Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarvest kultuuri edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2019, 11

Jõhvi valla eelarvest kultuuri edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Vastu võetud 22.08.2019 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Jõhvi valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri, külaliikumise ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodaniku algatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd. Toetuse taotleja tegevus peab toimuma vallaelanike huvides ning kaasa aitama valla arengukava elluviimisele.

  (3) Toetust võivad taotleda vabaühendused (mittetulundusühingud ja sihtasutused) kes:
  1) on registreeritud Jõhvi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Jõhvi valla eri piirkondade elanikele kultuuri-ja ühistegevuse võimaluste pakkumisega;
  2) tegutsevad põhiliselt väljaspoolt Jõhvi valda, kuid kelle tegevusest saavad Jõhvi valla elanikud kasu.

  (4) Määruse alusel ei saa toetust taotleda korteri- ja garaažiühistud.

  (5) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist Erakooliseaduse alusel tegutsevatele huvikoolidele.

  (6) Toetuse andmine toimub avaliku konkursi korras.

  (7) Jõhvi Vallavalitsus kuulutab konkursi välja rahastamise teate avaldamisega valla lehes ja oma veebilehel, tuues välja toetuse andmise eesmärgid, taotluste esitamise tähtajad ning viited lisateabe saamiseks (s.h viide rahastamise korrale).

  (8) Tegevustoetuse saamiseks peab vabaühendus olema Jõhvi vallas registreeritud vähemalt 1 aasta.

  (9) Toetuse määramisel lähtutakse valla eelarveliste vahendite olemasolust ja asjaolust, et varem saadud toetuse aruanded on tähtaegselt esitatud ja vallavalitsuse korraldusega heaks kiidetud ning toetuse saajal ei ole võlgnevusi vallavalitsuse ees.

§ 2.   Toetuse liigid ning määruses kasutatavad mõisted

  (1) Tegevustoetus, mida antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning aitab kaasa organisatsiooni arengule. Tegevustoetus määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana. Tegevustoetus eraldatakse esinduskollektiividele, kultuuriühingutele ning vabaühendustele, kelle tegevus on suunatud külaliikumise-, elanike ühistegevuse ning kodaniku algatusliku tegevuste arendamisele.

  (2) Projektitoetus on toetus mida antakse kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalikele elanikele korraldatavate sündmuste ja ühistegevuste teostamiseks.

  (3) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmistes tähendustes:
  1) esinduskollektiiv – rahvakultuuri valdkonnas tegutsev kollektiiv, mille tegevuses osaleb regulaarselt vähemalt 8 isikut, kellest vähemalt 2/3 elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald. Esinduskollektiiv osaleb Jõhvi valla üritustel, üleriigilisel või rahvusvahelistel konkurssidel, festivalidel või võistlustel ning kollektiivi juhendaja(d) omavad või omandavad erialast haridust;
  2) teater - etendusalal tegutsev kultuuriühing;
  3) muuseum - ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja haridusasutus, mis on üldsusele avatud ning mille ülesanne on eelkõige Jõhvi vallaga seotud kultuuriväärtuste ja -lugude kogumine, dokumenteerimine, jäädvustamine, säilitamine ja publitseerimine, sündmuste korraldamine ning osalemine maakondlikes, vabariiklikes ja rahvusvahelistes projektides;
  4) muud vabaühendused - kogukonna arendamise eesmärgil tegutsevad mittetulundusühingud, mille tegevus soodustab elanike ühistegevusi, kodanike algatuslike ettevõtmisi ning kogukonna aktiivsuse kasvu.

§ 3.   Tegevustoetuse taotlemine

  (1) Tegevustoetuse alammäär on 500 eurot ning ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

  (2) Digitaalselt allkirjastatud taotlusvorm esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt.

  (3) Taotlusvorm sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) tegevuses regulaarselt osalevate isikute nimekiri (esinduskollektiivi puhul) ning vabaühenduse liikmete nimekiri (sh märge Jõhvi valla elanike kohta);
  4) andmed tegevuse juhendaja kohta (esinduskollektiivi puhul);
  5) taotleja organisatsiooni ja tema vajaduste kirjeldus ning ülevaade eelnevate aastate tegevusest;
  6) andmed taotleja oma,- ja kaasfinantseeringu kohta, sealhulgas mitterahaliste toetuste ja liikmemaksu kohta;
  7) taotletav toetussumma;
  8) andmed planeeritava tegevus -ning teavitusplaani kohta;
  9) kinnitus, et taotleja on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale esitatavatele nõuetele;
  10) vajadusel muud olulised andmed.

§ 4.   Tegevustoetuse taotluste hindamiskriteeriumid

  (1) Esinduskollektiivi tegevustoetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) traditsioonide jälgimine;
  2) oma/kaasfinantseeringu ning vallapoolse finantseeringu suhe;
  3) juhendaja olemasolu ning tema kompetents;
  4) teavitus,- ja esinemistegevus;
  5) Jõhvi valla elanike osakaal esinduskollektiivis.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antav maksimaalne punktide arv on 20.

