Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haljala valla Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 3

Haljala valla Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.08.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel ja Haljala valla põhimääruse § 36 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus

  (1) Haljala valla Spordikeskus (edaspidi Spordikeskus) on Haljala Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on Haljala valla Spordikeskus.

§ 2.   Asutuse asukoht

  (1) Spordikeskus asub Võsu alevikus ning postiaadress on Tõusu 4, Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa 45501, Eesti Vabariik.

  (2) Spordikeskuse hallatavad spordiobjektid on:
  1) Võsu Spordihoone (aadress Tõusu 4, Võsu, Haljala vald);
  2) Haljala võimla (aadress Rakvere mnt 10, Haljala, Haljala vald);
  3) Muud spordiregistrisse kantud Haljala valla spordiobjektid.

§ 3.   Asutuse tegevuse alused

  Spordikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Haljala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrustest ja otsustest, Haljala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Asutuse sümboolika

  Spordikeskusel on vallavalitsuse kinnitatud sümboolika.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Spordikeskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) koostöös valla koolidega õppetöö tulemuslikuks täitmiseks tingimuste tagamine;
  2) Haljala vallas spordi edendamisega seotud tegevuste korraldamine, koordineerimine ja propageerimine;
  3) Haljala valla sporditraditsioonide hoidmine;
  4) koostöö korraldamine piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega ning nendes valdkondades tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) Haljala valla spordiobjektide ja Spordikeskuse struktuuriüksuste haldamine.

§ 6.   Spordikeskuse ülesanded

  Eesmärkide täitmiseks Spordikeskus:
  1) majandab Spordikeskuse struktuuriüksusi ja teisi hallatavaid spordiobjekte;
  2) korraldab oma valduses olevate ruumide ja hallatavate spordiobjektide kasutamist ning teeb selle info avalikkusele kättesaadavaks;
  3) tagab valla koolide õpilastele Spordikeskuse struktuuriüksuste ja teiste hallatavate spordiobjektide tasuta kasutamise õppetööks;
  4) korraldab spordiüritusi;
  5) kogub, säilitab ja teeb külastajatele nähtavaks tema valduses olevad valla spordielu kajastavad trükised, fotod, auhinnad ja muud spordieluga seotud esemed;
  6) moodustab võistkonnad valla esindamiseks maakondlikel ja üleriigilistel spordivõistlustel;
  7) avaldab oma tegevusest ülevaateid valla ajalehes Haljala Valla Sõnumid ja vajadusel teistes meediaväljaannetes;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.   Õigused ja kohustused

  Spordikeskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) osutada tasulisi teenuseid (ruumide või vahendite rentimine, treeningute, võistluste või muude spordiürituste korraldamine jne);
  2) saada oma tööks vajalikku teavet kõikidelt Haljala valla asutustelt;
  3) vallata ja kasutada Spordikeskuse valduses olevat vara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  4) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 8.   Asutuse juhtimine

  (1) Spordikeskuse tööd juhib juhataja, kellega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Juhataja vaba ametikoht täidetakse konkursi korras.

  (3) Juhataja:
  1) korraldab Spordikeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) esitab vallavalitsusele kooskõlastamiseks Spordikeskuse töötajate koosseisu;
  3) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid Spordikeskuse töötajatega;
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  5) sõlmib ülesannete täitmiseks ja Spordikeskuse eelarve piires lepinguid Haljala Vallavalitsuse ja Haljala Vallavolikogu poolt sätestatud korras;
  6) hangib ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja materjale vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarvele;
  7) korraldab Spordikeskuse aruandlust ja analüüsi;
  8) koostab järgneva aasta spordiürituste ajakava, kooskõlastab selle nõukoguga ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 1. detsembriks;
  9) koostab kalendriaasta eelarve eelnõu vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  10) esindab Spordikeskust;
  11) tagab Spordikeskuse valdusse antud vallavara säilimise, asjakohase korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid valla sporditöö edendamise kohta;
  13) kooskõlastab koolide õppetöö ja klassivälise sporditegevuse spordirajatistel;
  14) vastutab Spordikeskuse tegevuse eest, sealhulgas asutuse majandustegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  15) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 9.   Nõukogu

  (1) Spordikeskuse nõukogu on viieliikmeline. Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus kolmeks aastaks.

