Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viimsi valla ametiasutuste palgajuhend

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2015, 39

Viimsi valla ametiasutuste palgajuhend

Vastu võetud 19.02.2013 nr 4
RT IV, 28.02.2013, 12
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2015RT IV, 29.08.2015, 1901.09.2015

Määrus kehtestatakse "Avaliku teenistuse seaduse" (RT I, 06.07.2012, 1) § 63 lõike 2, "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 36 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Viimsi valla ametiasutuste palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Viimsi valla ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted.

 (2) Tasu maksmise põhimõtted on avalikud ja kättesaadavad kõikidele teenistujatele.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – Viimsi valla ametiasutuste teenistukohtade koosseisus ettenähtud teenistukohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja;
 2) ametnik – isik, kes on Viimsi vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud ametikohale, millel teostatakse avaliku võimu;
 3) töötaja – isik, kes on võetud töökohale, millel ei teostata avaliku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd;
 4) palk – ametniku põhipalk koos muutuvpalga ja lisatasudega;
 5) põhipalk – teenistujale määratud kuupalgamäär, mille aluseks on vastava teenistuskoha grupile vastav palgamäär;

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

 (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

§ 4.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast;
 2) muutuvpalgast;
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest;
 4) asendustasust.

§ 5.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga ja töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistukoha teenistusülesannete (k.a juhi asendamise kohustus) ja vastutuse ning teenistujate teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle kord aastas kalendriaasta lõpus arvestades arenguvestluse tulemusi, välja arvatud põhipalga muutmine pärast katseaja lõppu.

 (3) Teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
 1) I palgagrupp – töölised (tehnilise ja toetava töö tegijad);
 2) II palgagrupp – spetsialistid (täidavad vähem reguleeritud ülesandeid, assisteeriva töö tegijad, teenistuskohal töötamiseks ei ole vajalik erialane haridus);
 3) III palgagrupp – keskastme spetsialistid (täidavad keerukamaid ülesandeid, osalevad protseduuride väljatöötamisel, teenistusülesannete täitmiseks on vajalikud erialased teadmised);
 4) IV palgagrupp – tippspetsialistid (valdkonna asjatundjad, kes lahendavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid);
 5) V palgagrupp – struktuuriüksuste juhid.
[RT IV, 29.08.2015, 19 - jõust. 01.09.2015]

 (4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mille alusel määrab põhipalga vallavanem oma käskkirjaga või lepib töötasus kokku töölepingus. Teenistuskohtade liigitamise vastavatesse palgagruppidesse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Vallavolikogu kantselei palgagrupi ja põhipalga määrab vallavolikogu esimees oma käskkirjaga.
Põhipalga vahemikud on järgmised:
 1) I palgagrupp – 600 - 1100 eurot;
 2) II palgagrupp – 950 - 1400 eurot;
 3) III palgagrupp – 1050 – 1900 eurot;
 4) IV palgagrupp – 1400 – 2800 eurot;
 5) V palgagrupp – 1650 – 3200 eurot.
[RT IV, 29.08.2015, 19 - jõust. 01.09.2015]

§ 6.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga ja töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete eest või preemiana.

 (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistujale maksta kuni 20 % teenistuja aastasest põhipalgast.

 (3) Tulemuspalka võib maksta kaks korda aastas, teenistuja töötulemuste perioodilise hindamise tulemusel, tingimusel, et eelmiseks perioodiks püstitatud eesmärgid on saavutatud. Kui teenistuja lahkub töölt enne hindamisperioodi lõppu, otsustatakse tulemuspalga määramine individuaalsete töötulemuste põhjal hiljemalt nädal enne vabastamise kuupäeva.

 (4) Tulemuspalga maksmisel ja selle suuruse määramisel arvestatakse vahetute juhtide ettepanekuid ning iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms). Tulemustasu määraja põhjendab teenistujale tulemustasu suurust.

 (5) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on asutuse või struktuuriüksuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

 (6) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu.

 (7) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ja lisatasu suurus. Ühes kalendrikuus võib lisatasu maksta mitte rohekem kui 50 % teenistuja põhipalgast.

 (8) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Teenistujatele võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste hea täitmise eest.

 (9) Ametiasutuse või struktuuriüksuse heade tulemuste korral makstakse preemiat kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

 (10) Katseajal ja distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal preemiat ei maksta.

 (11) Samade ülesannete täitmisega seoses teenistujale lisatasu ja preemiat samaaegselt ei maksta.

§ 7.  Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

 (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
 1) lisatasu ületunnitöö eest;
 2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
 3) lisatasu riigipühal töötamise eest;
 4) lisatasu valveaja eest.

 (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu ametnikele vastavalt avaliku teenistuse seaduse alusel ja töötajatele vastavalt töölepingu seaduse alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

 (3) Eritingimustes töötamise eest listasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülempiir.

§ 8.  Asendustasu maksmine

 (1) Lisatasu äraoleva teenistuja asendamise eest võib maksta vaid teenistujale, kelle ametijuhendijärgne kohustus ei ole asendada puuduvat teenistujat või kui asendamine tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

 (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse või puhkuse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest, eeldatakse, et asendaja töökoormus võrreldes ametijuhendis ettenähtuga oluliselt suureneb ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast proportsionaalselt asendamise ajaga.

 (3) Kui asendatava teenistuja põhipalk on kõrgem asendava teenistuja põhipalgast ja asendav teenistuja on kas osaliselt või täielikult vabastatud oma teenistusülesannete täitmisest, siis makstakse asendavale teenistujale asendatava põhipalka proportsionaalselt asendamise ajaga.

 (4) Puuduva teenistuja asendamise eest lisatasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülempiir.

§ 9.  Palga ja töötasu määramise ja maksmise põhimõtted

 (1) Ametniku põhipalk määratakse vallavanema käskirjaga, arvestades käesoleva palgajuhendi § 5 toodud sätetega.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema või vallavanema poolt volitatud isiku poolt sõlmitavas töölepingus, arvestades käesoleva palgajuhendi § 5 toodud sätetega.

 (3) Ettepaneku ametniku põhipalga määramiseks või töötaja töötasu osas teeb vastava valdkonna abivallavanem, arvestades struktuuriüksuse juhi ettepanekuga (v.a vallasekretäri põhipalk).

 (4) Teenistujatele määratud muutuvpalk, eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu ja asendustasu makstakse vallavanema käskkirja alusel arvestades palgajuhendis § 7 lõike 1 punktis 2 toodud erisusega.

 (5) Teenistujatele makstakse põhipalka üks kord kuus töötatud kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks (palgapäev). Ametniku palk ja töötaja töötasu kantakse teenistuja määratud pangakontole või vastava kirjaliku avalduse alusel makstakse sularahas.

 (6) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

 (7) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.
[RT IV, 29.08.2015, 19 - jõust. 01.09.2015]

§ 10.  Puhkusetasu maksmine

 (1) Puhkusetasu arvestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määrus nr 91 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord".

 (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja kirjaliku avalduse alusel järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu makstud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust. Kirjaliku avalduse alusel makstakse puhkusetasu sularahas.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ning valla veebilehel.

 (3) Määrus jõustub 1. aprillil 2013.a.

/otsingu_soovitused.json