HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste sõidukulu hüvitamise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 98

Õpilaste sõidukulu hüvitamise kord

Vastu võetud 21.06.2018 nr 10
RT IV, 29.06.2018, 50
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2018RT IV, 29.08.2018, 5801.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja ühistranspordiseaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Saku vallas elavatele statsionaarses õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavatele õpilastele sõidukulu hüvitamist.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) sõiduõigus – õpilaste sõidukulu hüvitamine valla õpilasliinidel ja ühistranspordi liiniveol;
 2) valla õpilasliinid – Saku valla territooriumil kulgevad bussi- ja rongiliinid, millel teostatakse õpilaste transporti Saku vallaga sõlmitud lepingute alusel.

§ 3.  Sõidukulu hüvitamise ulatus ja taotlemine

 (1) Sõit valla õpilasliinidel on õppetöö perioodil elektroonilise õpilaspileti valideerimisel tasuta. Elektroonilise õpilaspileti puudumisel võib kasutada isikustatud Ühiskaarti. Täiendava õppetöö korral on sõiduõiguse saamiseks vajalik lisaavaldus koos koolipoolse kinnitusega.

 (2) Eraldi taotlust valla õpilasliinidel sõitmiseks esitama ei pea. Sõiduõigust saab tõendada elektroonilise õpilaspileti või isikustatud Ühiskaardiga.

 (3) Hariduslike erivajadustega õpilasele, kellele ei ole võimalik korraldada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusele vastavat õpet Saku valla koolides ja kellele tagatakse hariduse omandamise võimalus väljaspool Saku valda asuvas hariduslike erivajadustega laste haridusasutuses, transpordi korraldamine ja sõidukulud hüvitatakse Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kehtestatud korras.

 (4) Hüvitamisele ei kuulu õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse ühistranspordi sõiduõigus.

 (5) Taotleja õigust sõiduõigusele täiendava õppetöö korral kontrollib vallavalitsuse hariduskorraldusega tegeleva struktuuriüksuse teenistuja.

 (6) Erijuhtumid lahendab vallavalitsus vastava kirjaliku avalduse alusel.

 (7) Vallavalitsusel on õigus sõiduõigus tühistada kui on esitatud valeandmeid või on ära langenud alus sõiduõiguse saamiseks.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Sõidukulu hüvitatakse Saku valla eelarves õpilasveoks ette nähtud vahenditest.

 (3) Juhul kui vedaja piletimüügisüsteemi ülesehitusest tulenevalt ei saa sõiduõigust anda üksnes käesoleva määruse §-s 1 kirjeldatud õpilaste kategooriatele, võib vallavalitsus sõlmida vedajaga lepingu ka teistsuguse sõiduõiguse andmise põhimõtte alusel eeldusel, et eelnimetatud õpilaste kategooriatele oleks sõiduõigus tagatud.
[RT IV, 29.08.2018, 58 - jõust. 01.09.2018]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.