HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rakvere Spordikooli põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2020, 4

Rakvere Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 30.10.2019 nr 7
RT IV, 08.11.2019, 31
jõustumine 11.11.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.08.2020RT IV, 29.08.2020, 201.09.2020

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Spordikooli nimi on Rakvere Spordikool (edaspidi spordikool).

  (2) Spordikooli asukoht on Eesti Vabariik, Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Kastani pst 12, 44307.

§ 2.   Tegevuse alused

  (1) Spordikool on Rakvere Linnavalitsuse hallatav munitsipaalhuvikool, milles omandatakse spordialane huviharidus.

  (2) Spordikooli põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Rakvere linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (3) Spordikoolil on arengukava, mille kinnitab Rakvere linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Arengukavas sätestatakse:
  1) spordikooli arengu põhisuunad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks;
  3) arengukava uuendamise kord.

§ 3.   Sümboolika

  Spordikoolil on oma sümboolika, mille kasutamise korra kinnitab spordikooli direktor.

§ 4.   Õppekeel

  Spordikooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk Spordikooli tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Spordikooli tegevuse eesmärk on pakkuda spordialast huviharidust ja võimalusi isiksuse igakülgseks kehaliseks arenguks, võimaldades neile tingimused vaba aja sportlikuks sisustamiseks.

  (2) Spordikoolikooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte tervise tugevdamine, sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende vabast tahtest, soovidest ja eeldustest lähtuvalt;
  2) laste ja noorte kehaliste võimete avastamine ning kavakindel arendamine eesmärgiga võimaldada neil hiljem jätkata professionaalses spordis;
  3) regulaarse, ohutu ja turvalise õppe-treeningprotsessi organiseerimine vastavalt kooli võimalustele;
  4) anda noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja spordiliikumisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks ja vabatahtliku spordikohtunikuna tegutsemiseks;
  5) vigastuste ennetamiseks, ülekoormuste vältimiseks ja võistlustel osalemiseks noorsportlase terviseuuringute korraldamine;
  6) toetada noorte arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi ja aktiivsust;
  7) pakkuda noortele eduelamusi ja tunnustust;
  8) kohaliku spordielu edendamine Eesti sporditraditsioonide alusel, olles kõikidele spordi andeid omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis;
  9) tegevuse eesmärgiga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  10) kooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ning neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

  (3) Tegevuse eesmärgi realiseerimise eelduseks on spordikooli tihe koostöö teiste spordikoolide, spordiorganisatsioonide, spordiühingute-, liitude- ja asutustega ning Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutustega.

3. peatükk Spordikooli struktuur ja õppekorraldus 

§ 6.   Spordikooli struktuur

  (1) Spordikoolis on järgmised osakonnad:
  1) korvpalliosakond;
  2) võrkpalliosakond;
  3) kergejõustikuosakond;
  4) ujumisosakond;
  5) maadlusosakond;
  6) lauatenniseosakond;
  7) murdmaasuusatamiseosakond;
  8) judoosakond.

  (2) Osakonda juhib vastava spordiala treener.

  (3) Spordikooli osakondade ülesandeks on:
  1) tagada kvaliteetne üldkehaline ja spordiala arvestav erialaline ettevalmistus õppekavade alusel;
  2) laste ja noorte spordialaste võimete avastamine ja eesmärgipärane arendamine iga õppuri individuaalsust arvestades.

§ 7.   Spordikooli õppekorraldus

  (1) Spordikool koostab spordihariduse andmiseks õppekavad lähtudes huviharidusstandardist. Õppekavad kinnitab spordikooli direktor käskkirjaga pärast õppenõukogu ja hoolekogu heakskiitu.

  (2) Kool esitab Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmed õppurite arvu, õppekava, selle muudatuste ja sulgemise kohta. Uue õppekava registreerimise kinnitab EHIS-es Rakvere Linnavalitsus.

  (3) Spordikooli direktor kinnitab vastavalt õppekavale spordikoolis kasutatavad õppeastmed, õppevormid, õpperühmade suuruse ja moodustamise korra.

§ 8.   Õppekavaväline tegevus

  Õppekavade väliselt võib spordikool korraldada loenguid, võistlusi ning spordikooli põhitegevusega seotud üritusi.

