Ehitus

EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Paide linna ehitusmäärus ja välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2017, 48

Paide linna ehitusmäärus ja välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 16.06.2014 nr 10
RT IV, 21.06.2014, 16
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.08.2017RT IV, 29.08.2017, 1601.09.2017

Määrus kehtestatakse „Planeerimisseaduse“ § 5, „Ehitusseaduse1 “ § 19 lõike 4 ning „Reklaamiseaduse1 “ § 13 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 
[Kehtetu- RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 1.  Paide linna ehitusmääruse ja välireklaami paigaldamise eeskirja eesmärk
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

 

§ 2.  Mõisted
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

 

2. peatükk ÜLESANNETE JAOTUS PLANERIMIS- JA EHITUSVALDKONNA KORRALDAMISEL 
[Kehtetu- RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 3.  Paide linnavolikogu pädevus
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 4.  Paide linnavalitsuse pädevus
[Kehtetu- RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

3. peatükk PLANEERIMISE JA EHITAMISE ÜLDISED PÕHIMÕTTED JA NÕUDED 
[Kehtetu- RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 5.  Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse avalikustamine
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 6.  Üldnõuded miljööväärtuslikel hoonestusaladel
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 7.  Üldplaneering
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 8.  Detailplaneering
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 9.  Muud nõuded
[Kehtetu- RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

4. peatükk PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE 
[Kehtetu- RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 10.  Nõuded ehitisele
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 11.  Projekteerimistingimuste taotlemine ja menetlemine
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 12.  Väikeehitise ehitamine
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 13.  Ehitusloa taotlemine ja menetlemine
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 14.  Omanikujärelevalve, riiklik järelevalve
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 15.  Kasutusluba
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 16.  Ajutise ehitise ehitamise kord ja alad
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 17.  Jäätmekäitlus ehitustööde teostamisel
[Kehtetu- RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

5. peatükk VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISE EESKIRI 

§ 18.  Nõuded välireklaami paigaldamiseks

 (1) Välireklaami paigaldamisel Paide linna territooriumile tuleb jälgida reklaamiseaduses toodud põhinõudeid reklaamile.

 (2) Reklaami paigaldamisel Paide vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndisse peab järgima muinsuskaitseseaduses ja Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses toodud nõudeid. Reklaami paigaldamine tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

 (3) Välireklaami paigaldamisel teele või selle kaitsevööndisse tuleb lähtuda teeseaduses toodud nõuetest liiklusvälisele teabevahendile.

 (4) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele, toimub reklaami paigaldamine ja likvideerimine ehitusseaduses ning käesolevas määruses sätestatud korras.

 (5) Välireklaami paigaldamine Paide linna haldusterritooriumile on lubatud reklaamipaigaldusloa alusel.

 (6) Reklaamipaigaldusloa taotlemiseks esitab reklaami tellija Paide Linnavalitsusele taotluse, kus on toodud järgmised andmed:
 1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-kirja aadress);
 2) andmed paigaldatava välireklaami kohta (mõõdud, kujundus, materjal);
 3) andmed reklaamipaigalduskoha kohta (asendiskeem koos kinnistu nimega, hoone fassaadi joonis või fotomontaaž, jms);
 4) andmed taotletava välireklaami eksponeerimise aja kohta.

 (7) Reklaamipaigaldusloa taotlus peab olema allkirjastatud.

 (8) Reklaamipaigaldusloa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) omaniku või sellega võrdsustatud isiku kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile või ühissõidukile;
 2) Maanteeameti nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse riigimaantee maa-alale või riigimaantee kaitsevööndisse;
 3) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse Paide vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndisse;
 4) tehnovõrgu või –rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kui välireklaam paigaldatakse tehnovõrgu konstruktsiooni külge, tehnovõrgu või -rajatise kaitsevööndisse;
 5) kasutusluba, kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses toodud ehitise tunnustele.

 (9) Kui taotleja poolt jäetakse koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab arhitekt-nõunik taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks.

 (10) Reklaamipaigaldusluba on üldjuhul tähtajaline ning see on toodud reklaamipaigaldusloal.

 (11) Reklaamipaigaldusluba väljastatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

 (12) Reklaamipaigaldusloa väljastab ning järelevalvet reklaamiseaduse mõistes Paide linna haldusterritooriumil välireklaami suhtes teeb arhitekt-nõunik.

 (13) Reklaamipaigaldusloa väljastamisest võib keelduda järgnevatel põhjustel:
 1) reklaamiloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 2) välireklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
 3) välireklaam ei sobi oma mõõtmetelt, kujunduselt või materjalidelt antud linnakeskkonda;
 4) välireklaami paigaldamine olemasoleva välireklaami vahetusse lähedusse varjaks vaadet varem paigaldatud välireklaamile või linnaehituslikult olulisele hoonele või sulgeks linnaruumis olulise vaate;
 5) välireklaam soovitakse paigaldada asukohta, kus see liikluskorralduslikult ei ole võimalik;
 6) välireklaam soovitakse paigaldada asukohta, kuhu välireklaami paigaldamiseks on tehtud taotlus teise taotleja poolt või antud asukohta on reklaamipaigaldusluba juba väljastatud.
 7) Puuduvad ehitusmääruse § 18 lõikes 8 nimetatud nõusolekud.

 (14) Reklaamipaigaldusloa võib kehtetuks tunnistada juhul, kui:
 1) välireklaam ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul reklaamipaigaldusloa väljaandmise kuupäevast arvates;
 2) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb välireklaami paigaldamise asukoha maaüksuse, hoone või ühissõiduki omanik;
 3) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaamipaigaldusloa omanik;
 4) välireklaam ei ole paigaldatud kooskõlas ehitusmääruses ja reklaamipaigaldusloas toodud nõuetega.

 (15) Reklaami tellija on kohustused:
 1) tagama enne välireklaami avalikustamist reklaamipaigaldusloa olemasolu;
 2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaamipaigaldusloas toodud tingimustele;
 3) paigaldama välireklaami vastavalt ehitusmääruses toodud nõuetele;
 4) tagama välireklaami korrektse väljanägemise ja ohutuse kogu reklaamipaigaldusloa kehtivuse ajal;
 5) likvideerima välireklaami 3 päeva jooksul pärast reklaamipaigaldusloas toodud tähtaja möödumist juhul, kui reklaami tellija ei ole taotlenud uut reklaamiluba.

 (16) Paberkandjal plakatite, teavete ja muu analoogse välireklaami paigaldamine on üldjuhul keelatud tänavavalgustuspostidele, bussiootepaviljonidele ja muudele selleks mitte ettenähtud kohtadele.

 (17) Välireklaami paigaldamisel ei ole reklaamipaigaldusluba nõutav, kui reklaam paigaldatakse Paide linna poolt selleks eraldatud kohtadesse nagu teadetetahvlid, kuulutusetulbad, reklaamalused.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  Riiklik ehitisregister
[Kehtetu - RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 20.  Linnavalitsuse ja linnavalitsuse struktuuriüksuste volitamine
[Kehtetu- RT IV, 29.08.2017, 16 - jõust. 01.09.2017]

§ 21.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 22.  Ehitusmääruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2014.a.