HaridusKool

Teksti suurus:

Märjamaa valla õpilastranspordi korraldamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 5

Märjamaa valla õpilastranspordi korraldamise kord

Vastu võetud 21.08.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel juhindudes Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkist 8, Sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 7 lõikest 1.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Märjamaa valla haldusterritooriumil elavatele üldhariduskoolide õpilastele õpilastranspordi korraldamise kord.

§ 2.   Õpilastranspordi üldine korraldus

  (1) Märjamaa vallas asuvate koolide õpilastele, kes õpivad elukohale lähimas koolis või logistiliselt perele sobivas koolis, tagab vald õpilastranspordi Märjamaa valla õpilasliinidega, avalike bussiliinidega (sõidukaardiga õpilastransport) või muul mõistlikul viisil.

  (2) Õpilastranspordi marsruudid on võimalusel korraldatud arvestusega, et õpilase jalgsi käidav koolitee ei oleks pikem kui 3 kilomeetrit.

§ 3.   Õpilasliinid

  (1) Märjamaa Vallavalitsus ametiasutusena (edaspidi ametiasutus) sõlmib või volitab sõlmima halduslepingu alusel määratud isiku õpilasliine teenindavate vedajatega vastavalt seadustele ja riigihanke tingimustele õpilaste veolepingud.

  (2) Õpilasliinide sõiduplaanid vaadatakse üle üks kord aastas enne õppeaasta algust. Peale sõiduplaanide kinnitamist avalikustatakse sõiduplaanid Märjamaa valla kodulehel ja valla lehes.

  (3) Õpilasliini sõidukilomeetri hinna kokkulepped vaadatakse üle vastavalt õpilaste veolepingus sätestatule.

§ 4.   Sõidukaartidega õpilastransport

  (1) Juhul, kui õpilasel ei ole võimalik kooli ja sealt tagasi sõita õpilasliiniga, antakse talle tasuta sõidu õigus (sõidukaart) avalikule ühistranspordiliinile.

  (2) Sõidukaartide väljastamiseks sõlmib Märjamaa valla esindaja vastavaid ühistranspordiliine teenindavate vedajatega koostöölepingud.

  (3) Iga õppeaasta alguses septembris ja vajadusel õppeaasta kestel, taotleb ametiasutus koolidelt saadud andmete alusel avalikke ühistranspordiliine kasutavatele õpilastele sõidukaardid.

  (4) Esmane sõidukaart väljastatakse tasuta.

  (5) Sõidukaart kehtib koos õpilaspiletiga.

  (6) Sõidukaardi kaotamisest/purunemisest jms peab õpilase seadusandlik esindaja (lapsevanem, eestkostja, hooldaja) 3 päeva jooksul teatama ametiasutuse haridusnõunikule ja taotlema uue sõidukaardi (korduskaart).

  (7) Korduskaardi väljastamise kulu katab lapsevanem.

§ 5.   Sõidukulude hüvitamine isikliku sõiduauto kasutamisel

  (1) Õpilase kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu (edaspidi sõidukulu) hüvitatakse juhtumipõhiselt õpilase seadusandlikule esindajale, kui õpilase koolitee on pikem kui 3 km (õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on enam kui 3 km) ning kellel ei ole võimalik kasutada Märjamaa valla õpilasliini või ühistransporti.

  (2) Isikliku sõiduautoga kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu hüvitatakse taotlejale, kes on hüvitamise aluseks olevad asjaolud (põhjendatus, marsruut, koolitee pikkus) eelnevalt ametiasutusega kooskõlastanud.

  (3) Kooskõlastuse saamiseks esitab taotleja ametiasutusele põhjendatud avalduse. Vallavalitsus vaatab avalduse läbi 14 päeva jooksul ning teeb otsuse kirjalikult taotlejale teatavaks.

  (4) Isikliku sõiduautoga kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu hüvitatakse juhtumipõhiselt õppeperioodi igal koolipäeval üheks sõiduks kooli või õpilasliini või ühistranspordi väljumispeatuseni ja tagasi.

  (5) Taotlejale hüvitatakse isikliku sõidukiga kooli ja koolist koju sõiduks tehtud kulu arvestusega 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta.

  (6) Sõidukulu makstakse taotluses näidatud pangakontole reeglina 3 korda aastas aprillis, juunis ning detsembris hiljemalt 25. kuupäevaks arvestades õpilase koolis käidud päevade arvu (va vaheajad ja haiguspäevad, vastavalt kooli e-päevikule).

§ 6.   Erandjuhtudel sõidukulude hüvitamine

  (1) Üldjuhul väljaspool valda õppivatele üldhariduskoolide õpilastele sõidukulusid ei hüvitata.

  (2) Väljaspool valda õppivatele õpilastele hüvitatakse sõit kooli ja koju tagasi bussipiletite alusel:
  1) juhul, kui õpilane õpib väljaspool elukohajärgset kooli nõustamiskomisjoni soovituse kohaselt ning sõidukulu ei hüvitata riigieelarvest ühistranspordiseaduse § 35 lõike 2, § 36 lõike 2 alusel kehtestatud korras;
  2) muul põhjendatud juhul vallavalitsuse otsuse alusel.

  (3) Sõidukulude kompenseerimiseks esitab õpilane või lapsevanem ühe kuu originaalsõidupiletid järgmise kuu 15. kuupäevaks ametiasutusele.

  (4) Ühest kuust varasemaid sõidupileteid ning koolivaheajal ja mitmepäevaliste riiklike pühade ajal edasi- tagasi sõidu pileteid ei kompenseerita.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 22.01.2008 määrus nr 85 “Märjamaa valla õpilastranspordi korraldamise kord“

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json