Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Elva linna eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2015, 48

Elva linna eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Vastu võetud 24.08.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja spordiseaduse § 3 p 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Elva linna eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord (edaspidi määrus) sätestab Elva linna eelarvest spordiklubidele ja kultuuriühingutele tegevustoetuse eraldamise tingimused ja korra.

§ 2.  Määruse kohaldamisala

 (1) Tegevustoetust (edaspidi toetus) saab taotleda Elva linnas tegutsev kultuuriühing ja spordiklubi kultuuri või spordialase tegevuse läbiviimiseks.

 (2) Määruse alusel ei saa toetust taotleda Elva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavad asutused.

§ 3.  Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse eesmärgiks on toetada Elva linnas:
 1) mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse toetamise kaudu;
 2) laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust.

§ 4.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) kultuuriühing - Elva linnas tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing (võlaõigusseaduse kohane), mille eesmärgiks on kultuurialases tegevuses osalemise võimaldamine;
 2) spordiklubi – Elva linnas tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine;
 3) pearaha – toetuse osa, mis eraldatakse kultuuriühingule või spordiklubile määruses sätestatud tingimustel ja korras tegevuse korraldamiseks;
 4) saavutustoetus – toetuse osa, mis eraldatakse kultuuriühingule saavutuste eest kultuurialases tegevuses määruses sätestatud tingimustel ja korras;
 5) baastoetus – toetuse osa, mis eraldatakse spordiklubile määruses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 5.  Kultuuriühingu toetamise kriteeriumid

 (1) Kultuuriühingule eraldatav toetus koosneb pearahast, millele võib lisanduda saavutustoetus.

 (2) Toetus määratakse kultuuriühingule kindla summana üheks kalendriaastaks iga kollektiivi kohta, mis vastab määruse nõuetele.

 (3) Toetus määratakse kollektiivile, mille suurus on vähemalt:
 1) 16 lauljat kooris;
 2) 12 pillimängijat orkestris;
 4) 8 tantsijat rahvatantsurühmas.

 (4) Toetuse määramiseks kollektiivile, mille suurus ei ole sätestatud käesoleva paragrahvi lõikes 3, võetakse arvesse kollektiivi koosseisu kriteeriumid, mis on iseloomulikud antud liiki kollektiivi tegutsemiseks.

 (5) Toetuse määramiseks peab kollektiiv olema Elva linnas tegutsenud vähemalt 1 aasta ja huvitegevus kollektiivis peab toimuma vähemalt 9 kuud aastas 1 kord nädalas.

 (6) Pearaha määratakse iga kollektiivis osaleja kohta, kes toetuse saamise aastal on:
 1) 7-26-aastane ja kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel toetuse saamise 1. jaanuari seisuga on Elva linn ning kes maksab kultuuriühingule liikme- või osalustasu või kes on selle maksmisest vabastatud;
 2) 60-aastane või vanem ja kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga on Elva linn ning kes maksab ühingule liikme- või osalustasu.

§ 6.  Kultuuriühingule toetuse suuruse määramine ja arvutamine

 (1) Kultuuriühingule määrab toetuse linnavalitsus.

 (2) Pearaha suuruse arvutamise aluseks on linnavalitsuse poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud pearaha arvestuslik määr ja toetuse saajate koguarv.

 (3) Saavutustoetuse määramisel võtab linnavalitsus arvesse kollektiivi saavutusi vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud saavutusastmetele.

 (4) Saavutusastmed on:
 1) esimene aste - kollektiiv on eelneva kalendriaasta kestel aktiivselt osalenud linna üritustel ja/või kultuurivaldkonna suurüritustel, on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega tutvustanud ning edendanud oma tegevusvaldkonna/huviala;
 2) teine aste- lisaks esimese astme toetuse andmise kriteeriumitele on eelneva kalendriaasta kestel osalenud valdkondlikel regionaalsetel, üleriigilistel ja/või rahvusvahelistel konkurssidel;
 3) kolmas aste- lisaks esimese ja teise astme saavutustoetuse kriteeriumide täitmisele on eelneva kalendriaasta kestel saavutanud silmapaistvaid tulemusi valdkondlikel regionaalsetel, üleriigilistel ja/või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel või festivalidel või on muul moel pälvinud valdkonna autoriteetide tunnustuse ning mille juhendajatest vähemalt 50% on erialane haridus, on atesteeritud valdkonna katuseorganisatsiooni poolt või valdkonnas piisav ettevalmistus, mis on saadud vastavate valdkondlike koolituste läbimisel kui praktiliste kogemuste omandamisel.

 (5) Kollektiivile, milles on vähem kui 12 liiget, võib määrata saavutustoetuse 40% vastava astme toetusest.

§ 7.  Spordiklubide toetamise kriteeriumid

 (1) Spordiklubidele eraldatav toetus koosneb pearahast ja baastoetusest.

 (2) Toetus määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana.

 (3) Toetuse taotlemiseks peab spordiklubi olema Elva linnas tegutsenud vähemalt 1 aasta.

 (4) Toetuse saamiseks peab treeningtegevus spordiklubi vastavas treeninggrupis toimuma vähemalt 2 korral nädalas ja 9 kuud aastas.

 (5) Pearaha eraldatakse spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks iga taotluse saamise aastal 7-19-aastase (võimlemisklubile ka 5-6-aastase) harrastaja kohta, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga on Elva linn ning kes maksab spordiklubile liikme- või osalustasu või kes on selle maksmisest vabastatud.

