HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2020, 3

Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 25.10.2011 nr 15
jõustumine 28.10.2011, rakendatakse alates 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.201202.04.2012, rakendatakse alates 01.01.2012
25.08.2020RT IV, 29.08.2020, 101.09.2020

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Spordiseaduse § 2, § 3 punktide 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva määruse eesmärk on Keila linnas noorte huvitegevuse soodustamine.

  (2) Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Keila linnas noorte huvitegevuse toetuse määramist ja maksmist.

§ 2.   Mõisted

  (1) Noorte huvitegevus (edaspidi huvitegevus) on reeglina aastaringselt toimuv noorte süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised, oskused ja võimed valitud huvialal.
[RT IV, 29.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

  (2) Toetuse saaja on huvitegevuses osalev kuni 19-aastane (k.a) isik, kelle enda ja kelle vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.

  (3) Meisterlikkuse toetuse saaja on kuni 26- aastane (k.a.) isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.

  (4) Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) on eraõiguslik juriidiline või füüsiline isik, kes pakub toetuse saajatele võimalusi osaleda huvitegevuses.

  (5) Baasitoetus on Keila linna huvitegevuse baasi tasuta kasutamise õigus.

  (6) Meisterlikkuse toetus on korras sätestatud tingimustel toetuse saaja kohta eraldatav rahaline toetus Eesti tiitlivõistluste ja tippürituste tasemel tegutsemiseks, millele lisandub baasitoetus. Meisterlikkuse toetus jaguneb individuaalseks ja võistkondlikuks toetuseks ning see hõlmab lisaks spordile ka kultuurialast edukat tegevust. Meisterlikkuse toetust võib eraldada ka ainult baasitoetuse ulatuses.

  (7) Toetuse eraldamise komisjon (edaspidi komisjon) on Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt moodustatud komisjon, mis vaatab läbi toetuse taotlused ja teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks. Komisjonil on õigus kaasata otsuste tegemisel valdkonna eksperte.
[RT IV, 29.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

  (8) Huvitegevuse juhendaja on noorte huvitegevuses osalevaid isikuid juhendav erialase ettevalmistusega spetsialist. Erialase ettevalmistusena on käsitletav ka juhendaja pedagoogiline haridus või pikaajaline kogemus konkreetse huvitegevuse valdkonnas noorte juhendamisel. Spordiklubi treener peab omama treeneri kutsekvalifikatsiooni kutseseaduse tähenduses. Juhendaja ei tohi olla isik, kellel on keelatud tegutseda lapsega töötava isikuna lastekaitseseaduse §-s 20 toodud alustel.
[RT IV, 29.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

  (9) Keila linna huvitegevusbaas korra mõistes on linnavalitsuse hallatav asutus, Keila linna asutatud sihtasutus ja osaühing Keila Tervisekeskus.

§ 3.   Huvitegevuse toetuse arvestamise alused

  (1) Baasitoetus määratakse ühe eelarveaasta kohta ning toetuse arvestamisel lähtutakse toetuse saaja koormusest huvitegevuses osalemisel.

  (2) Meisterlikkuse toetuse suuruse kinnitab Keila Linnavolikogu linna eelarvega. Komisjon lähtub toetuse arvestamisel saaja tegevusest toetuse taotlusperioodile eelneval aastal. Meisterlikkuse toetuse kriteeriumitena arvestab komisjon Eesti tiitlivõistlustel ja tippüritustel tegutsemist, klubi tegevust kogukonna kaasamisel ning kogukonda panustamisel, spordivaldkonnas ka treenerite kvalifikatsiooni taset. Komisjon esitab toetuse jaotuse ettepaneku linnavalitsusele kinnitamiseks.
[RT IV, 29.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

  (3) Taotlejale ei eraldata toetust, kui konkreetset huvitegevust toetatakse vastava linnavalitsuse hallatava asutuse või linna poolt asutatud sihtasutuse ning äriühingu eelarvest.

  (4) Meisterlikkuse toetust ei maksta, kui selleks puuduvad linnaeelarves ettenähtud vahendid.

