Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 8

Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord

Vastu võetud 21.08.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva korra eesmärk on toetada erateede omanikke erateede ehitus- ja/või remonditööde teostamisel Haljala valla haldusterritooriumil.

  (2) Käesolev kord reguleerib Haljala vallas asuvate erateede ehitus- ja/või remonttööde teotamiseks antavate toetuste taotlemist, menetlemist ja väljamaksmist.

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust (edaspidi toetust) on õigus saada isikul (edaspidi nimetatud taotleja), kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel või asukohaks äriregistri andmetel on Haljala vald ja kes omab Haljala valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel.

  (2) Taotleja ei tohi omada taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Haljala valla ees.

§ 3.   Toetuse suurus

  Toetuse suuruseks ühe eratee kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot aastas.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Haljala vallavalitsusele (edaspidi valitsus) kirjaliku taotluse hiljemalt jooksva kalendriaasta 30. aprillil.

  (2) Taotlus peab sisaldama teostatavate tööde kirjeldust, kinnitust omaosaluse katmise kohta ja taotlusele lisatakse hinnapakkumise või vähempakkumise dokumendid. Juriidilise isiku taotlusele peab olema lisatud esindusõigusliku isiku kinnitus või otsus tööde teostamise ja omafinantseeringu katmise kohta.

  (3) Valla eelarves toetusvahendite jäägi korral võib valitsus korraldada samal eelarve aastal teise taotlusvooru.

  (4) Teave taotluse esitamise tähtaja kohta avaldatakse Haljala valla lehes ja valla veebilehel vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

  (5) Vallavalitsuse majandus- ja planeerimisosakond vaatab esitatud taotlused läbi ning teeb 30 kalendripäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõpust arvates valitsusele ettepaneku toetuse andmise või mitteandmise kohta.

  (6) Ettepaneku koostamise aluseks on valla eelarves eraldatud rahaline piir ning järgmised põhimõtted:
  1) suurim kasusaajate hulk;
  2) tööde soodsaim maksumus;
  3) varasem toetuse mittesaamine;
  4) kui eratee teenindab vähemalt kahte kinnistut.

  (7) Majandus- ja planeerimisosakonnal on õigus kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

  (8) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest, kui taotleja:
  1) ei vasta käesolevale korra §-s 2 nimetatud tingimustele;
  2) on esitanud valeandmeid.

§ 5.   Toetuse andmine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja vallavalitsusele arve koos arve omaosaluse tasumist tõendava maksekorraldusega.

  (2) Toetus kantakse töö teostaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates majandusosakonna ametniku poolt tehtud tööde ülevaatamisest.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse osaliselt või täies ulatuses väljamaksmisest, kui taotleja ei ole teinud taotluses nimetatud töid või tehtud tööd on teostatud oluliste puudustega.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) 2018. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 15. september ning teate avaldamisel ei pea järgima määruse § 4 lõikes 4 sätestatud tähtaega.

  (2) Haljala Vallavolikogu 18.06.2013 määrus nr 85 „Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json