HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Risti Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2015, 52

Risti Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 25.08.2015 nr 3
jõustumine 06.09.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 66 ning Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 määruse nr 24 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ning koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 2 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimi

  Kooli nimetus on Risti Põhikool (edaspidi põhikool).

§ 2.   Kooli asukoht ja aadress

  Kooli asukoht ja aadress on: Lõuna tn 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, 90901 Lääne maakond.

§ 3.   Kooli liik ja haldusala

  (1) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

  (2) Põhikool loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

  (3) Põhikool on munitsipaalkool ja Lääne-Nigula valla asutus.

  (4) Põhikool lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Asjaajamiskeel ja õppekeel

  (1) Põhikooli asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Põhikooli õppekeel on eesti keel.

§ 5.   Eelarve ja pitsat

  (1) Põhikoolil on Lääne-Nigula valla eelarve osana iseseisev eelarve.

  (2) Põhikoolil on kooli nime ja riigivapikujutisega pitsat ning oma sümboolika.

2. peatükk HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 6.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

  (3) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (4) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad arvestusega, et iga klassikomplekti kohta on üks inimene, samuti kooli pidaja ja õppenõukogu (kumbagi üks) esindajad. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

§ 7.   Kooli direktor

  (1) Põhikooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor
  1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
  2) korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
  3) kinnitab käskkirjaga õpilase kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  4) sõlmib, muudab ja ütleb üles personaliga töölepinguid, kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
  5) koostab ja kinnitab käskkirjaga nõuetele vastava töökorralduse reeglid ja muud kooli tegevust korraldavad dokumendid;
  6) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
  7) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava kooli eelarve eelnõu;
  8) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente vallavalitsusele;
  11) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  12) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
  13) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja ja mille läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Direktoriga sõlmib ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

  (2) Põhikoolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (3) Põhikoolis omandatava hariduse tase on põhiharidus.

  (4) Põhikoolis toimub statsionaarne ehk päevane õpe.

  (5) Põhikooli õppekorralduse aluseks on riiklikud õppekavad, millest lähtudes koostab kool oma õppekava.

  (6) Põhikooli õppekavad määravad kindlaks kooli õppe-eesmärgid, õppe ajalise korralduse, kohustuslike õppeainete täpsustatud ja täiendatud ainekavad, valikainete loendi, kavad ja valikutingimused, vabaainete õppe tingimused ja korra.

  (7) Põhikooli õppekavad kinnitab kooli direktor kooskõlastatult õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekoguga.

  (8) Õppekirjanduse valib põhikool vastavalt haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud nõuetele. Õpikud ja töövihikud on kooli poolt õpilasele tasuta ning nende kasutamise ja koolile tagastamise tingimused ja kord sätestatakse kooli kodukorras. Kaotamise või õpilase süül kasutuskõlbmatuks muutmise korral kannab õpilane uue õppevahendi soetamisega kaasnevad kulud (eseme maksumus ja saatekulud).

  (9) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

  (10) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, õppeveerand ja poolaasta. Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva.

  (11) Õppeperioodi ning koolivaheaegade alguse ja lõpu määramisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrustest.

  (12) Õpilaste maksimaalse nädalakoormuse ja õppetunni kestuse määramisel, õppegruppide ja klasside moodustamisel lähtub kool põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi normatiivaktidest.

  (13) LÕppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab põhikooli direktor.

  (14) Õpilaste vastuvõtmine, lahkumine ja väljaheitmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrale ja muudele õigusaktidele.

  (15) Õpilaste hindamine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korrale, kooli õppekavale ja kodukorrale.

  (16) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse põhikooli õppekavas.

  (17) Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul rakendab põhikool õpilasele lihtsustatud, toimetuleku või hooldusõpet, õpilase üleviimist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 51 lõike 1 punktides 5–12 sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klassi, õppe korraldamist põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi, terviseseisundist tulenevat koduõpet või ühele õpilasele keskendatud õpet, põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste asendamist või vähendamist või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 9.   Õppekavavälise tegevuse korraldamine

  (1) Direktor võib vallavolikogu nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele.

  (2) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

  (3) Põhikool korraldab huvialast tegevust ringitundidena erigraafiku alusel.

  (4) Kooli klassivälist tegevust (huvitööd) juhib huvialajuht.

  (5) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi- ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (6) Põhikool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata tegeleda võistluste, festivalide, kursuste, kontsertide ja näituste korraldamisega, samuti vara ja ruumide rentimisega.

5. peatükk ÕPILASED JA NENDE VANEMAD 

§ 10.   Õpilaste õigused

  (1) Õpilasel on õigus täita õpiülesandeid ja osaleda temale põhikooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) võtta osa aine- ja huviringide tööst, kooli üritustest;
  2) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse, vallavolikogu või mõne muu instantsi poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  3) moodustada koolis õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
  4) saada informatsiooni koolikorralduslike küsimuste kohta;
  5) osaleda koolielu küsimuste lahendamisel õpilaste omavalitsusorganite kaudu;
  6) pöörduda oma õiguste kaitseks Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 11.   Õpilaste kohustused

  (1) Õpilasel on kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale põhikooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Kooli õppekavaga määratud õppeainete õppimine on kohustuslik ettenähtud mahus kõigile antud klassi õpilastele.

