HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2016, 1

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord

Vastu võetud 23.08.2016 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning haridusseaduse § 7 lg 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab Sõmeru valla eelarvevahenditest õpilaste sõidukulude kompenseerimise ulatuse ja korra.

  (2) Kord hõlmab päevase õppevormi õpilasi, kes omandavad munitsipaalkoolides alg-, põhi- või keskharidust ning kelle elukoha aadressandmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Sõmeru vald.

  (3) Kui õpilane asub nõustamiskomisjoni soovitusel õppima väljaspool elukohajärgset kooli, korraldatakse transport või hüvitatakse õpilase sõidukulud vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (4) Õpilastele kompenseeritakse sõidukulud tasuta sõidukaardi, esitatud sõidupiletite või pilet.ee veebilehelt väljaprinditud sõitude väljatrüki alusel. Ühiskaardi esmakordne soetamine kompenseeritakse kuludokumendi alusel.

§ 2.   Sõidukompensatsiooni taotlemine ja tasuta sõidukaardi taotlemine

  (1) Sõidukompensatsiooni saamiseks esitab õpilane või lapsevanem Sõmeru Vallavalitsusele kuu 10. kuupäevaks avalduse koos eelmise kuu sõidupiletite või sõidupiletite väljatrükiga.
  1) Peale jooksva kuu 10. kuupäeva esitatud avalduste eest tasutakse sõidukompensatsioon järgneva kuu 15. kuupäevaks.

  (2) Sõidupiletite originaalid esitatakse kuupäevalises järjestuses avaldusele või lisalehele kleebituna.

  (3) Tasuta sõidukaardi saamiseks esitab lapsevanem Sõmeru Vallavalitsusele avalduse õppeaasta alguses ning tasuta sõidukaardi saab taotleda:
  1) kui õpilase seaduslik esindaja(d) on vallast saanud jooksva kalendriaasta jooksul vastavalt Sõmeru valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimuste ja korrale abivajadusest sõltuvat toetust või talle on määratud toimetulekutoetus või vajaduspõhine peretoetus.
  2) kui õpilase elukohast tulenevalt on ebamõistlikult keeruline ja/või kulukas avaldust sõidupiletitega või sõitude väljatrükiga valda esitada.

§ 3.   Sõidukompensatsiooni ulatus

  (1) Kompensatsioon makstakse välja vastavalt avaldusele lisatud ühistranspordi piletitele või sõidupiletite väljatrükil näidatud sõidukordade arvule, kuid mitte rohkem kui üks edasi-tagasi sõit õppepäeva kohta.

  (2) Kompensatsiooni makstakse kuni 3 kuud vanade piletite eest ning piletid peavad olema selgesti loetavad.

  (3) Elukohajärgse kooli olemasolul (1-9 klass) väljaspool valda õppivatele õpilastele sõidukulu ei kompenseerita.

§ 4.   Sõidukulude kompenseerimata jätmine

  (1) Vallavalitsus võib jätta sõidukulud kompenseerimata või kompenseerida osaliselt, kui selgub, et õpilane ei ole kasutanud transporti kooli ja koju sõiduks, või on esitanud valeandmeid.

  (2) Kompenseerimisele ei kuulu õpilase sõidukulud, kui õpilase elukohajärgsest asulast on vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilastransport.

  (3) Kompenseerimisele ei kuulu Täiskasvanute Gümnaasiumis õppijate sõidukulud.

  (4) Kompenseerimisele ei kuul riigikoolides õppivate õpilaste sõidukulud, kui need hüvitatakse ühistranspordiseaduse § 35 lõige 2 kehtestatud korras.

§ 5.   Avalduste menetlemine ja toetuse määramine

  (1) Valdkonna eest vastutav ametnik kontrollib kompensatsiooni saamise õigsust ning esitab taotluse raamatupidamisele väljamaksmiseks.

  (2) Kompensatsioon kantakse taotleja pangakontole hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks.

  (3) Erandkorras võib vallavalitsus sõidukulusid kompenseerida käesoleva korraga määratlemata juhtudel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse Sõmeru Vallavolikogu 28.06.2011 määrus nr 28 Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse 01. septembrist 2016. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json