Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Lüganuse valla kalmistu andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 74

Lüganuse valla kalmistu andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 22.08.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 11, avaliku teabe seaduse § 435 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Lüganuse valla kalmistu andmekogu (edaspidi andmekogu) põhimäärusega kehtestatakse andmekogusse kogutavate andmete koosseis ning andmekogu pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord.

  (2) Andmekogusse kantakse andmeid Lüganuse valla haldusterritooriumil asuva Lüganuse kalmistu ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lüganuse Ristija Johannese Koguduse omandis oleval maa-alal asuva koguduse hallatava kalmistu kohta.

§ 2.   Andmekogu nimi

  Andmekogu ametlik nimi on "Lüganuse kalmistu andmekogu".

§ 3.   Andmekogu pidamise põhimõtted

  (1) Andmekogu peetakse vastavalt käesolevale põhimäärusele kooskõlas avaliku teabe seadusega, isikuandmete kaitse seaduse ja kalmistute kasutamist reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Andmevahetus Eesti rahvastikuregistriga toimub X-tee kaudu.

  (3) Andmekogu pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

  (4) Andmekogu pidamist rahastatakse Lüganuse valla eelarvest.

2. peatükk Andmekogu pidamine ja andmed 

§ 4.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse veebipõhise andmekoguna.

  (2) Andmeid töödeldakse digitaalselt andmekogu pidamise tarkvaraga Haudi, millega on liidestatud avalikkusele suunatud kalmistute portaal (www.kalmistud.ee).

  (3) Tarkvara koosneb:
  1) infosüsteemist Haudi;
  2) temaga liidestatud kalmistute portaalist.

  (4) Infosüsteem Haudi koosneb järgmistest põhilistest moodulitest:
  1) hauaplatside ja kalmistu struktuuri haldamise moodul;
  2) matuse registreerimise moodul;
  3) hauaplatsi kasutajate haldamise moodul;
  4) arhiivi kiirsisestuse moodul;
  5) hauaplatside akteerimise moodul.

§ 5.   Andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmeid kaitstakse andmete käideldavuse, andmete tervikluse ja andmete konfidentsiaalsuse osas.

  (2) Andmekogu andmete turvaklass on K2T1S1 ja turvaaste madal (M).

§ 6.   Vastutav töötleja

  (1) Vastutav töötleja on Lüganuse Vallavalitsus (ametiasutusena). Vastutava töötleja juht määrab ühe või mitu vastutava töötleja õiguste teostaja, kellel on õigustäita vastutava töötleja ülesandeid.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd;
  2) korraldab andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning andmekogu pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib andmekogu kasutuselevõttu ning andmekogu tarkvara majutamist ja rentimist;
  4) volitab töötajaid ja määrab nende ülesanded volitatud töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  5) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  6) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise üle;
  7) tagab õigustatud isikute juurdepääsu andmetele;
  8) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud küsimusi;
  9) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 7.   Volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on aktsiaselts Spin TEK.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) majutab, hooldab ja haldab andmekogu;
  2) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu pidamisel;
  3) töötleb andmeid ning vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  5) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, andmekogu pidamisel tekkinud probleemid.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 8.   Andmete alusdokumendid

  Andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) maetu andmed (X-tee kaudu saadud andmed rahvastikuregistrist);
  2) platsi kasutajate andmed (X-tee kaudu saadud andmed rahvastikuregistrist);
  3) hauaplatsi akteerimise andmed;
  4) hauaplatsi kasutamise leping;
  5) platsi kasutamise taotlus, mis esitatakse posti teel, elektronposti teel, kalmistuvahile kohapeal või avaliku veebi kaudu.

§ 9.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Maetud isiku kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi
  2) isikukood
  3) sünniaeg;
  4) surmaaeg;
  5) vabatahtlikult antud andmed maetu usutunnistuse kohta;
  6) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  7) matmise kuupäev.

  (2) Hauaplatsi kasutaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) postiaadress;
  4) sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress).

