HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Õpetajate töötasustamise alused

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2017, 9

Õpetajate töötasustamise alused

Vastu võetud 18.08.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76 lõike 3 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Are Kooli üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse õpetajate töötasustamise alused.

§ 2.   Are Kooli direktori töö tasustamine

  (1) Are Kooli direktoriga sõlmib töölepingu ja määrab töötasu haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires vallavanem.

  (2) Vallavanemal on õigus haridusasutuse direktorile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) ühekordseid tasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest või erakordsete töötulemuste eest, näidates milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
  2) preemiaid;
  3) igakuiseid täiendavaid tasusid kokku kalendrikuus kuni 20% haridusasutuse direktorile määratud töötasumäärast kas nõutavast tulemuslikuma töö eest, haridusasutuse juhiga läbiviidud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete eest.

§ 3.   Are Kooli õppejuhtide töötasu alammäär

  Are koolis ja lasteaias täistööajaga töötava õppejuhi töötasu alammäär on 10% madalam direktori töötasust.

§ 4.   Üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäär

  Riikliku õppekava täitmisega seotud õpetaja töötasu alammäärana rakendatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetaja töötasu alammäära.

§ 5.   Koolieelse lasteasutuse pedagoogide töötasu alammäärad

  (1) Pedagoogide töötasu kehtestamisel arvestatakse pedagoogide haridust, atesteerimisel omistatud ametijärku ja vastavust kvalifikatsiooninõuetele.

  (2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavate kõrgharidusega õpetajate töötasu alammäärad on järgmised:
  1) vanempedagoog 930 eurot kuus;
  2) pedagoog 870 eurot kuus;
  3) noorempedagoog 840 eurot kuus.

  (3) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja töötasu alammäär on vähemalt 840 eurot kuus.

  (4) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja töötasu alammäär on 840 eurot kuus.

§ 6.   Tugispetsialisti töötasu alammäär

  (1) Koolieelse lasteasutuse tugispetsialisti töötasu alammäär on võrdne koolieelse lasteasutuse vanempedagoogi töötasu alammääraga.

  (2) Üldhariduskooli tugispetsialisti töötasu alammäär on võrdne üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga.

§ 7.   Are Kooli töötajate täiendavad tasud ja preemiad

  (1) Haridusasutuse direktoril on õigus haridusasutusele eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires maksta töötajatele:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei ole määratletud töötaja töölepingus ja/või ametijuhendis ning suurendab oluliselt töötaja töömahtu;
  2) preemiat tunnustusena tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis.

  (2) Lisatasu määramisel tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on lisatasu määratud.

§ 8.   Töötasu arvestamine

  (1) Are Kooli direktor kinnitab pedagoogide töötasu käskkirjaga, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava, käesolev määrus ja haridusasutuse aastaeelarves töötasuks määratud summa.

  (2) Are Kooli direktor esitab käskkirja valla raamatupidamisele õppeaasta ja kalendriaasta alguses.

  (3) Pedagoogide täiendavad tasud kinnitab direktor käskkirjaga ja esitab selle valla raamatupidamisele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Are Vallavolikogu 27.02.2013 määrus nr 6 „Õpetajate töötasustamise alused” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. septembrist 2017.

Lauri Luur
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json