Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 55 „Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 39

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 55 „Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 23.08.2018 nr 65

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 43 „Alutaguse valla põhimäärus“ § 105 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018 määruses nr 55 „Iisaku Gümnaasiumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmiselt: „Kooli struktuuriüksuseks on õpilaskodu.“;
  2) määrust täiendatakse paragrahviga 361järgmises sõnastuses:
„§ 361. Õpilaskodu
(1) Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.
(2) Õpilase elukorraldus õpilaskodus ning õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras. Õpilaskodu kodukorra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse avaldamiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.
(3) Valla õigusi õpilaskoduga seotud küsimustes teostab vallavalitsus. Vallavalitsuse taotlusel ja valdkonna eest vastutava ministri määrusega luuakse õpilaskodus riiklikult toetatavad kohad nende perede põhiharidust omandavatele lastele, kellel on raskusi toimetulekuga (riiklikult toetatav õpilaskodu koht) ning riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade arv.
(4) Kooli õpilaskodu tegutseb õppeperioodil ning vajadusel koolivaheaegadel, välja arvatud suvevaheajal.
(5) Õpilaskodus elamine on riiklikult toetatavatele õpilastele tasuta, teiste õpilaste jaoks tasuline. Õpilaskodu teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. septembril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json