  (2) Õpilasel on kohustus:
  1) õppida vastavalt oma võimetele, end arendada ja oma teadmisi ning oskusi pidevalt täiendada;
  2) suhtuda lugupidavalt kaasinimestesse;
  3) hoida koolivara, ümbritsevat loodust;
  4) osaleda vastavalt eale kooli heaks tehtavas töös;
  5) täita kooli kodukorda, ohutustehnika eeskirju ning käesoleva põhimääruse nõudeid.

  (3) Vajadusel on õpilane kohustatud esindama kooli aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel, kultuuri- või muudel üritustel.

  (4) Õpilase poolt põhikoolile tekitatud aineline kahju kuulub hüvitamisele õpilase, tema vanema(te) või neid asendavate isikute poolt õigusaktides sätestatud alustel ja korras.

§ 12.   Vanemate õigused

  (1) Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

  (2) Vanema taotlusel peab vald tagama võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

  (3) Põhiharidust omandavat õpilast võib õpetada vanema taotlusel koduõppes. Vanema taotlusel koduõppe rakendamisel korraldab ja rahastab väljaspool kooli toimuva õppe osa vanem.

§ 13.   Vanemate kohustused

  Vanemal on kohustus võimaldada ja soodustada koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama koheselt nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
  6) pöörduma lapse arengu huvides kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  8) teavitama kooli hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest;
  9) osalema lapsega kooli poolt korraldataval arenguvestlusel;
  10) tagama lapse üle järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt ajaks, mil kohaldatakse lapsele ajutist õppes osalemise keeldu.

§ 14.   Tunnustamine ja tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine

  Õpilase tunnustamine ja mõjutusmeetmete rakendamine sätestatakse põhikooli kodukorras.

6. peatükk ÕPILASESINDUS 

§ 15.   Õpilasesindus

  (1) Põhikooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (3) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses. Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond. Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks põhikooli hoolekogu ning kinnitab kooli direktor.

  (4) Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab põhikooli direktor vähemalt kaks nädalat ette, teavitades sellest kooli infotahvlil või muul õpilastele kõige enam kättesaadaval viisil. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast.

  (5) Õpilasesindusse valitakse liikmed 4., 5., 6., 7., 8. ja 9. klassist – igast klassist 1 esindaja. Kandidaadid osutuvad valituks lihthäälteenamuse alusel. Õpilasesindus valib oma liikmete hulgast presidendi, kelle ülesandeks on esindada õpilasesindust.

  (6) Õpilasesindus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui korra õppeveerandis.

  (7) Õpilasesindus on otsustusvõimeline, kui hääletamisest võtab osa vähemalt ½ õpilasesinduse koosseisust. Võrdsete häälte korral on otsustavaks presidendi hääl.

7. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 16.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad (edaspidi töötajad).

  (2) Töötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul vallavolikogu poolt kehtestatud korras, arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu.

  (3) Töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud põhikooli direktor vastavuses seadustega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (4) Pedagoogiliste töötajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi hoolekogu poolt kinnitatud korras.

§ 17.   Töötajate tööülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töösisekorraeeskirjadega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ja pedagoogide teenistust reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Töötajatel on õigus saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta, võtta osa atesteerimisest, taotleda võimalust kvalifikatsiooni täiendamiseks, osaleda korraldatavatel üritustel ning avaldada arvamust kooli tööd ja arengut puudutavates küsimustes.

  (3) Töötajatel on keelatud avalikustada tööalaseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni ja isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 18.   Kooli vara

  (1) Põhikooli vara moodustavad talle omaniku poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Vajaliku vara tüüploetelu ja –normid kehtestab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Põhikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

§ 19.   Rahalised vahendid

  (1) Põhikooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (2) Põhikooli direktori, õppealajuhataja ning õpetajate töötasu, täienduskoolitusega seotud kulud, õppevahendite soetamise ning investeeringutega seotud kulud kaetakse iga-aastaselt riigieelarvest. Muud kulud katab kooli pidaja.

  (3) Põhikooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.

  (4) Põhikooli direktor esitab hoolekogu poolt heakskiidetud eelarvekava vallavalitsusele.

  (5) Direktor võib vastavuses põhikooli pedagoogide töötasustamise alustega kinnitada kooli töötajate ühtsed töötasustamise alused.

§ 20.   Asjaajamine

  Kooli dokumentatsiooni peetakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 21.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Põhikooli korraldab ümber ja põhikooli tegevuse lõpetab vallavolikogu.

  (2) Põhikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Põhikool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Vallavolikogu tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

10. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

§ 22.   Kooli põhimääruse muutmine

  Kooli põhimäärus kehtestatakse, muudetakse või tunnistatakse kehtetuks hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 06. septembril 2015. aastal

Mikk Lõhmus
Vallavanem

Kristi Sadulsepp
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json