Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Jõgeva valla tunnustamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 33

Jõgeva valla tunnustamise kord

Vastu võetud 23.08.2018 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja Jõgeva valla põhimääruse § 5 lõike 9 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Jõgeva valla tunnustusavalduste andmise ja arvestuse pidamise korraldus.

§ 2.   Jõgeva valla aukodanik

  (1) Jõgeva valla aukodaniku nimetus on Jõgeva valla kõrgeim autasu.

  (2) Aukodaniku nimetus antakse üldjuhul füüsilisele isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vallas.

  (3) Aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Jõgeva vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (4) Kandidaadi tegevus peab olema pikema perioodi jooksul:
  1) kaasa aidanud Jõgeva valla arengule ja positiivse maine kujundamisele või;
  2) parandanud piirkonna majanduslikku olukorda või;
  3) parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või;
  4) toonud vallale positiivset tuntust.

  (5) Aukodaniku nimetust üldjuhul postuumselt ei anta.

  (6) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab Jõgeva Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (7) Aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku märk ja tunnistus ning ühekordne rahaline kingitus, mille suurus on neljakordne töötasu alammäär ümardatuna sajalisteni.

  (8) Jõgeva valla aukodanikul on vaba pääs kõigile Jõgeva valla korraldatud üritustele.

§ 3.   Jõgeva valla vapimärk ja vapiplaat

  (1) Jõgeva valla vapimärk (edaspidi vapimärk) antakse füüsilisele isikule Jõgeva vallale osutatud eriliste teenete eest.

  (2) Jõgeva valla vapiplaat (edaspidi vapiplaat) antakse juriidilisele isikule Jõgeva vallale osutatud eriliste teenete eest.

  (3) Vapimärgi ja vapiplaadi andmise otsustab volikogu.

  (4) Vapimärgi ja vapiplaadi võib saada vaid üks kord.

  (5) Vapimärgi ja vapiplaadi andmisega kaasneb ühekordne rahaline kingitus, mille suurus on kahekordne töötasu alammäär ümardatuna sajalisteni.

§ 4.   Aukodaniku, vapimärgi ja vapiplaadi kandidaadi esitamine ja tunnustamine

  (1) Ettepanekud aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja vapiplaadi andmiseks tuleb esitada kirjalikult Jõgeva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt 1. novembriks.

  (2) Kirjalikus ettepanekus peavad sisalduma esitatud isiku eluloolised andmed ja põhjendus, miks isik võiks väärida aukodaniku tiitlit, saada vapimärgi või vapiplaadi. Ettepanekus tuleb ära märkida ka esitaja nimi ja kontaktandmed. Vastav blankett on leitav Jõgeva valla kodulehelt.

  (3) Vallavalitsus edastab oma seisukoha koos esitatud ettepanekutega volikogu kantseleisse hiljemalt 1. detsembriks.

  (4) Edastatud ettepanekud vaatab läbi komisjon järgmises koosseisus: volikogu esimees – komisjoni esimees, volikogu aseesimees, vallavanem, volikogu alatiste komisjonide esimehed, volikogu fraktsioonide esimehed. Komisjoni poolt valitud nominendid esitatakse otsustamiseks volikogu täiskogule.

  (5) Jõgeva valla aukodaniku nimetus antakse üldjuhul korraga ühele isikule.

  (6) Aukodaniku märgi ja tunnistuse ning vapimärgi või -plaadi annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Jõgeva valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel. Erandkorras võib vapimärgi ja vapiplaadi anda üle ka mõnel teisel valla korraldatud pidulikul üritusel.

§ 5.   Jõgeva valla aumärk

  (1) Jõgeva valla aumärk (edaspidi aumärk) antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistva saavutuse eest.

  (2) Aumärgi andmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Aumärgi võib isik saada mitmel korral, kuid mitte sagedamini kui üks kord aastas.

  (4) Teist või enamat korda aumärgi saajale antakse sellekohane vallavalitsuse korraldus, kuid märki ei dubleerita.

  (5) Aumärgi annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Jõgeva valla korraldataval pidulikul üritusel.

§ 6.   Aukodaniku märgi, vapimärgi ja aumärgi kandmine

  (1) Aukodaniku märki, vapimärki ja aumärki kantakse pidulike riiklike ja ülevallaliste ürituste või vastuvõttude puhul. Märki kantakse vasakul hõlmal.

  (2) Märki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

  (3) Märk ei kuulu selle hävimise või kaotsimineku korral asendamisele.

  (4) Aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja aumärgi võib isikult ära võtta, kui tunnustatu on käitunud ebaväärikalt ja kahjustanud sellega valla mainet või saavad teatavaks enne tunnustamist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikut tunnustatud. Sel juhul tuleb saadud aukodaniku märk, vapimärk või aumärk tagastada.

