Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2015, 40

Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 12.03.2013 nr 7
RT IV, 16.03.2013, 32
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.10.2014RT IV, 17.10.2014, 620.10.2014, rakendatakse 01.10.2014
25.08.2015RT IV, 29.08.2015, 1901.09.2015

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 19 ning § 49 lõike 42 alusel (RT I, 28.12.2012,6).

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmetele ja vallavanemale makstava töötasu, lisatasu ja hüvitiste suurus ja maksmise kord.

§ 2.  Töötasu, hüvitise või lisatasu määramine ja maksmine

 (1) Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale töötasu, hüvitise või lisatasu määramise otsutab Viimsi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

 (2) Töötasu, hüvitise või lisatasu makstakse üks kord kuus järgneva kuu viiendaks kuupäevaks ülekandega pangakontole.

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil palgalised vallavalitsuse liikmed ja vallavanem täitsid neile pandud ülesandeid.

 (2) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

§ 4.  Töötasu määrad

 (1) Vallavanema töötasu määr on 3840 eurot kuus.
[RT IV, 29.08.2015, 19 - jõust. 01.09.2015]

 (2) Vallavalitsuse palgalise liikme (abivallavanema) töötasu määr on 3072 eurot kuus.
[RT IV, 29.08.2015, 19 - jõust. 01.09.2015]

§ 5.  Lisatasu määr ja maksmine

  Vallavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline vallavalitsuse liige, makstakse vallavalitsuse liikme täiendavate tööülesannete eest hüvitist 450 eurot kuus.
[RT IV, 29.08.2015, 19 - jõust. 01.09.2015]

§ 6.  Preemia ja tulemuspalga maksmine

 (1) Vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele makstakse tulemuspalka ilma vallavolikogu täiendava sellekohase otsuseta, kui teenistujatele tulemuspalga maksmise aluseks on valla ametiasutuse kollektiivsed tulemused ja teenistujatele makstakse tulemuspalka võrdsetel alustel.

 (2) Kui teenistujatele makstakse võrdsetele alustel preemiat ametiasutuse heade töötulemuste eest, makstakse preemiat ka vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele ilma vallavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.

 (3) Vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata preemia määramise ning selle suuruse otsutab vallavolikogu. Preemia maksmise vastav volikogu otsus peab olema põhjendatud.

§ 7.  Hüvitise määramine

 (1) Kinnitada vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele mobiiltelefoni ametialaseks kasutamiseks limiit ühes kuus kuni 100 eurot. Üle kehtestatud limiidi tehtud kulutused kuuluvad tagastamisele vastavalt rahandusameti poolt esitatud esildise alusel.

 (2) Vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele makstakse esindustasu 20% töötasu määrast ühes kuus.
[RT IV, 17.10.2014, 6 - jõust. 20.10.2014, rakendatakse alates 01.10.2014]

§ 8.  Asendustasu maksmine

 (1) Palgalisele vallavalitsuse liikmele makstakse asendustasu vallavanema asendamise eest 25% vallavanema töötasust proportsionaalselt asendamise ajaga.

 (2) Palgalise vallavalitsuse liikme asendamise eest makstakse asendustasu 25% palgalise vallavalitsuse liikme töötasust proportsionaalselt asendamise ajaga.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013.a.

/otsingu_soovitused.json