HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 44

Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused

Vastu võetud 22.08.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 9 lõike 5 ja Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 5 „Huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 22 ja pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra § 4 lõike 1 punktis 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ alusel

§ 1.   Õpperühmade suurused

  (1) Narva Laste Loomemaja esimese õppeaasta rühma suurus on vähemalt 10 õppurit, teise õppeaasta rühmades ja segarühmades on vähemalt 8 õppurit ja edasijõudnud pikemaajalise püsiva koosseisuga õpperühmade suurus on vähemalt 6 õppurit. Male huviala meistrirühmade suurus on vähemalt 3 õppurit. Loodus- ja täppisteaduste huvialade õpperühmade suurus on vähemalt 8 õppurit.

  (2) Narva Noorte Meremeeste Klubi üldkultuuri huvialade õpperühmade suurus on vähemalt 12 õppurit, spordi huvialade õpperühmade suurus on vähemalt 10 õppurit ja tehnika huvialade õpperühmade suurus on vähemalt 8 õppurit.

  (3) Narva Kunstikooli õpperühmade suurused on järgmised:
  1) eelkooli õpperühm - vähemalt 8 õppurit;
  2) põhikooli noorema astme õpperühm - vähemalt 8 õppurit;
  3) põhikooli vanema astme õpperühm - vähemalt 7 õppurit;
  4) lisaaasta õpperühm - vähemalt 5 õppurit.
  5) laste kunstiring - vähemalt 8 õppurit;
  6) maalimise vabaklass - vähemalt 6 õppurit;
  7) keraamika vabaklass - vähemalt 6 õppurit;
  8) arvutigraafika vabaklass - vähemalt 6 õppurit;
  9) kujutav kunst - vähemalt 6 õppurit;
  10) kunst noortele - vähemalt 5 õppurit;
  11) loovus - vähemalt 6 õppurit;
  12) kunst - vähemalt 6 õppurit.

  (4) Narva Muusikakooli õpperühmade suurused on järgmised:
  1) solfedžo eelkoolis ja lõppaasta õpperühmades - vähemalt 6 lähtuvalt tegelikust õpilaskoosseisust ja kooli finantsvõimalustest;
  2) solfedžo - vähemalt 10 õppurit;
  3) muusikalugu, kompositsiooni alused - vähemalt 15 õppurit;
  4) koosmusitseerimine: vokaal - ja instrumentaalansamblid - 2-15 õppurit;
  5) koor ja orkester - vähemalt 15 õppurit.

  (5) Narva Paemurru Spordikooli õpperühmade suurused on kehtestatud käesoleva määruse lisas 1 ja Narva Spordikooli Energia õpperühmade suurused on kehtestatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 2.   Õpperühmade moodustamise alused

  (1) Koolis moodustatakse õpperühmad lähtudes huvialade õppekavadest ja huvialade spetsiifikast, õppurite vanusest, huvikoolis vastava valdkonna huvialal õppimise kestusest ja muudest asjakohastest asjaoludest.

  (2) Kooli direktor kehtestab oma käskkirjaga käesolevas määruses kehtestatud õpperühmade suurustest ja kooli faktilisest õpilaskoosseisust lähtuva tegeliku õppurite arvu õpperühmades.

  (3) Erijuhtumitel sõltuvalt huviala tegelikust olukorrast ja teistel mõjuvatel põhjustel võib õpperühma tegelik suurus olla väiksem käesoleva määruse normatiividest mitte enam kui 20 protsenti ulatuses ja 2 kuu jooksul tuleb viia õppurite arv õpperühmas vastavusse normatiivnõuetega.

  (4) Eesti õppekeelega õpperühm võib olla käesolevas määruses kehtestatud normatiividest väiksem juhul, kui ei ole võimalik moodustada normatiivnõuetele vastava suurusega õpperühm.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määrus nr 243 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksei Jevgrafov
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa Lisad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json