  (3) Hauaplatsi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kvartal;
  2) rida/sektor;
  3) aadress;
  4) staatus (ajaloomälestis, kunstimälestis, kasutuses, vaba);
  5) matuse liik (kirstumatus, urnimatus);
  6) kirstu või urni materjal;
  7) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

  (4) Hauaplatsi akteerimise andmed
  1) jälgimise alustamise kuupäev;
  2) jälgimise põhjus;
  3) hoiatussedeli number;
  4) akteerimise kuupäev;
  5) akteerimise otsus.

  (5) Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus.

§ 10.   Andmekogusse andmete kandmine

  (1) Andmekogusse andmete kandmise ja uuendamise kohustus on volitatud töötlejal.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete andmekogusse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas õigusaktidega. Volitatud töötlejal on õigusteha järelevalve eesmärgil päringuid riigi registritest § 9 lõige 2 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud andmete osas.

  (3) Hauaplatsi liitmise ja jagamise toimingud andmekogus teeb volitatud töötleja vastavalt vajadusele

  (4) Määruse §-s 9 lõigetes 1, 2 ja 3 toodud andmed kannab andmekogusse volitatud töötleja hauaplatsi kasutaja teenindamise ja matuse vormistamise käigus.

  (5) Määruse §-s 9 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete muutumise korral uuendab volitatud töötleja andmekogu kohe, et tagada selle aktuaalsus.

§ 11.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui volitatud töötleja avastab andmekogust ebaõiged andmed või teda on ebaõigetest andmetest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

  (2) Kui ebaõiged andmed on seotud osutatava teenuse või teenuse kasutajaga, siis teavitab volitatud töötleja andmete parandamisest andmetega seotud isikuid.

§ 12.   Andmete õigsuse tagamine

  Volitatud töötleja vastutab andmekogusse kantud andmete vastavuse eest esitatud alusdokumentidele.

4. peatükk Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 13.   Andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Kalmistuportaalis on avalikkusel võimalik tutvuda järgmiste andmekogusse registreeritud andmetega:
  1) kalmistu üldandmed;
  2) maetute andmed;
  3) kalmistu kaart;
  4) muinsuskaitseliste ja kultuuriväärtustega hauaplatside andmed.

  (2) Kalmistuportaalis ei kuvata § 9 lõike 1 punktides 2, 5 ja 6, ning lõigetes 2 ja 4 nimetatud andmeid.

  (3) Kalmistuportaalis on võimalik teha otsinguid:
  1) maetu ees- või perekonnanime alusel;
  2) maetu sünni-, surma- või matusekuupäeva alusel.

  (4) Andmekogusse kantud andmed väljastatakse järgmiselt:
  1) andmesubjekti kohta käivad andmed talle või tema seaduslikule esindajale kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega;
  2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;
  3) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

§ 14.   Andmekogu kasutamise õiguse andmine

  (1) Juurdepääs andmetele on reguleeritud õiguste süsteemiga.

  (2) Vastutava töötleja taotlusel loob peaadministraator kasutajakonto (edaspidi konto) registri volitatud töötlejale.

  (3) Konto loomiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) volitatud töötleja isikukood;
  3) kalmistu, mille andmeid soovib töödelda;
  4) loetelu andmekogu pidamisega seotud ülesannetest;

  (4) Vastutav töötleja teavitab konto loomisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud avalduse saamisest.

  (5) Kui andmekogu kasutamise õiguse taotleja on juriidiline isik, siis taotleb ta konto loomist kõigile enda alluvuses töötavatele isikutele, kellel on töökohustuste tõttu vaja andmekogu kasutada.

  (6) Andmekogu kasutamise õiguse saanud isikut käsitatakse andmekogu volitatud töötlejana.

§ 15.   Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Konto ennetähtaegseks sulgemiseks esitab konto loomist taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) registri kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (2) Peaadministraator sulgeb konto hiljemalt lõike 1 punktis 2 nimetatud kuupäevale järgneval ööpäeval.

  (3) Vastutav töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam isiku ametiülesanne.

5. peatükk Järelevalve ja andmekogu pidamise lõpetamine 

§ 16.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

§ 17.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Lüganuse Vallavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Andmekogu likvideerimisel otsustab vastutav töötleja andmete üleandmise teise andmekogusse või arhiivi või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (4) Andmed antakse üle andmekogu vastutava töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse vastav akt.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json