Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tootsi Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 31

Tootsi Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 22.08.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala


Tootsi Hooldekodu põhimäärus sätestab asutuse ametliku täieliku nime ja asukoha, tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, ümberkorraldamise ja lõpetamise ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimi


Asutuse täielik nimi on Tootsi Hooldekodu (edaspidi hooldekodu vastavas käändes).

§ 3.   Asukoht


Hooldekodu asub aadressil Kooli 15, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87501.

§ 4.   Hooldekodu tegevuse õiguslikud alused

  (1) Hooldekodu juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Hooldekodul on oma nimega pitsat.

  (3) Hooldekodus osutatavate teenuste hinnakirja, hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise korra kinnitab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

  (4) Asutuse asjaajamise keel on eesti keel.

  (5) Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

2. peatükk EESMÄRK, ÜLESANDED JA PÕHIMÕTTED 

§ 5.   Hooldekodu eesmärk ja ülesanded

  (1) Hooldekodu eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine kliendile, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Oma eesmärkide saavutamiseks täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
  1) tagab ööpäevase hooldamise;
  2) tagab päevase hoolduse;
  3) tagab intervallhoolduse;
  4) osutab vajaliku teabe andmist sotsiaalsete õiguste ja seaduslike huvide kaitsmise võimaluste kohta ja abistab dokumentide vormistamisel;
  5) osutab tasulisi lisateenuseid vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
  6) tagab toitlustamise vähemalt kolm korda päevas;
  7) korraldab arstiabi kättesaadavuse (arsti vastuvõtule registreerimine);
  8) loob võimalused huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks;
  9) osaleb Põhja-Pärnumaa valla arengukavas eakate ja puuetega isikute hoolekannet puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel.

§ 6.   Hooldekodu tegevuse põhimõtted

  (1) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Põhja-Pärnumaa valla elanikele. Eesti rahvastikuregistris teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul vastava kohaliku omavalitsuse või teenust vajava isiku ja/või tema ülalpidamiskohustuslastega sõlmitud lepingu alusel. Teenuste osutamiseks vajalike lepingute vormid töötab välja vallavalitsuse sotsiaalosakond.

  (2) Hooldekodu teenuste osutamine toimub riiklikest kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt vastavalt teenuste osutamise tingimustele ja asutuse töökorrale.

  (3) Hooldekodu teeb oma ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja vabatahtlikega.

  (4) Teenuste osutamise tingimused sätestatakse riiklike ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidega, hoolekandekeskuse sisekorraeeskirjaga ja töökorralduse reeglitega, mille kinnitab hooldekodu juhataja.

3. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 7.   Hooldekodu juhtimine

  (1) Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus. Palgafondi suuruse määrab vallavolikogu ja töötajate töötasud kinnitab asutuse juhataja vastavalt asutuse eelarvele.

  (2) Hooldekodus töötamine toimub töölepingu alusel kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 8.   Hooldekodu juhataja

  (1) Hooldekodu juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (2) Hooldekodu juhataja:
  1) esindab hooldekodu talle antud volituste ulatuses hooldekodu kõigis õigustoimingutes;
  2) korraldab hooldekodu tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  3) kooskõlas kehtivate õigusaktidega sõlmib, muudab, peatab või lõpetab hooldekodu personaliga töölepinguid ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  4) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  5) töötab välja ja kinnitab hooldekodu kodukorra, töösisekorraeeskirja, töötervishoiu- ja tööohutusealased ning muud juhendid;
  6) annab hooldekodu sisemise töö korraldamiseks käskkirju ning muid kirjalikke ja suulisi korraldusi;
  7) koostab hooldekodu eelarve ja vastutab kinnitatud eelarve kinnipidamise eest;
  8) koostab hooldekodu statistilised ja muud aruanded ning esitab need vallavalitsusele, Statistikaametile, Sotsiaalministeeriumile ja muudele vajalikele institutsioonidele;
  9) tagab hooldekodu valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  10) sõlmib lepinguid isiku hooldamiseks hooldekodus ning muude teenuste osutamiseks;
  11) täidab teisi õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Hooldekodu juhatajal on õigus:
  1) teha tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele;
  2) vallata ja kasutada vallavara volikogu poolt kehtestatud korras.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 9.   Hooldekodu vara

  (1) Hooldekodu vara moodustavad hooldekodule sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Hooldekodu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra kohaselt.

§ 10.   Hooldekodu finantseerimine

  (1) Hooldekodu tegevust finantseeritakse:
  1) valla eelarvest;
  2) toetustest, annetustest, päranditest;
  3) juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

  (2) Osutatavate tasuliste teenuste hinnad kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (3) Hooldekodu finantstegevust juhib ja jälgib juhataja. Hooldekodu raamatupidamis¬arvestust ja sellekohast aruandlust korraldab vallavalitsuse rahandusosakond.

§ 11.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Hooldekodu vara kasutamist kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine


Hooldekodu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tootsi Vallavolikogu 13. märtsi 2014 määrus nr 2 „Tootsi Hooldekodu põhimäärus“ (RT IV, 29.03.2016, 386) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json