Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 30

Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.08.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala


Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus sätestab asutuse ametliku täieliku nime ja asukoha, tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, ümberkorraldamise ja lõpetamise ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimi


Asutuse täielik nimi on Vändra Alevi Hoolekandekeskus (edaspidi hoolekandekeskus vastavas käändes).

§ 3.   Asukoht


Hoolekandekeskus asub aadressil Vihtra tee 4, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87701.

§ 4.   Hoolekandekeskuse tegevuse õiguslikud alused

  (1) Hoolekandekeskus juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Hoolekandekeskusel on oma nimega pitsat.

  (3) Hoolekandekeskuses osutatavate teenuste hinnakirja, hoolekandekeskusesse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise korra kinnitab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

  (4) Asutuse asjaajamise keel on eesti keel.

  (5) Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

2. peatükk EESMÄRK, ÜLESANDED JA PÕHIMÕTTED 

§ 5.   Hoolekandekeskuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Hoolekandekeskuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine kliendile, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Oma eesmärkide saavutamiseks täidab hoolekandekeskus järgmisi ülesandeid:
  1) tagab ööpäevase hooldamise;
  2) tagab päevase hoolduse;
  3) tagab intervallhoolduse;
  4) osutab vajaliku teabe andmist sotsiaalsete õiguste ja seaduslike huvide kaitsmise võimaluste kohta ja abistab dokumentide vormistamisel;
  5) osutab tasulisi lisateenuseid vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
  6) tagab toitlustamise vähemalt kolm korda päevas;
  7) korraldab arstiabi kättesaadavuse (arsti vastuvõtule registreerimine);
  8) loob võimalused huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks;
  9) osaleb Põhja-Pärnumaa valla arengukavas eakate ja puuetega isikute hoolekannet puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel.

§ 6.   Hoolekandekeskuse tegevuse põhimõtted

  (1) Hoolekandekeskus osutab teenuseid eelkõige Põhja-Pärnumaa valla elanikele. Eesti rahvastikuregistris teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul vastava kohaliku omavalitsuse või teenust vajava isiku ja/või tema ülalpidamiskohustuslastega sõlmitud lepingu alusel. Teenuste osutamiseks vajalike lepingute vormid töötab välja vallavalitsuse sotsiaalosakond.

  (2) Hoolekandekeskuse teenuste osutamine toimub riiklikest kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt vastavalt teenuste osutamise tingimustele ja asutuse töökorrale.

  (3) Hoolekandekeskus teeb oma ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja vabatahtlikega.

  (4) Teenuste osutamise tingimused sätestatakse riiklike ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidega, hoolekandekeskuse sisekorraeeskirjaga ja töökorralduse reeglitega, mille kinnitab hoolekandekeskuse juhataja.

3. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 7.   Hoolekandekeskuse juhtimine

  (1) Hoolekandekeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus. Palgafondi suuruse määrab vallavolikogu ja töötajate töötasud kinnitab asutuse juhataja vastavalt asutuse eelarvele.

  (2) Hoolekandekeskuses töötamine toimub töölepingu alusel kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 8.   Hoolekandekeskuse juhataja

  (1) Hoolekandekeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (2) Juhatajat asendab tema äraolekul juhataja poolt määratud asendaja.

  (3) Hoolekandekeskuse juhataja:
  1) esindab hoolekandekeskust talle antud volituste ulatuses hoolekandekeskuse kõigis õigustoimingutes;
  2) korraldab hoolekandekeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  3) kooskõlas kehtivate õigusaktidega sõlmib, muudab, peatab või ütleb üles hoolekandekeskuse personaliga töölepinguid ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  4) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  5) töötab välja ja kinnitab hoolekandekeskuse kodukorra, töösisekorraeeskirja, töötervishoiu- ja tööohutusealased ning muud juhendid;
  6) annab hoolekandekeskuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ning muid kirjalikke ja suulisi korraldusi;
  7) koostab hoolekandekeskuse eelarve ja vastutab kinnitatud eelarve kinnipidamise eest;
  8) koostab hoolekandekeskuse statistilised ja muud aruanded ning esitab need vallavalitsusele, Statistikaametile, Sotsiaalministeeriumile ja muudele vajalikele institutsioonidele;
  9) tagab hoolekandekeskuse valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  10) sõlmib lepinguid isiku hooldamiseks hoolekandekeskuses ning muude asutuse poolt osutavate teenuste osutamiseks;
  11) täidab teisi õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Hoolekandekeskuse juhatajal on õigus:
  1) teha tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele;
  2) vallata ja kasutada vallavara volikogu poolt kehtestatud korras.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 9.   Hoolekandekeskuse vara

  (1) Hoolekandekeskuse vara moodustavad hoolekandekeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Hoolekandekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra kohaselt.

§ 10.   Hoolekandekeskuse finantseerimine

  (1) Hoolekandekeskuse tegevust finantseeritakse:
  1) valla eelarvest;
  2) toetustest, annetustest, päranditest;
  3) juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

  (2) Osutatavate tasuliste teenuste hinnad kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (3) Hoolekandekeskuse finantstegevust juhib ja jälgib juhataja. Hoolekandekeskuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab vallavalitsuse rahandusosakond.

§ 11.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Hoolekandekeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet hoolekandekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Hoolekandekeskuse vara kasutamist kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine


Hooldekodu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Vändra Alevivolikogu 17. novembri 2016 määrus nr 21 „Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus“ (RT IV, 30.11.2016, 1) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json