  (2) Nõukogu koostöös vallavalitsusega kavandab Spordikeskuse tegevust ja teostab järelevalvet Spordikeskuse tegevuse üle.

  (3) Nõukogu ülesanded:
  1) analüüsida ja hinnata Spordikeskuse tegevust ning teha Spordikeskusele ja vallavalitsusele ettepanekuid Spordikeskuse tegevuse, struktuuri või juhtimise muutmiseks;
  2) teha vallavalitsusele ettepanekuid Spordikeskuse eelarve ja aasta ürituste kava osas;
  3) analüüsida teenuste hinnakirja ja vajadusel esitada ettepanekud hinnakirja muutmiseks;
  4) analüüsida vähemalt kaks korda aastas Spordikeskuse eelarve täitmist.

  (4) Nõukogu liikmetel on oma ülesannete täitmiseks õigus tutvuda kõigi Spordikeskuse dokumentidega.

  (5) Nõukogu tööd juhib tema liikmete hulgast valitav nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Nõukogu esimees:
  1) korraldab nõukogu tegevust;
  2) juhatab nõukogu koosolekuid;
  3) kontrollib nõukogu otsuste täitmist;
  4) esindab nõukogu;
  5) teeb vallavalitsusele vajadusel ettepaneku nõukogu liikme tagasikutsumise ja määramise kohta.

  (7) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav aseesimees. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vallavalitsus, nõukogu liige või juhataja. Kutses peab olema ära märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.

  (8) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest, sealhulgas nõukogu esimees või teda asendav aseesimees. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poolte koosolekul osalenud liikmetest. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks nõukogu esimehe hääl.

  (9) Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Nõukogu töö lõppemisel annab esimees nõukogu töö käigus koostatud materjalid üle Haljala Vallavalitsusele.

  (10) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus juhul, kui ta seda soovib. Protokoll saadetakse nõukogu liikmetele ülevaatamiseks hiljemalt seitsmendal päeval pärast koosoleku toimumist.

  (11) Protokollid allkirjastatakse kõigi koosolekust osa võtnud nõukogu liikmete ja protokollija poolt. Protokollide ja nende lisade hoidmise korraldab ning nende säilitamise eest vastutab Spordikeskus.

  (12) Nõukogu liikmetel on õigus tagasi astuda, kui ta teatab tagasiastumisest nõukogu esimehele kirjalikult vähemalt üks kuu ette. Nõukogu esimehel on kohustus edastada taotlus vallavalitsusele.

  (13) Nõukogu liikmeid seoses osalemisega nõukogu koosolekutel ei tasustata ja nende võimalikke kulusid ei hüvitata.

§ 10.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Spordikeskuse töötajate koosseisu ja palgajuhendi kinnitab Spordikeskuse juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsuse istungil.

  (2) Töötajate ametijuhendid, töökorraldusreeglid, tööohutuse juhendid ja muud vajalikud juhendid kinnitab ja teeb asjaomastele isikutele teatavaks Spordikeskuse juhataja.

  (3) Spordirajatiste kasutamise kodukorra, külastajate õigused ja kohustused kehtestab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (4) Spordikeskuse poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul ja selle avalikustamise tagab Spordikeskuse juhataja.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Spordikeskuse vara

  (1) Spordikeskuse vara moodustavad tema kasutusse Haljala valla poolt antud varad.

  (2) Spordikeskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub kooskõlas Haljala Vallavolikogu poolt kehtestatud õigusaktidega.

§ 12.   Spordikeskuse finantseerimine

  Spordikeskusel on oma eelarve Haljala valla eelarves.

§ 13.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Spordikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (2) Spordikeskuse raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (3) Spordikeskuse põhimääruse järgsete ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

5. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Põhimääruse muutmine

  Spordikeskuse põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.

§ 15.   Asutuse reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Spordikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Likvideerimisel määrab Spordikeskuse vara kasutamise korra kindlaks vallavolikogu.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse jõustumine

  (1) Vihula Vallavolikogu 22.01.2015 määrus nr 26 „Võsu Spordihoone asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1.01.2019.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json