§ 7.   Jõgeva valla aasta tegu

  (1) Jõgeva valla aasta teo tiitliga tunnustatakse aasta jooksul aset leidnud ettevõtmisi, mis on Jõgeva valla elanike jaoks olnud väga olulise tähtsusega.

  (2) Tiitli andmise otsustab vallavalitsus, korraldades vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse.

  (3) Tiitliga kaasneb aukiri ja meene.

  (4) Tunnustuse annavad volikogu esimees ja vallavanem üle Jõgeva valla korraldataval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

§ 8.   Auraamat

  (1) Jõgeva valla auraamatusse kantakse aukodanike, vapimärgi, vapiplaadi ja aumärgi saajate nimed ning Jõgeva valla aasta teo tiitli pälvinud ettevõtmised.

  (2) Auraamatusse kantakse tunnustuse liik, saaja nimi, teenete kirjeldus ja omistamise aeg. Tunnustuse saaja annab võimalusel Jõgeva valla auraamatusse oma autogrammi.

  (3) Jõgeva valla auraamat asub alaliselt vallavalitsuse kantseleis ja selle täitmist korraldab vallasekretär.

§ 9.   Jõgeva valla aukiri

  (1) Jõgeva valla aukiri (edaspidi aukiri) antakse isikule tänuavaldusena üldkasulike teenete eest valla huvides.

  (2) Aukirja andmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Aukirja annab vallavanem üle Jõgeva valla korraldataval pidulikul üritusel.

§ 10.   Jõgeva valla tänukiri

  (1) Jõgeva valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse isikule tänuavaldusena üldkasulike teenete eest valla huvides.

  (2) Tänukirja andmise otsustab volikogu esimees või vallavanem.

§ 11.   Koolilõpetajate tunnustamine

  (1) Kõiki Jõgeva vallas asuvate põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajaid tunnustab Jõgeva vald meenega.

  (2) Kiituskirjaga põhikooli lõpetajaid ja medaliga gümnaasiumi lõpetajaid, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Jõgeva vald, tunnustab vallavalitsus tänukirja ja rahalise kingitusega, mille suuruse määrab vallavalitsus.

  (3) Tänukiri antakse üle vallavalitsuse korraldataval pidulikul üritusel või kooli lõpuaktusel, rahaline kingitus kantakse tunnustatava pangakontole pärast kooli lõpetamist.

§ 12.   Valdkondlik tunnustamine

  (1) Vallavalitsus võib välja anda valdkondlikke aunimetusi (aasta õpetaja, aasta sportlane jt) ja korraldada konkursse (heakorrakonkurss, kauni kodu konkurss jt) mingis valdkonnas parimate või silmapaistvamate tunnustamiseks, kaasates hindamiskomisjoni volikogu vastava valdkonna alatise komisjoni liikmeid.

  (2) Valdkondliku tunnustamisega võib kaasneda aukiri või tänukiri, meene või rahaline kingitus. Valdkondliku tunnustamisega kaasnev rahaline kingitus võib olla kuni kaks töötasu alammäära ümardatuna sajalisteni.

  (3) Valdkondlik tunnustus antakse üle Jõgeva vallas toimuval pidulikul üritusel.

  (4) Vallavalitsus tunnustab rahavastikuregistri andmetel Jõgeva linnas 1938. aasta 1. maist (Jõgeva linnale linnaõigusliku staatuse andmine) püsivalt elanud isikuid rahalise kingitusega. Rahalise kingituse suurus võrdub Jõgeva linna vanusega aastates ja see kantakse üle maikuus.

§ 13.   Aukodaniku märgi, vapimärgi, vapiplaadi ja aumärgi kirjeldus ning nende üle arvestuse pidamine

  (1) Aukodaniku märgi, vapimärgi, vapiplaadi ja aumärgi kirjelduse kinnitab volikogu.

  (2) Tunnustatute kohta peab arvestust vallavalitsuse kantselei.

§ 14.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Jõgeva Vallavolikogu 22. veebruari 2007. a määrus nr 4 „Jõgeva valla tunnustuse avaldamise kord“;
  2) Palamuse Vallavolikogu 24. jaanuari 2013. a määrus nr 54 „Palamuse valla aukodaniku statuut“;
  3) Torma Vallavolikogu 16. aprilli 2014. a määrus nr 10 „Torma valla heakorrakonkursi läbiviimise kord“;
  4) Jõgeva Linnavolikogu 24. septembri 2015. a määrus nr 40 „Jõgeva linna tunnustuste avaldamise kord“.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json