Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Kadrina valla hankekord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2017, 5

Kadrina valla hankekord

Vastu võetud 16.08.2017 nr 90

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kadrina valla hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib Kadrina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi allasutused) korraldatavate riigihangete planeerimist, riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramist ning riigihangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete ning lihtsustavas korra tellitavate teenuste riigihangete korraldamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva määruse kohaselt asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine. Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke maksumused on määruses esitatud maksumustena käibemaksuta.

  (3) Hankekorda rakendatakse koostoimes RHS-i ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked üldjuhul alates lihthanke piirmäärast.

  (2) Erakorralised riigihanked kooskõlastatakse vallavalitsusega ja viiakse läbi plaaniväliselt.

  (3) Hankeplaani koostamiseks esitavad vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid ja allasutuste juhid iga aasta 15. detsembriks hangete eest vastutavale isikule järgneval eelarveaastal planeeritavate hangete kohta järgneva informatsiooni:
  1) planeeritava hanke nimetus;
  2) hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja hankelepingu kestus;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus.

  (4) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Kadrina valla eelarve vastuvõtmist.

  (5) Hankeplaani märgitakse vähemalt:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke korraldamise aeg kuu(de) täpsusega;
  5) hankelepingu eeldatav täitmise aeg kuu(de) täpsusega;
  6) hanke eest vastutav(-ad) isik(-ud);
7 ) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
( 6 ) Hankeplaan avalikustatakse Kadrina valla veebilehel.
( 7 ) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele.
( 8 ) Võimalusel teostatakse hankimist läbi riigihangete keskkonna e-menetlusena, kuid mitte vähem kui 50% ulatuses hankija eelarveaastal planeeritavate riigihangete rahalisest mahust.
( 9 ) Hangete planeerimisel võib enne riigihanke alustamist hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke ettevalmistamiseks teha vastavalt RHS-i §10 toodud tingimustele turu-uuringu, mille käigus võib konsulteerida asjaomases valdkonnas tegutsevate isikute ja ettevõtjatega. Saadud nõuandeid võib kasutada riigihanke kavandamisel ja korraldamisel tingimusel, et see ei moonuta konkurentsi. Turu-uuringu tegemisel ja selle käigus saadud nõuannete kasutamisel riigihankes tagab hankija mittediskrimineerimise ja läbi paistvuse põhimõtete järgimise.

§ 3.   Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

  (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisa 6.–15. jaotises või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL XVII lisa 6.–15. jaotises nimetatud eriteenuste hankelepingu, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.03.2014, lk 1–64) IV lisa 6.–15. jaotises nimetatud eriteenuste kontsessioonilepingu ja ideekonkursi korral 60 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisa 1.–5. jaotises või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL XVII lisa 1.–5. jaotises nimetatud sotsiaalteenuste hankelepingu, kontsessioonilepingu, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL IV lisa 1.–5. jaotises nimetatud sotsiaalteenuste kontsessioonilepingu, ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu korral 300 000 eurot.

  (2) Hanke korraldamisel, mille maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 4.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on:
  1) asjade ja teenuste hankelepingu korral 30 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu, teenuste kontsessioonilepingu, kaitse- ja julgeolekuvaldkonna asjade või teenuste, välja arvatud lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu, ning võrgustikusektori hankija sõlmitava asjade või teenuste hankelepingu korral 60 000 eurot;
  3) kaitse- ja julgeolekuvaldkonna ehitustööde hankelepingu ning võrgustikusektori hankija sõlmitava ehitustööde hankelepingu korral 300 000 eurot.

  (2) Lihthankemenetluse korraldamisel tuleb järgida RHS §125 ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 5.   Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus on riigihange, mis korraldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas nimetatud sotsiaal- või eriteenuste tellimiseks.

  (2) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korral tuleb järgida RHS §126, 127, 144 ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 6.   Lihtsustatud korras tellitavad teenused

  (1) Teenuste lepingute sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50 protsenti moodustavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/81/EL II lisas nimetatud teenused, ei ole kohustust korraldada RHS-s sätestatud korras hankemenetlust.

  (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb järgida RHS § 171 sätestatut.

§ 7.   Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära

  (1) Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära juhindutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) rahalisi vahendeid peab kasutama säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
  2) peab tagama hanke läbipaistvuse, kontrollitavuse ja proportsionaalsuse;
  3) kõiki isikuid peab kohtlema võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatud piirangud ja kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
  4) peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise;
  5) vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
  6) võimaluse korral peab eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi;
  7) kui hanke objekti, mille hooldust, tarvikuid jms on edaspidi võimalik hankida ainult samalt pakkujalt, korraldatakse hange koos hanke objekti teenindamisega ning pakkumuste hindamisel võetakse arvesse ka hanke objektiga kaasnevad hoolduskulud;
  8) hanget ei või jaotada osadeks hanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete eiramiseks, eriti kui hankelepinguesemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd;
  9) võimalusel kasutatakse pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilist esitamist.

  (2) Hanke läbiviimise eest vastutav isik, valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle konkurentsi korral vähemalt kolmele pakkujale vältides huvide konflikti.

  (3) Alates 5000 eurose maksumusega hangete läbiviimise kohta avaldatakse teade Kadrina valla kodulehel. Vastutav isik võib pärast teate avaldamist edastada lähteülesande enda poolt valitud pakkujatele.

  (4) Lähteülesanne edastatakse samaaegselt e-posti teel valitud pakkujatele ning see peab sisaldama järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;
  2) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja nõutavad dokumendid;
  3) pakkumuse esitamise tähtaeg;
  4) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  5) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.

