pidaja.

 (3) Kooli eelarve kava kiidavad heaks kooli hoolekogu ja vallavalitsus ning eelarve kinnitab vallavolikogu.

§ 26.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele, vallavalitsuse asjaajamiskorrale ja koolis kinnitatud korrale.

 (2) Kooli õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

 (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ning koolis välja töötatud korras ja tähtaegadel.

§ 27.  Arengukava ja järelvalve

 (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt kolmeks aastaks kooli arengukava.

 (2) Arengukava kinnitatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

 (3) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Pärnu maavanem.

 (4) Teenistuslikku järelvalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 28.  Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab kooli pidaja arvestades seaduses sätestatud tingimusi ja tähtaegu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

 (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgset valla- või linnavalitsust teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

 (3) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31.augustini.

 (4) Kooli pidaja tagab tegevuse ümber korraldanud või tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

9. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.  Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine, täiendamine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

 (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused ning täiendused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 30.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 14. oktoobri 2014 määrus nr 16 „Are Põhikooli põhimäärus“ ja 26. novembri 2010 määrus nr 13 „Suigu Lasteaed-Algkooli põhimäärus“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (3) Määrust rakendatakse alates 01. septembrist 2015.a.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json