Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Vabaühenduste toetamise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 73

Vabaühenduste toetamise kord

Vastu võetud 22.08.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkt 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja toetuste taotlemise tingimused

  (1) Määrus reguleerib kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö, piirkonna arengu, turvalisuse ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetuste (edaspidi toetus) taotlemist ja eraldamist Lüganuse valla eelarvest.

  (2) Taotluste vormid ja nõutavate dokumentide loetelu kinnitab Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Toetust võivad taotleda Lüganuse valla haldusterritooriumil registreeritud mittetulundusühingud (edaspidi ühing).

  (4) Erandkorras võivad toetust taotleda ühingud, kes on registreeritud ja tegutsevad väljaspool Lüganuse valda, kuid kelle tegevus on suunatud Lüganuse valla elanike kultuuri- ja sporditegevuse arendamisele.

  (5) Toetust võivad taotleda vähemalt kuus kuud tegutsenud ühingud.

  (6) Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks hiljemalt jooksva eelarveaasta 1. oktoobriks.

  (7) Projektide kaasfinantseerimiseks võib esitada taotluse tähtaegade vahelisel ajal, kui taotlust ei saanud põhjendatult esitada käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud kuupäevaks.

  (8) Projektitoetuse taotlemisel elukeskkonna arendamiseks peab olema täidetud tingimus, et toetatav tegevus või objekt on piirkonna (valla, küla, kandi jne) arenguks oluline.

  (9) Taotlejal on lubatud esitada mitu erineva sisuga taotlust.

§ 2.   Toetuse taotluse sisu

  (1) Taotluse sisu peab olema liigitatav ühte alljärgnevatest valdkondadest:
  1) Lüganuse valla traditsioonilised üritused;
  2) uuendusliku sisuga kultuuri-, spordi- ja noorsooüritused;
  3) koolitus, enesetäiendamine;
  4) rahvusvaheline koostöö;
  5) valla elukeskkonna areng;
  6) kultuuripärandi, rahvus- ja pärimuskultuuri säilitamine ning ajas edasikandmine;
  7) taotleja põhitegevuse arendamine.

  (2) Taotluses peab olema märgitud:
  1) taotleja nimi
  2) postiaadress;
  3) juriidilise isiku registrikood;
  4) taotleja telefoni number ning elektronposti aadress;
  5) panga rekvisiidid;
  6) programmi või ürituse nimi, kirjeldus ja eelarve;
  7) taotletav summa;
  8) info edastamine valla koduleheküljel ja võimalusel meedias;
  9) omaosaluse suurus ning eeldatav osavõtjate arv.

  (3) Taotlusele on soovitav lisada taotlejat iseloomustavad andmed (põhitegevuse toetust taotleva mittetulundusühingu liikmete ning treeningrühmade töös osalevate isikute nimed ja sünniaastad, ülevaade senise tegevuse kohta, tegevusplaanid edaspidiseks, kontaktisikud, eelmise majandusaasta aruanne jms).

  (4) Spordiga seotud ühingu (edaspidi spordiühingud (klubid) põhitegevuse arendamiseks esitatav taotlus peab sisaldama lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatule veel järgmiseid andmeid:
  1) treenerite arv, nende kvalifikatsioon ja planeeritavate treeningtundide arv;
  2) treeningtundides osalevate laste arv (lapsed jagatud gruppidesse treeningute
intensiivsuse järgi), treeningute toimumise kuude arv;
  3) treeningutes osalevate täiskasvanute arv ja treeningutel osalemise kuude arv;
  4) teistest omavalitsustest osalevate laste ja täiskasvanute arv;
  5) spordiühingus (klubis) osalejate nimed, elukohad ja sünniaastad;
  6) treenerite kvalifikatsiooni tunnistused;
  7) treeningute toimumise ajagraafik.

  (5) Kõik toetust taotlevad ja saavad spordiühingud (klubid) on kohustatud koguma osalustasu lastelt minimaalselt 3 eurot kuus ja täiskasvanutelt minimaalselt 5 eurot kalendrikuus, mida arvestatakse toetuste väljamaksmisel. Osalustasu maksmisest on vabastatud laps, kelle vanem saab omavalitsuselt toimetulekutoetust. Samuti võib osalustasu maksta klubi ise omavahenditest või sponsorite abiga. Osalustasude maksmine peab olema dokumenteeritud.

  (6) Kõik spordiühingud (klubid) on kohustatud pidama treeningpäevikuid, kus on märgitud treeningute toimumis ajad ja osavõtjate nimed.

§ 3.   Taotluste menetlemine

  (1) Taotlused vaatab läbi ja kontrollib vastavust kehtivale korrale vallavanema käskkirjaga moodustatud komisjon.

  (2) Enne taotluse läbivaatamist kontrollib komisjon, et taotlejal puuduvad maksuvõlad ja äriregistrile on esitatud eelmise aasta majandusaasta aruanne. Maksuvõlgade esinemisel ja majandusaasta aruande puudumisel taotlust menetlusse ei võeta.

  (3) Komisjonil on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

  (4) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepanekud ühingutele eraldatavate toetuste järgmise aasta valla eelarve eelnõusse lülitamise kohta või põhjendused rahuldamata jätmiseks.

  (5) Ühekordsete ürituste ja projektide toetamise puhul on eelistatud suurema omaosalusega taotlused.

  (6) Ühekordsete ürituste ja projektide puhul peab taotleja omaosalus olema vähemalt 10% projekti kogusummast.

  (7) Vallavalitsus kinnitab toetuste summad alaeelarvetega hiljemalt kuu aja jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt.

  (8) Enne toetuse sihtotstarbelise kasutamise lepingu sõlmimist kontrollib vallavalitsus, et eelnevalt eraldatud toetuste kasutamise kohta on tähtaegselt esitatud aruanded.

  (9) Vallavanem sõlmib peale korralduse jõustumist ühingutega toetuse sihtotstarbelise kasutamise lepingud hiljemalt ühe kuu jooksul.

§ 4.   Toetuse kasutamise aruanne

  (1) Toetuse saaja on kohustatud vallavalitsusele esitama toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast saadud toetuse kasutamise aja lõppemist.

  (2) Vallavalitsus võib nõuda vajadusel aruande juurde täiendavaid dokumente.

  (3) Tähtajaks aruande esitamata jätmise korral uut toetust ei eraldata ega lepingut ei sõlmita.

§ 5.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Spordiühingute (klubide) treeningute ajagraafikutest kinnipidamist ja treeningpäevikute täitmist ning eraldatud toetuse kasutamist kontrollib vajadusel vallavanema moodustatud komisjon.

  (3) Rikkumise ilmnemise korral on järelevalvel õigus:
  1) peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud;
  2) nõuda mittesihipäraselt kasutatud raha tagastamist;
  3) keelduda järgnevatel aastatel rikkujale toetuse eraldamisest.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Lüganuse Vallavolikogu 21.08.2014 määrus nr 37 “Vabaühenduste toetamise kord”, Kiviõli Linnavolikogu 16.11.2006 määrus nr 8 “Kiviõli linna eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse ning -ürituste toetamise korra kehtestamine” ja Sonda Vallavolikogu 26.04.2010 nr 3 “Sonda valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json