§ 9.   Õppurite hindamine

  Õppurite hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

§ 10.   Õppeaasta ja õppeperiood

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund ja poolaasta. Õppeperiood kestab kokku vähemalt 35 nädalat.

  (3) Õppevaheajad määrab direktor õppekavas.

  (4) Õppetunni pikkus kehtestatakse õppekavas.

  (5) Õppetundide arv nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab direktor.

§ 11.   Spordikooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja spordikooli lõpetamine

  (1) Spordikool võimaldab spordialase huvihariduse omandamist eelkõige õppuritele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

  (2) Väljastpoolt Rakvere linna võetakse õppur spordikooli vabade kohtade olemasolul ja juhul, kui õppuri elukohajärgne omavalitsus või õppuri elukohajärgne omavalitsus ja õppuri seaduslik esindajavõi õppuri seaduslik esindaja üksi on nõus katma spordikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse.

  (3) Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitab igaks eelarveaastaks linnavalitsus.

  (4) Vastuvõetud õppurite nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga.

  (5) Õppuri spordikoolist väljaarvamine toimub spordikooli lõpetamisel, lapsevanema või täiskasvanud õppuri avalduse alusel või lapsevanemaga sõlmitud lepingus sätestatud alusel.

  (6) Spordikool loetakse lõpetatuks pärast vastava spordiala õppekava täitmist. Spordikooli lõpetamise kohta väljastab spordikool lõputunnistuse.

  (7) Õppuri vastuvõtt spordikooli toimub lapsevanema avalduse alusel. Spordikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise täpsemad tingimused ja korra kehtestab linnavalitsus.

4. peatükk Spordikooli juhtimine 

§ 12.   Direktor

  (1) Spordikooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib muudab ja lõpetab linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme, kehtestab linnavalitsus.

  (3) Direktor:
  1) tagab spordikooli tulemusliku toimimise ja töö;
  2) vastutab spordikooli üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) teeb spordikooli kasuks tehinguid ulatuses, mis on vajalikud seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) koostab spordikooli eelarve eelnõu, esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja linnavalitsusele menetlemiseks;
  5) korraldab spordikooli valduses oleva vara valitsemist;
  6) tagab nõuetele vastava dokumendihalduse;
  7) kinnitab kodukorra, töökorralduse reeglid ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  8) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  9) annab spordikooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke tööalaseid korraldusi;
  10) kinnitab õppekavad ja nende muudatused või tunnistab õppekavad kehtetuks;
  11) juhatab õppenõukogu, tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  12) tagab EHIS-es vastavalt kehtestatud korrale ja tähtaegadel tehtavad järgmised toiminguid: spordikooli õppurite arvu kinnitamine, õppekavade, nende muudatuste ja sulgemise registreerimine;
  13) korraldab spordikooli arengukava koostamise;
  14) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) esitab üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja linnavalitsusele või linnavalitsuse poolt volitatud ametiisikule;
  16) lahendab muid seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud isik. Kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, määrab asendaja linnapea.

§ 13.   Õppenõukogu

  (1) Spordikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad-treenerid.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda poolaastas.

  (5) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Teade õppenõukogu koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast saadetakse treeneritele elektrooniliselt.

  (6) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (7) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

  (8) Koosoleku päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega, võrdsete häälte korral saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (9) Õppenõukogu koosolekuid protokollitakse. Koosoleku protokollija määrab direktor. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija.

§ 14.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on spordikooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja linnavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Linnavalitsus moodustab seitsmeliikmelise hoolekogu. Hoolekogu liikmeteks on üks linnavolikogu esindaja, üks linnavalitsuse esindaja, kolm lapsevanemate esindajat, üks õppurite esindaja ja üks kooli töötajate esindaja. Hoolekogu esimeheks ei või valida õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat. Õpetajate esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul, lastevanemate esindajad lastevanemate üldkoosolekul. Õppurid valivad esindaja üldhariduskooli 9.–11. klassides õppivate spordikooli õppurite hulgast.

