Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord” muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2020, 1

Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.08.2020 nr 11
jõustumine 01.09.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 2, § 3 punktide 2, 21 ja 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruses nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord” tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Noorte huvitegevus (edaspidi huvitegevus) on reeglina aastaringselt toimuv noorte süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised, oskused ja võimed valitud huvialal.“;
  2) paragrahvi 2 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Toetuse eraldamise komisjon (edaspidi komisjon) on Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt moodustatud komisjon, mis vaatab läbi toetuse taotlused ja teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks. Komisjonil on õigus kaasata otsuste tegemisel valdkonna eksperte.“;
  3) paragrahvi 2 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Huvitegevuse juhendaja on noorte huvitegevuses osalevaid isikuid juhendav erialase ettevalmistusega spetsialist. Erialase ettevalmistusena on käsitletav ka juhendaja pedagoogiline haridus või pikaajaline kogemus konkreetse huvitegevuse valdkonnas noorte juhendamisel. Spordiklubi treener peab omama treeneri kutsekvalifikatsiooni kutseseaduse tähenduses. Juhendaja ei tohi olla isik, kellel on keelatud tegutseda lapsega töötava isikuna lastekaitseseaduse §-s 20 toodud alustel.“;
  4) paragrahvi 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Meisterlikkuse toetuse suuruse kinnitab Keila Linnavolikogu linna eelarvega. Komisjon lähtub toetuse arvestamisel saaja tegevusest toetuse taotlusperioodile eelneval aastal. Meisterlikkuse toetuse kriteeriumitena arvestab komisjon Eesti tiitlivõistlustel ja tippüritustel tegutsemist, klubi tegevust kogukonna kaasamisel ning kogukonda panustamisel, spordivaldkonnas ka treenerite kvalifikatsiooni taset. Komisjon esitab toetuse jaotuse ettepaneku linnavalitsusele kinnitamiseks.“;
  5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Linnavalitsusel on õigus baasitoetuse maksmine lõpetada, kui taotleja ei sõlmi baasi haldajaga kasutuslepingut või rikub lepingut korduvalt.“;
  6) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
„5) Taotleja ei tohi olla majandusaasta aruande võlglane.“
  7) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse baasitoetuse saamiseks toetatavale perioodile eelneva aasta 1. oktoobriks. Baasitoetust võib erandkorras taotleda toetatava perioodi jooksul. Meisterlikkuse toetuse taotlus tuleb esitada toetatava perioodi 5. jaanuariks.“;
  8) paragrahvi 5 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase toetuse kasutamise aruande toetuse kasutamise perioodile järgneva kuu jooksul. Kui toetuse saaja jätab aruande esitamata, siis on linnavalitsusel õigus baasitoetuse maksmine lõpetada.“;
  9) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja sõna „meisterlikkuse“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. septembril 2020.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json