§ 8.  Spordiklubile toetuse suuruse määramine ja arvutamine

 (1) Spordiklubile määrab toetuse linnavalitsus.

 (2) Spordiklubile eraldatava toetuse suuruse arvutamise aluseks on linnavalitsuse poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud arvestuslik pearaha ja baastoetuse määr.

 (3) Pearaha arvestatakse vastavalt harrastaja kuulumisele spordimeisterlikkuse gruppi.

 (4) Spordimeisterlikkuse grupid jagunevad:
 1) algettevalmistuse grupp (koefitsient 1);
 2) õppetreeningu grupp (koefitsient 2). Õppetreeningu gruppi kuulub harrastaja, kes on tegelenud alaga vähemalt kolm aastast või on Eesti meistrivõistlustel omas vanuseklassis kaheksa hulgas, treener omab vähemalt III astme treeneri kutsetunnustust, treeningud toimuvad vähemalt kolm korda nädalas;
 3) spordimeisterlikkuse grupp (koefitsient 3). Spordimeisterlikkuse gruppi kuulub harrastaja, kes on tegelenud alaga vähemalt neli aastast ja osalenud vähemalt vabariikliku tasandi võistlusel või on Eesti meistrivõistlustel omas vanuseklassis kuue hulgas, treener omab vähemalt V astme treeneri kutsetunnistust, treeningud toimuvad vähemalt neli korda nädalas.

 (5) Pearaha arvutatakse järgmise valemiga: harrastajate arv algettevalmistusgrupis x 1 pluss harrastajate arv õppetreeningu grupis x 2 pluss harrastajate arv spordimeisterlikkuse grupis x 3. Saadud tulemus korrutatakse linnavalitsuse poolt kehtestatud pearaha määraga.

 (6) Baastoetuse määrab linnavalitsus ühekordse summana igale spordiklubile arvestades treenerite kvalifikatsiooni, spordiklubi harrastajate osalemist Eesti meistrivõistlustel ja spordiklubi reitingut alaliidus või esineb muu oluline põhjus tulenevalt spordiala või -klubi erisusest.

§ 9.  Toetuse taotlemine

 (1) Vormikohane taotlus esitatakse elektrooniliselt või trükitult ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid linnavalitsusele hiljemalt 15. oktoobriks.

 (2) Kultuuriühingu toetuse taotlus peab sisaldama:
 1) taotleja andmed;
 2) taotleja tegutsemisaeg (nädalapäevad ja kellaajad);
 3) taotleja järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve;
 4) järgneva kalendriaasta tegevuskava ja korraldatavate ürituste kalenderplaan;
 5) ülevaade eelmise ja jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
 6) kultuuriühingu tegevuses osalejate nimekiri koos isikukoodidega;
 7) taotleja pangarekvisiidid;
 8) muud vormil nõutud andmed.

 (3) Spordiklubi toetuse taotlus peab sisaldama:
 1) taotleja andmed;
 2) taotleja tegutsemisaeg (nädalapäevad ja kellaajad);
 3) taotleja järgmise kalendriaasta kavandatava eelarve;
 4) järgneva kalendriaasta tegevuskava ja korraldatavate ürituste kalenderplaan;
 5) spordiklubis osalejate arvu 3 aasta prognoos;
 6) ülevaade eelmise ja jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
 7) spordiklubis tegutsevate treenerite kvalifikatsiooni tõendav tunnistus;
 8) spordiklubis tegevuses osalejate nimekiri koos isikukoodidega ja spordimeisterlikkuse tasemega;
 9) taotleja pangarekvisiidid;
 10) muud vormil nõutud andmed.

§ 10.  Taotluse läbivaatamine ja toetuse määramine

 (1) Linnavalitsus kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 30 päeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast.

 (2) Puuduste esinemisel taotluses, annab linnavalitsus taotlejale 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

 (3) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast eelarve kinnitamist linnavolikogu poolt, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust.

 (4) Toetuse eraldamisest keeldutakse, kui taotleja ei ole esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta nõuetekohast aruannet.

 (5) Toetuse eraldamisest või keeldumisest teavitab linnavalitsus taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul linnavalitsuse vastava otsuse vastuvõtmisest.

§ 11.  Lepingu sõlmimine

 (1) Toetuse saajaga sõlmib linnavalitsus toetuse kasutamise lepingu.

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse sihtotstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
 3) tegevuses osalejate arv, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Elva linn;
 4) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) poolte muud õigused ja kohustused;
 7) muud asjakohased sätted.

 (3) Enne toetuse ülekandmist kontrollib linnavalitsus maksuvõlgnevuse puudumist. Taotleja maksuvõlgnevuse korral keeldub linnavalitsus toetuse ülekandmisest ja lõpetab lepingu.

§ 12.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise aruande linnavalitsusele hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 31. jaanuariks.

 (2) Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab linnavalitsus. Kontrolli teostamisel on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning linnavalitsuse esindajal viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

 (3) Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja linnavalitsuse nõudel kannab toetuse saaja toetuse tagasi, kui:
 1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
 3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
 4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 13.  Rakendussätted

 (1) Tegevustoetuse taotluse ja aruande vormid kehtestab linnavalitsus.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Meelis Karro
Linnavolikogu esimees