Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2019, 7

Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 "Tallinna jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Vastu võetud 22.08.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 365 ja jäätmeseaduse § 71 lg 1 ja lg 2 p-de 7 ja 9 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruses nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 365 ja 366, jäätmeseaduse § 66 lg 4, § 71 lg-te 1 ja 2 ning pakendiseaduse § 15 lg 1 alusel.";

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 35 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Jäätmevedaja esitatud jäätmeveo teenustasu muutmise taotluse menetlemise tähtaeg alates viimase nõuetekohase dokumendi esitamisest on maksimaalselt kuuskümmend kalendripäeva. Teenustasu muutmise taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine vormistatakse Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga.";

4) paragrahvi 351 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui jäätmevedu on korraldatud kuni 2015. aasta 6. jaanuarini kehtinud jäätmeseaduse § 66 lõike 11 alusel, peab jäätmeveo teenustasu katma käesoleva eeskirja § 35 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kulud ning jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ja nendega arveldamise kulud. Tallinna Linnavalitsus või linnavalitsuse volitatud isik kehtestab käesolevast eeskirjast lähtudes korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirja. Teenustasu muutmisel rakendub uus teenustasu käesoleva eeskirja § 35 lõikes 7 kindlaks määratud korras.";

5) paragrahvi 38 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Jäätmevaldaja on kohustatud esitama järelevalveametniku nõudmisel talle ehitusjäätmete käitlemist puudutavat dokumentatsiooni.";

6) paragrahvi 38 lõiked 3, 31, 4 ja 41 ning § 41 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

7) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „Tallinna Keskkonnaamet" sõnadega „Tallinna Ettevõtlusamet" vastavas käändes;

8) kogu määruse tekstis asendatakse sõnad „Tallinna Kommunaalamet" sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet" vastavas käändes.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json