Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Haljala valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 4

Haljala valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 21.08.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-5 alusel.

§ 1.   Asutamine

  Haljala Vallavolikogu juurde moodustatakse Haljala valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Haljala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev nõuandava õigusega esinduskogu, mis esindab Haljala valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse käesoleva põhimäärusega.

  (3) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamisel.

  (4) Noortevolikogu ettepanekud on Haljala Vallavolikogule ja Haljala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (5) Noortevolikogu lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Haljala valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Eesmärk ja tegevusvaldkond

  (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) aitab kaasa noorsootöö koordineerimisele vallas;
  3) kaitseb ja esindab noorte huve vallas;
  4) suurendab noorte osalust valla elu suunamisel;
  5) viib läbi noortevolikogu liikmetele koolitusi;
  6) teeb koostööd teiste valdade ja/või linnade noortevolikogudega;
  7) arendab noorte kodanikualgatust;
  8) esindab Haljala valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritusel.

  (3) Noortevolikogule suunavad küsimusi läbivaatamiseks vallavolikogu ja vallavalitsus.

§ 4.   Valimiskord

  (1) Kandideerimisõigus on noortel vanuses 12–26 aastat, kelle registreeritud elukoht on Haljala vald või kes õpivad Haljala valla territooriumil asuvates haridusasutustes.

  (2) Hääleõigus on Haljala valla territooriumil elavatel noortel vanuses 12-26 aastat.

  (3) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

  (4) Noortevolikogul on 13 liiget.

  (5) Valimised toimuvad valimisaasta oktoobrikuu viimasel nädalal.

  (6) Vallavalitsus kinnitab noorsootöötajate ettepanekul noortevolikogu valimisteks 3–5-liikmelise valimiskomisjoni. Valimiskomisjoni ei tohi kuuluda noortevolikogusse kandideerija.

  (7) Valimiskomisjon määrab kandideerimise ja valimiste aja, kandideerimisviisid ning korraldab valimiste läbiviimise ja valimistulemuste kindlakstegemise.

§ 5.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

  (2) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku vähemalt 2/3 noortevolikogu liikmete või esimehe ning aseesimehe ettepanekul.

  (3) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse ja vormistatakse viie tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

  (4) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (5) Noortevolikogu võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega. Noortevolikogu otsustele kirjutab alla noortevolikogu esimees.

  (6) Noortevolikogu protokollid ja vastuvõetud otsused avalikustatakse Haljala valla kodulehel.

  (7) Noortevolikogu koosolekud on avalikud, välja arvatud juhul, kui noortevolikogu on kuulutanud koosoleku kinniseks.

  (8) Noortevolikogu võib kaasata oma töösse vallavalitsuse ametnikke ja/või eksperte vastavalt arutusel oleva küsimuse sisule.

  (9) Käesolevas määruses reguleerimata küsimusi otsustab noortevolikogu hääletamise teel. Nimetatud otsustused kantakse istungi protokolli.

  (10) Noortevolikogu dokumendid registreeritakse Haljala vallavalitsuse dokumendiregistris.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu valib uue koosseisu esimesel koosolekul salajasel hääletusel noortevolikogu volituste ajaks esimehe ja aseesimehe.

  (2) Noortevolikogu esimese koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni vallavalitsuse poolt kinnitatud valimiskomisjon.

  (3) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Noortevolikogu esimees:
  1) juhib ja koordineerib noortevolikogu tööd;
  2) juhib noortevolikogu koosolekuid;
  3) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
  4) korraldab noortevolikogu asjaajamist;
  5) annab ülesandeid noortevolikogu liikmetele.

  (5) Noortevolikogu aseesimees:
  1) täidab noortevolikogu esimehe äraolekul esimehe ülesandeid;
  2) jälgib noortevolikogu põhimääruse, tegevuskava, arengukava ja töökorra täitmist.

  (6) Noortevolikogu esimehele ja/või aseesimehele umbusalduse avaldamiseks tuleb esitada vähemalt 2/3 noortevolikogu liikmete poolt allkirjastatud ja umbusaldust põhjendav avaldus.

  (7) Umbusaldusavaldus võetakse järgmise koosoleku päevakorda.

  (8) Isikul, kellele umbusaldust avaldatakse, on õigus kuni 5-minutilisele sõnavõtule enne umbusaldushääletuse läbiviimist.

  (9) Esimehele või aseesimehele umbusalduse avaldamine võib toimuda, kui:
  1) esimees või aseesimees ei ole võimeline juhtima noortevolikogu tööd oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi vms põhjusel;
  2) esimehe või aseesimehe tegevus on vastuolus noortevolikogu põhimäärusega, rikub või ei arvesta noortevolikogu volitusi või on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhimõtetega;
  3) esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab noortevolikogu mainet.

§ 7.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib koosoleku otsusega noortevolikogust välja arvata:
  1) kui liige ei täida põhimäärusest tulenevaid ülesandeid või kahjustab noortevolikogu mainet;
  2) kui liige puudub mõjuva põhjuseta kolmelt järjestikuselt koosolekult;
  3) isikliku avalduse alusel.

  (2) Välja arvatud liikme asemele määratakse noortevolikogu otsusega asendusliige.

§ 8.   Õigused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Haljala valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele;
  2) nõuda nende pädevusse kuuluvate küsimuste suunamist neile arutamiseks enne küsimuste läbivaatamist vallavolikogus ja -valitsuses;
  3) teha ettepanekuid vallavolikogu noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni esimehele, et määrata oma esindaja vallavolikogu komisjoni liikmeks;
  4) saada igakülgset informatsiooni vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetelt ning vallavalitsuse ametnikelt noori puudutavate vallavolikogu ja -valitsuse eelnõude kohta;
  5) algatada ülevallalisi noorteüritusi ja moodustada nende ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks töögruppe;
  6) algatada noorteprojekte;
  7) algatada heategevuslikke üritusi, millest saadavad tulud suunatakse noorte olukorra parandamiseks vallas;
  8) kasutada vallamaja ja teenuskeskuse ruume koosolekute pidamiseks;
  9) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

  (2) Noortevolikogul on oma eelarve Haljala Vallavolikogu eelarve osana.

§ 9.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab vallavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 10.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haljala Vallavolikogu 16.08.2011 määrus nr 49 „Haljala valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json