SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varjupaigateenuse osutamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2016, 7

Varjupaigateenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.08.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse Haapsalu Linnavolikogu 18.03.2016.a määruse nr 43 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lõike 3 ja § 12 ja sotsiaalministri 03.04.2002.a määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

  (2) Varjupaigateenuse kasutamise tulemusena säilib või suureneb teenust saava isiku võimalikult iseseisev toimetulek ning teenuse kasutajale tagatakse võimalus aktiivselt ühiskonnaelus osaleda.

  (3) Varjupaigateenus on esmane eluasemeteenus, mis on suunatud peavarjuprobleemi lahendamisele.

  (4) Isikule võib samaaegselt osutada ka muid toimetulekut arendavaid, säilitavaid või toetavaid teenuseid.

  (5) Varjupaigateenuse näol on tegemist ajutise abimeetmega. Tulenevalt inimese vanusest, terviseseisundist jms võib ta liikuda sotsiaaleluruumi, vabaturueluruumi või üld- või erihooldusteenustele.

§ 2.   Varjupaigateenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupiks on täisealine inimene, kes ise ei ole võimeline endale ööbimiskohta tagama.

  (2) Teenust osutatakse isikutele, kes on kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna täpsusega või isikutele, kes viibivad abivajamise hetkel väljapool oma rahvastikuregistrijärgset kohaliku omavalitsuse üksust, ning vajavad varjupaigateenust kui vältimatu abi osutamist.

  (3) Varjupaigateenust osutatakse nii alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikutele kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele isikutele.

  (4) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse. Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 3.   Varjupaigateenuse kirjeldus

  (1) Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse abivajajale minimaalselt ööbimiskoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Kohustus tagada voodikoht tähendab, et isikule tuleb tagada voodikoha kasutamise võimalus.

  (3) Turvaline keskkond tähendab kohustust tagada teenuse vahetus osutamiskohas personali olemasolu, kes on pädev tekkinud olukorda hindama ning vajaduse korral abi (kiirabi, politsei) kutsuma.

  (4) Varjupaigateenuse raames pakutakse toitlustamist või toiduvalmistamise võimalust ning pesupesemis võimalust.

  (5) Varjupaigateenust osutatakse öisel ajal või ööpäevaringselt.

  (6) Öisel ajal pakutava varjupaigateenuse raames pakutakse abivajajatele ööbimisvõimalust, võimalust hügieeni eest hoolitsemiseks ja võimalikult turvalist keskkonda.

  (7) Ööpäevaringsel teenuse osutamisel peab olema tagatud toitlustamine või toidu valmistamise võimalus, pesu pesemise võimalus ja juurdepääs tervishoiu-, ning hooldusteenustele.

  (8) Varjupaigateenuse osutaja kehtestab ohutu töötamise korra sisekorraeeskirja näol ning teavitab teenuse osutamise alustamisel isikut sisekorraeeskirjast ning isiku õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal sellisel viisil, et isik on võimeline neid mõistma.

  (9) Teenuse osutaja kehtestab ohutu töötamise korras, kus peab muuhulgas olema välja toodud varjupaigas keelatud esemete ja ainete nimekiri ning nende hoiustamise kord.

  (10) Teenuse osutamise kestus sõltub teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

  (11) Teenus peab olema kättesaadav kõikidele isikutele, kelle puhul on tuvastatud teenuse vajadus.

§ 4.   Varjupaigateenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Teenuse saamiseks pöördub isik või isiku seaduslik esindaja otse varjupaigateenuse osutaja poole.

  (2) Varjupaigateenuse osutaja hindab, kas inimene on teenusele õigustatud või mitte, ja sõlmib isikuga lepingu.

  (3) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, kui isik on võimeline öeldut või loetut mõistma. Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku seaduslikku esindajat.

§ 5.   Varjupaigateenuse osutamise koht

  (1) Teenuse osutamist korraldatakse varjupaigateenust pakkuvates asutustes.

  (2) Varjupaigateenuse osutamise võib volitada halduslepinguga eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 6.   Teenuse finantseerimise/ maksumuse põhimõtted

  (1) Teenust finantseerib kohalik omavalitsus ja teenust saav isik.

  (2) Teenuse osutamise kulud selgitatakse välja teenuse osutamiseks korraldatud avaliku pakkumise käigus.

  (3) Teenuse eest võetava isiku omaosaluse suurus oleneb teenuse mahust, maksumusest ja teenust saava isiku majanduslikust olukorrast. Teenuse eest võetava omaosaluse suurus ei tohi olla takistuseks teenuse saamisel.

  (4) Haapsalu linna poolt osutatava varjupaigateenuse osutamise eest võetava isiku omaosaluse suuruse kehtestab linnavalitsus.

  (5) Erandkorras ja juhtumiga seotud asjaoludest tulenevalt võib isikule osutada talle hädavajalikku varjupaiga teenust ilma haldusakti või halduslepinguta.

§ 7.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu.

  (2) Personal peab olema pädev tekkinud olukordi hindama ning vajaduse korral abi (kiirabi, politsei) kutsuma. Personali hulka võib kuuluda sotsiaaltööalase kõrgharidusega sotsiaaltöötaja.

  (3) Teenuse osutamise ruumid vastavad soovituslikult sotsiaalministri määruses „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ kehtestatud nõuetele.

§ 8.   Kliendi tagasiside ja järelevalve

  (1) Varjupaigateenuse nõuetele vastavust jälgib ja teenuseid saavate isikute kaebusi lahendab linnavalitsus kaasates vajaduse korral vastava teenuse ala asjatundjaid. Kolmandate isikute osutatavate teenuste teenusenõuete rikkumise korral esitab linnavalitsus pretensiooni teenuse osutajale ühe tööpäeva jooksul arvestades puuduse ilmsikstulekut.

  (2) Vaie linnavalitsuse haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama Lääne maavanemale linnavalitsuse kaudu.

§ 9.   Rakendamine

  Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 11.01.2006 määrus nr 2 „Eluasemeprobleemidega täiskasvanutele varjupaiga osutamise kord“.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json