Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse toetamise kord Anija vallas

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 34

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lapsehoiuteenuse toetamise kord Anija vallas

Vastu võetud 15.12.2016 nr 103
RT IV, 29.08.2016, 26
jõustumine 01.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 23.12.2016, 3026.12.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Anija valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva lapse lapsehoiuteenuse (edaspidi teenus) osalist rahastamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Teenus on lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse teenuse osutaja.

  (2) Teenuse osutajaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsusüksuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on teenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba.

  (3) Õigust toetusele ei teki teenuse saajal, kelle lapsevanem osutab füüsilisest isikust ettevõtjana oma lapsele teenust või kes ostab teenust sama lapse füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevalt teiselt lapsevanemalt.

  (4) Teenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest makstakse toetust lapsevanemale.

§ 3.   Teenuse saaja

  (1) Teenuse saajaks on laps vanuses 1,5-3-aastat:
  1) kelle enda ja vähemalt ühe lapsevanema elukohana on rahvastikuregistri andmetel Anija vald;
  2) kelle vanemad töötavad või on hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega;
  3) kes arsti ja/või nõustamiskomisjoni soovituse kohaselt oma tervisliku seisundi tõttu vajab väikest kollektiivi;
  4) kes ei käi üheski koolieelses lasteasutuses.

  (2) Erandjuhul võib Anija Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) teenuse saajaks arvestada ka:
  1) 4-7-aastast koolieelses eas last, lähtudes arsti ja/või nõustamiskomisjoni soovitustest;
  2) last, kellel on koht või kes on juba käinud Anija valla munitsipaallasteaias ning lasteaia järjekorra leevendamiseks on nõus kasutama ajutiselt lapsehoiuteenust ning järjekorra puudumise tekkimisel naasma lasteaeda.

§ 4.   Teenuse rahastamise alused

  (1) Teenust rahastatakse järgmistel tingimustel:
  1) teenuse osutaja ja teenus vastab sotsiaalhoolekande seaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses, nende alusel antud õigusaktides sätestatud tingimustele ja käesolevas määruses kehtestatud nõuetele;
  2) teenuse osutaja, lapsevanema ja vallavalitsuse vahel on sõlmitud kolmepoolne teenuse osutamise leping;
  3) teenuse osutaja lähtub oma töös lapse huvidest ning kolmepoolsest lepingust;
  4) teenuse saaja vastab käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele;
  5) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega;
  6) kui Anija valla munitsipaallasteaias puudub vaba lasteaiakoht;
  7) teenuse osutaja võimaldab lapsehoidu nelja kuni kaheksa tunni ulatuses päevas kõigil tööpäevadel.

  (2) Teenust, mida osutatakse alla nelja tunni päevas ei rahastata, va puuetega lapsed või tervislikel või muu mõjuva põhjusega puudumised.

  (3) Teenuse osutaja, lapsevanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne kirjalik leping peab sisaldama:
  1) lapse isikuandmeid;
  2) teenuse kasutamise alguskuupäeva;
  3) teenuse eest lapsevanema ja vallavalitsuse poolt makstava tasu suurust;
  4) teenuse osutamise koha aadressi;
  5) teenuse kestust päevas ja ühes kuus;
  6) aruandluse esitamise korda.

  (4) Teenust, mida osutatakse Anija valla munitsipaallasteaias ei rahastata.
[RT IV, 23.12.2016, 30 - jõust. 26.12.2016]

§ 5.   Toetuse maksmise alused

  (1) Toetust makstakse alates teenuse osutamise alguskuupäevast kuni teenuse osutamise lõppemiseni või lapsele koha eraldamisel Anija valla munitsipaallasteaias või lapse kolmeaastaseks saamisel õppeaasta lõpuni.

  (2) Õigustoetust taotleda tekib vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmise lõppemise kalendrikuule järgnevast kuust.

  (3) Ühe lapse eest makstakse samal ajaperioodil toetust ainult ühele teenuse osutajale.

  (4) Toetuse maksmise arvestusperioodiks on kalendrikuu.

  (5) Toetust makstakse 11 kuu eest kalendriaasta jooksul.

  (6) Toetus on kulupõhine ja makstakse välja vastavaid kulutusi tõendavate dokumentide alusel.

§ 6.   Toetuse määr

  (1) Toetuse määr ühe lapse kohta ühes kalendrikuus on 50-75% Anija vallavalitsuse kinnitatud munitsipaallasteasutuste kulude madalaimast maksumusest ühe lapse kohta kuus.

  (2) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega toetuse määra igaks eelarveaastaks hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist arvestades eelarve võimalusi ja teenuse vajajate arvu.

  (3) Toetuse määr kehtestatakse ühe kuu ja ühe tööpäeva kohta. Ühe tööpäeva maksumus on 1/21 kuu toetusest.

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlejaks on lapsevanem, kes esitab vallavalitsusele:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse;
  2) taotleja isikut ning vajadusel eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi koopia (esmakordsel taotlemisel), va taotluse esitamisel elektrooniliselt ning allkirjastatuna digitaalselt;
  3) teenuse pakkuja poolt esitatud arve, kus on välja toodud kohatasu- ja toiduraha maksumus;
  4) teenuse eest maksmist tõendavad dokumendid.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Vallavalitsus kinnitab taotluse vormi, millel on märgitud andmed teenuse osutaja, teenuse osutamise alguskuupäeva, tegevuskoha ning lapse ja lapsevanemate isikuandmed.

§ 8.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse vastav spetsialist kontrollib 10 tööpäeva jooksul taotluses esitatud andmete õigsust, vastavust seaduses ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (2) Puuduste esinemisel teavitab vastav spetsialist sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Juhul kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (3) Otsuse toetuse maksmise või sellest keeldumise kohta teeb vastava spetsialisti ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saabumise päevast.

  (4) Kui taotlust ei rahuldata, saadab vallavalitsus taotlejale põhjendatud otsuse 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse päevast, mil taotleja on asunud õigustatult teenust kasutama, kuid mitte rohkem kui kaks kuud tagasiulatuvalt toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saabumise päevast arvates.

  (2) Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses näidatud pangakontole viie päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (3) Täisajalise teenuse eest makstakse toetust kuumäära alusel. Osaajalise teenuse korral (nt üksikud päevad ühes kuus või kui kohta hakatakse kasutame kuu keskel) makstakse toetust proportsionaalselt kasutatud teenuse ajaga.

  (4) Kui teenuse osutamine algab või lõpeb kalendrikuu kestel, siis eraldatakse toetus proportsionaalselt lähtudes teenuse tegelikust kasutusajast.

  (5) Toetuse maksmine lõpetatakse teenuse saajale teenuse osutamise lõppemisel.

  (6) Alusetult saadud toetuse tagasinõudmisel rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse paragrahvides 31-35 sätestatut.

§ 10.   Teenuse osutaja teavitamiskohustus

  (1) Teenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust kirjalikult teavitama teenuse osutamise lõppemisest iga teenuse saaja puhul esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

  (2) Teenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust teavitama kõikidest muudatustest, mis tingivad või võivad tingida toetuse eraldamise lõpetamist. Teenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust riikliku järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 11.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist.

  (2) Vallavalitsus võib otsustada toetuse maksmise peatamise või lõpetada toetuse maksmise ja nõuda makstud toetuse täielikult või osaliselt tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud käesolevas määruses ja lepingus ettenähtud tingimustel;
  2) teenuse osutaja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus;
  3) selgub, et toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

§ 12.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. augustist 2016.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json