Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 95

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 27.08.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Elva valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi läbiviimist.

  (2) Kaasav eelarve on eelarve menetlemisel rakendatav protsess, mille käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest kohaliku omavalitsuse elanikele.

  (3) Kaasava eelarve eesmärk on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.

  (4) Kaasava eelarve osa suuruseks Elva valla eelarves on 45 000 eurot.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (2) Kaasavat eelarvet rakendatakse piirkondade põhiselt, kogusumma 45 000 eurot jaotatakse kolme rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma kaasava eelarve raames on 15 000 eurot.

  (3) Piirkonna all mõistetakse Elva vallaks ühinenud omavalitsuste alasid - Elva linna piirkond, Konguta piirkond, Palupera piirkond, Puhja piirkond, Rannu piirkond, Rõngu piirkond (sh Aakre külad).

§ 3.   Kaasava eelarve menetlemisest teavitamine

  Elva Vallavalitsus (ametiasutusena, edaspidi Vallavalitsus) tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlemise protsessi ja eesmärki Elva valla veebilehel, kohalikus ajalehes ja muudes teabekanalites, kutsudes isikuid üles esitama ettepanekuid kaasava eelarve kasutamiseks määruses sätestatud tähtajaks.

§ 4.   Ettepaneku esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga isik.

  (2) Ettepanek esitatakse Vallavalitsusele 1.-15. septembrini.

  (3) Ettepanek esitatakse elektrooniliselt VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel [email protected].

  (4) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

  (5) Vallavalitsus avaldab esitatud ettepanekud Elva valla veebilehel.

  (6) Igaüks võib avaldada arvamust esitatud ettepanekute kohta Elva valla veebilehel.

§ 5.   Ettepanekute esmane analüüs

  Ettepanekute esmase analüüsi ja kvalifitseerimise vastavalt käesoleva määruse § 4 lg 4 nimetatule teeb Vallavalitsus ja esitab koos arvamusega ettepanekute sõelumiseks moodustatud komisjonile.

§ 6.   Ettepanekute sõelumine

  (1) Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse 11-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
  1) Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu piirkonnakogude esindajad;
  2) Vallavalitsuse 4 esindajat (osakonnajuhatajad, vallavalitsuse liige);
  3) Elva Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) esimees.

  (2) Komisjoni esimees on Vallavolikogu esimees.

  (3) Komisjon analüüsib ja hindab ettepanekute vastavust käesoleva määruse §-le 4 ja ettepaneku realiseerumise võimalust, arvestades Vallavalitsuse antud arvamusi ettepanekute kohta.

  (4) Komisjon võib hindamata jätta ettepaneku, mis ei vasta § 4 nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel. Komisjon võib hindamata jätta ettepaneku, mis on seotud Elva valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja muude äriühingute objektidega.

  (5) Sõelumise käigus võib komisjon sarnased ettepanekud liita ja vajadusel täiendada.

  (6) Ettepanekuid hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) idee teostatavus 12 kuu jooksul ettepaneku esitamise tähtpäevast;
  2) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus.

  (7) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, millised pannakse rahvahääletusele.

  (8) Vallavalitsus korraldab enne rahvahääletust ettepanekute tutvustamise avalikul koosolekul, kus antakse rahvahääletusele pandavate ettepanekute esitajatele võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

§ 7.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletuse korraldab ja kuulutab välja Vallavalitsus.

  (2) Rahvahääletuse aeg on seitse kalendripäeva.

  (3) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt.

  (4) Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga elektroonilises keskkonnas VOLIS või Vallavalitsuses ja teenuskeskustes, esitades isikut tõendava dokumendi ning kasutades Vallavalitsuse vastava töötaja abi. Lisaks võib Vallavalitsus hääletuse korraldada ka raamatukogudes, koolides ning muudes avalikes ruumides. Täpsem info hääletuse toimumise aja kohta avaldatakse valla veebilehel ja kohalikus ajalehes.

  (5) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Elva vald.

  (6) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase ettepaneku poolt. Isik saab oma antud häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni. Sellisel juhul jääb kehtima viimasena antud hääl.

  (7) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Reastatud ettepanekud kinnitatakse Vallavolikogu poolt eelarve kinnitamisega, lisades nimekirja eelarve seletuskirja.

§ 8.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud kolm ettepanekut, tingimusel, et objektid asuvad valla erinevates piirkondades.

  (2) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab Vallavalitsus koostöös ettepaneku esitaja(te)ga.

  (3) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, realiseeritakse nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettepanekute maksumus on väiksem käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud summast, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Elva Linnavolikogu 29.09.2014 määrus nr 17 „Kaasava eelarve menetlemise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json