  (5) Pakkumused esitatakse e-posti teel asutuse ametlikule e-posti aadressile. Vallavalitsuse ametnike poolt läbi viidavate hangete korral on aadressiks kadrina@kadrina.ee.

  (6) Vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli. Juhul kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

  (7) Juhul kui tegemist on raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate asjade soetamisega või kiireloomulise teenuse või ehitustöö tellimisega, võib hangete puhul, mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuse tellimisel või ehitustöödel kuni 2000 eurot, vastutav isik kauba osta või teenuse või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt.

  (8) Käeolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel:
  1) avariitööde teostamiseks teenuste tellimisel maksumusega kuni 6000 eurot (k.a).

§ 8.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Kadrina Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsustab loa andmise hanke korraldamiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta.

  (2) Hangete korraldamise alla lihthanke piirmäära otsustab valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik kooskõlastatult struktuuriüksuse juhi ja hangete eest vastutava isikuga või allasutuse juht kooskõlastatult hangete eest vastutava isikuga.

  (3) Hangete korraldamise alates lihthanke piirmäärast otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Valitsuse korraldusega kinnitatakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankekomisjoni koosseis;
  4) hanke eest vastutav isik;
  5) vajadusel muu informatsioon.

§ 9.   Hanke eest vastutava isiku määramine ja pädevus

  (1) Hanke eest vastutava isiku määrab vallavanem.

  (2) Hanke eest vastutava isiku pädevus:
  1) hanke läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamine;
  2) hanketeate ja hankedokumentide koostamise korraldamine;
  3) riigihangete registris vajalike toimingute teostamine;
  4) pakkujate küsimustele vastamine ja selgituste andmine;
  5) vallavalitsuse ja vajadusel volikogu haldusaktide eelnõude koostamine;
  6) hankekomisjoni protokollide koostamine;
  7) vajadusel Kadrina valla veebilehel hanke kohta teabe avaldamine;
  8) muude käesolevast määrusest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

§ 10.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse § 3 ja 6 nimetatud hangeteks vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon, mille koosseisus on esimees, hangete eest vastutav isik ja komisjoni liikmed. Komisjoni tegevus lõpeb hanke lõppemisega.

  (2) Hankekomisjoni pädevus:
  1) hanketeate ja hankedokumentide kooskõlastamine;
  2) pakkumuste avamine;
  3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
  4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine;
  6) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  7) pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse valimine.

  (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest.

  (4) Hankekomisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta sõltumatuid eksperte.

  (5) Hankekomisjoni koosolekute kohta koostatakse protokollid, millele kirjutavad alla komisjoni koosolekul osalejad. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

§ 11.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  (1) Vallavalitsus võtab vastu otsused hangetes maksumusega 10 000 eurot ja üle selle.

  (2) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
  6) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  7) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  8) hankemenetluse lõpetamine;
  9) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

  (3) Valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või allasutuse juht võtab vastu hankija otsused hangetes maksumusega, kui:
  1) asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu maksumus on alla 10 000 euro;
  2) ehitustööde hankelepingu maksumus on alla 10 000 euro;
  3) lihtsustatud korras tellitava teenuse hankelepingu eeldatav maksumus on alla 10 000 euro;
  4) ideekonkursi eeldatav maksumus on alla 10 000 euro;
  5) ehitustööde kontsessiooni eeldatav maksumus on alla 10 000 euro.

§ 12.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui hankelepingu alusel teostatud ettemaksu või hanke maksumus ületab või on võrdne 20 000 euroga.

  (2) Alla 20 000 euro maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise/teenuse tellimise/tööde teostamise aluseks valla eelarves kulude kasutamise eest vastutava ametniku või allasutuse juhi kinnitatud protokoll ning hinnapakkumine ja arve.

§ 13.   Teabe avaldamine

  (1) Riigihanke piirmäära ületavate ja lihthangete korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris ja viide Kadrina valla veebilehel.

  (2) Kadrina valla veebilehel avaldatakse teave alla lihthanke piirmäära jäävate hangete kohta, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 5000 eurot või ületab seda.

§ 14.   Vastutus

  (1) Käesolevas hankekorras sätestatud kohustuste rikkumise eest vastuta vad struktuuri üksuste ja allasutuste juhid, komisjoni liikmed ning teised riigihankemenetluses osalenud isikud tsiviil- ja süüteokorras vastavalt õigusaktidele.

  (2) Kui riigihanke korraldamisega rikuti RHS-i või hankekorda, millega tekitati kahju Kadrina vallale, on Kadrina vallal õigus nõuda kahju hüvitamist struktuuriüksuste ja allasutuste juhtidelt, komisjoni liikmetelt ja teistelt riigihanke menetluses osalenud isikutelt õigusaktidega kehtestatud korras ja ulatuses.

  (3) Kui riigihanke korraldamisega rikuti RHS-i või hankekorda, esitab rikkumise tuvastanud isik teate vallavanemale.

§ 15.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigihankel

  (1) Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud riigihanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle riigihanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena.

  (2) Korruptsioonivastase seaduse § 13 sätestab ametiisiku huvide deklaratsiooni esitamise kohustuse, millest selguvad ametiisikuga seotud isikud.

  (3) Pakkumise esitamisel kontrollitakse pakkuja kohta äriregistris avaldatud andmeid, millest selguvad pakkujaga seotud isikud.

  (4) Huvide konflikti selgumisel kõrvaldatakse pakkuja hankemenetlusest vastavalt RHS-i §95 lõike 4 punktile 6, kui huvide konflikti ei ole muude vahenditega võimalik vältida.

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2015. aasta 25. märtsi määrus nr 32 „Kadrina valla hankekord“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2017.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json