  (5) Linnavalitsusel on õigus baasitoetuse maksmine lõpetada, kui taotleja ei sõlmi baasi haldajaga kasutuslepingut või rikub lepingut korduvalt.
[RT IV, 29.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

2. peatükk HUVITEGEVUSE TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE  

§ 4.   Huvitegevuse toetuse eraldamise eeldused

  Toetuse saamiseks peavad taotleja ja toetuse saaja vastama järgmistele tingimustele:
  1) Taotleja vastab Korra § 2 lõikes 4 sätestatud tingimustele;
  2) Toetuse saaja vastab Korra § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
  3) Meisterlikkuse toetuse saaja vastab Korra § 2 lõikes 3 sätestatud tingimustele;
  4) Taotleja esitab toetuse taotlemisel linnavalitsusele menetlemiseks ammendavad tõesed andmed ja dokumendid ning järgib seejuures § 5 lõikes sätestatud tähtaegu.
  5) Taotleja ei tohi olla majandusaasta aruande võlglane.
[RT IV, 29.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

§ 5.   Taotleja menetlustoimingud ja nende tähtajad huvitegevuse toetuse eraldamisel

  (1) Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse baasitoetuse saamiseks toetatavale perioodile eelneva aasta 1. oktoobriks. Baasitoetust võib erandkorras taotleda toetatava perioodi jooksul. Meisterlikkuse toetuse taotlus tuleb esitada toetatava perioodi 5. jaanuariks.
[RT IV, 29.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

  (2) Taotleja esitab linnavalitsuse nõudmisel § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustel
täiendavad dokumendid ja/või kõrvaldab puudused.

  (3) Taotleja sõlmib linnavalitsusega vormikohase lepingu hiljemalt 1 kuu jooksul pärast linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise korralduse andmist. Käesolevas lõikes nimetatud tähtaja jooksul lepingu mittesõlmimisel kaotab taotleja õiguse toetusele taotletud perioodiks.

  (4) Taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase toetuse kasutamise aruande toetuse kasutamise perioodile järgneva kuu jooksul. Kui toetuse saaja jätab aruande esitamata, siis on linnavalitsusel õigus baasitoetuse maksmine lõpetada.
[RT IV, 29.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

§ 6.   Linnavalitsuse menetlustoimingud ja nende tähtajad huvitegevuse toetuse eraldamisel

  (1) Keila linnapea poolt määratud linnavalitsuse teenistuja kontrollib taotleja tähtaegselt esitatud taotluse vastavust Korra nõuetele. Vajadusel määrab teenistuja taotlejale kuni 10-päevase tähtaja täiendavate dokumentide esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse esitatud dokumendid ning taotluse menetlus lõpetatakse. Teenistuja esitab tähtaegselt laekunud nõuetele vastava taotluse koos komisjoni rahajaotusettepanekuga korralduse eelnõuna linnavalitsusele.
[RT IV, 29.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

  (2) Linnavalitsus otsustab meisterlikkuse toetuse andmise nõuetekohaselt esitatud taotluste alusel 1 kuu jooksul pärast jooksva aasta linnaeelarve vastuvõtmist.
(Keila Lvk m 27.03.2012 nr 4 jõust 02.04.2012, rakend 01.01.2012)

  (3) Linnavalitsus sõlmib taotlejaga vormikohase lepingu hiljemalt 1 kuu jooksul pärast linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise korralduse andmist.

  (4) Meisterlikkuse toetus makstakse taotleja pangakontole linnavalitsuse korralduse alusel pärast vormikohase lepingu sõlmimist.

  (5) Linnavalitsus ei menetle sellise taotleja poolt esitatud taotlust, kes ei ole eelnevatel perioodidel Korra alusel saadud toetuse kasutamise kohta esitanud Korra § 5 lõikes 4 sätestatud aruannet.

3. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 7.   Huvitegevuse toetuse kasutamise kontroll

  (1) Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab linnavalitsus. Kontrolli teostamise menetlemise õigust omab Keila linnapea poolt volitatud isik. Kontrollijal on kontrolli teostamisel õigus nõuda taotlejalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures. Kontrolli tulemused esitab kontrollija kirjalikult linnavalitsusele.

  (2) Linnavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse eraldamine või nõuda huvitegevuse toetuseks makstud vahendite tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) taotleja lõpetab tegevuse toetuse eraldamise aasta kestel;
  4) muudel taotlejaga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormide kehtestamine

  Korra rakendamiseks kehtestab vajalikud taotluse, aruande ja lepingu vormid linnavalitsus.
(Keila Lvk m 27.03.2012 nr 4 jõust 02.04.2012, rakend 01.01.2012)

§ 9.   Määruse jõustumine, rakendamine ja määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Käesolev määrus jõustub 28.oktoobril 2011. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2012.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json