  (3) Kultuuriühingu tegevustoetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) tuntus kultuurimaastikul;
  2) oma/kaasfinantseeringu ning vallapoolse finantseeringu suhe;
  3) kasusaajate hulk;
  4) projektitegevus;
  5) suunatus koostööle.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antav maksimaalne punktide arv on 20.

  (5) Vabaühenduste tegevustoetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) liikmeskonna suurus;
  2) tegutsemisvõimekus;
  3) majanduslik jätkusuutlikkus;
  4) suunatus võrgustumisele ning koostööle.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt 100 punkti. Iga kriteeriumi eest antav maksimaalne punktide arv on 25.

§ 5.   Projektitoetuse taotlemine

  (1) Projektitoetuse alammäär on 500 eurot ning ülemmäär 2000 eurot ühe taotleja kohta.

  (2) Taotlus esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt valla kodulehel toetuse taotlemise vormil.

  (3) Taotlusvorm sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) projekti nimi;
  5) taotletav toetussumma;
  6) projekti toimumise aeg;
  7) projekti eesmärk, sihtrühm ja täpne kirjeldus;
  8) projektjuhi nimi;
  9) projekti teavitusplaan;
  10) projekti kogueelarve (kogueelarve peab sisaldama oma-ja kaasfinantseeringut) ja nägemust riskide maandamise kohta;
  11) vajadusel muud olulised andmed.

§ 6.   Projektitoetuse hindamiskriteeriumid

  Projektitoetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) projekt on suunatud valla elanikele või on nende huvides;
  2) projekti eesmärkide selgus;
  3) projekti tegevusplaan ning tema seotus projekti eesmärkidega;
  4) projekti elluviijate võimekus;
  5) projekti kogueelarve kulud on põhjendatud ja eelarve on realistlik;
  6) projekti mõju Jõhvi valla mainele;
  7) suunatus koostööle teiste organisatsioonidega.

§ 7.   Taotluse esitamine

  (1) Tegevustoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks esitatakse jooksva eelarveaasta 1. oktoobriks.

  (2) Projektitoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse 1.oktoobriks, juhul kui projekt toimub tuleva eelarveaasta esimesel poolaastal (jaanuarist kuni juunini) ning 1 juuniks, juhul kui projekt toimub eelarveaasta teisel poolaastal (juulist kuni detsembrini).

  (3) Kui taotluse esitamise tähtaeg satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Tähtaja määramisel loetakse päevaks ajavahemikku keskööst keskööni.

  (4) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

  (5) Vallavalitsuse määratud ametnik kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (6) Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (7) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 8.   Taotluse hindamine

  (1) Toetuste hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni.

  (2) Komisjoni koosseisus on vähemalt viis hindajat (nende hulgas ka volikogu kultuurkomisjoni esimehe poolt määratud komisjoni esindaja), kes hindavad laekunud taotlusi vastavalt käesolevas määruses toodud kriteeriumitele.

  (3) Iga hindaja annab iga taotlusele punktid vastavalt hindamiskriteeriumile. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumitele antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga.

  (4) Hindaja peab taotluse hindamisel kinni pidama korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangutest.

  (5) Hindamisprotsessi läbipaistvuse tagamisel kasutatakse hindamislehed. Hindamine protokollitakse.

  (6) Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks, arvestades käesolevas määruses sätestatud piirangute ja eelarve võimalustega.

§ 9.   Toetuse eraldamine

  (1) Tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega võttes arvesse hindamiskomisjoni ettepanekut hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

  (2) Projektitoetuse (järgmiseks eelarveaastaks) eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

  (3) Projektitoetuse (eelarveaastal) eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul puudusteta taotluse laekumisest.

  (4) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

  (5) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest.

  (6) Tegevustoetuse saajaga sõlmitakse toetusleping ja toetus kantakse taotleja või taotleja esindaja arvelduskontole pärast toetuslepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.

  (7) Projektitoetuse puhul lepingut ei sõlmita. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 10.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vormikohase aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta toetuslepingus näidatud tähtajaks.

  (2) Projektitoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta kirjaliku vormikohase aruande hiljemalt 30 päeva jooksul pärast sündmuse või ühistegevuste lõppemist.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) üritus, mille korraldamiseks raha eraldati, on jäänud toimumata;
  4) ei ole õigeaegselt esitatud aruannet.

  (4) Toetuse tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsuse määratud ametnik. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruandest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

§ 11.   Rakendussätted

  Jõhvi Vallavolikogu 30. septembril 2012 määrus nr 96 “Jõhvi valla eelarvest eraõiguslikele kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse eraldamise kord” ja Jõhvi Vallavolikogu 30. septembril 2012 määrus nr 95 „Jõhvi valla eelarvest kultuurisündmuste ja -projektide toetamise“ tunnistatakse kehtetuks.

Eduard East
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json