  (3) Hoolekogu:
  1) teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku järelvalve teostamiseks spordikooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära direktori aruande spordikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolse hinnangu;
  3) teeb ettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks või täiendamiseks;
  4) teeb ettepanekuid spordikooli põhimääruse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid spordikooli tasuliste teenuste ja õppetasu suuruse kohta;
  6) teeb ettepanekuid õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  7) teeb ettepanekuid spordikooli sisulise tegevuse arendamiseks;
  8) kooskõlastab spordikooli arengukava;
  9) kooskõlastab spordikooli kodukorra;
  10) teeb vajadusel otsuseid üksikküsimustes;
  11) kehtestab kooli õppepersonali ametikohtade täitmiseks läbiviimise korra ja tingimused;
  12) annab arvamuse kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  14) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta.

  (4) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vastavalt vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (5) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu liikmete kinnitamist kutsub kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu esimees salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul spordikooli direktor.

  (6) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord ja materjalid päevakorraliste teemade kohta.

  (7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek uuesti kokku esimesel võimalusel.

  (8) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi. Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega, võrdsete häälte korral saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis.

  (9) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama dokumendihalduse korraldamist reguleerivatele õigusaktidele. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll peab olema kättesaadav hiljemalt seitsmendal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokoll avaldatakse spordikooli veebilehel.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa direktor. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

  (11) Hoolekogu liikme volituste tähtaeg on kolm aastat. Hoolekogu liiget on õigus igal ajal olenemata põhjustest tagasi kutsuda.

  (12) Kui hoolekogu liige ei osale kahel järjestikkusel koosolekul ilma sellest ette teatamata, on hoolekogu esimehel õigus teha linnavalitsusele ettepanek hoolekogu liikme tagasikutsumiseks.

5. peatükk Spordikooli töötajad ja õppurid 

§ 15.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on spordikooli direktor, õppe-ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

  (2) Koolitöötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

  (3) Spordikooli töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (4) Spordikooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate kvalifikatsiooninõuded peavad vastama tööks kehtestatud nõuetele.

  (5) Spordikooli töötajal on õigus:
  1) saada tööks vajalikud vahendid ja tingimused;
  2) saada vajalikke materjale erialase töö ettevalmistamiseks;
  3) teha ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks;
  4) saada teavet kooli juhtimisest ja majanduselu korraldamisest.

  (6) Spordikooli töötaja on kohustatud:
  1) täitma oma tööülesandeid täpselt, õigeaegselt ja kohusetundlikult;
  2) heaperemehelikult hoidma koolile kuuluvat vara;
  3) mitte avaldama talle tööalaselt teadaolevat informatsiooni, mis võib kahjustada spordikooli ja kolmandate isikute huve.

§ 16.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne spordikooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekavade, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu spordikooli hoolekogu tegevuses;
  4) lahkuda spordikoolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) osalema spordikooli õppe- treeningtöös ja järgima spordikooli kodukorda;
  2) hoidma spordikooli vara.

6. peatükk Spordikooli vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 17.   Spordikooli vara

  (1) Spordikooli vara moodustavad Rakvere linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valitsemiseks soetatud inventar ning muu vara. Spordikooli vara on Rakvere linna omand.

  (2) Spordikooli vara valitsemine toimub vastavalt Rakvere linnavara valitsemist reguleerivatele õigusaktidele.

§ 18.   Kooli finantseerimine

  (1) Spordikooli finantseeritakse Rakvere linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muudest allikatest saadud vahendid on:
  1) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
  2) laekumised sihtfondidest;
  3) projektid;
  4) annetused;
  5) osutatud tasulised teenused.

  (3) Lapsevanema või õppuri poolt tasumisele kuuluva õppetasu kinnitab linnavolikogu.
[RT IV, 29.08.2020, 2 - jõust. 01.09.2020]

  (4) Spordikool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata:
  1) korraldada tasulisi seminare ja kursuseid;
  2) anda kasutada õppevahendeid vastavalt Rakvere linnavara valitsemist reguleerivatele õigusaktide.

  (5) Raamatupidamisarvestuse tagab Rakvere Linnavalitsus.

§ 19.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Spordikool esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet spordikooli tegevuse üle teeb linnavalitsus.

  (3) Riiklikku järelevalvet spordikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium.

7. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 20.   Spordikooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Spordikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Spordikooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub pärast spordikooli õppeperioodi lõppu.

  (3) Spordikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse õppuritele, lapsevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale teatavaks vähemalt neli kuud enne spordikooli õppeperioodi lõppu.

8. peatükk Määruse kehtetuks tunnistamine 

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json