HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haljala Lasteaed Pesapuu põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2023, 4

Haljala Lasteaed Pesapuu põhimäärus

Vastu võetud 22.08.2023 nr 46

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Koolieelse lasteasutuse nimetus on Haljala Lasteaed Pesapuu (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Õiguslik seisund

  Lasteasutuse pidaja on Haljala vald. Lasteasutus on Haljala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haldusalas tegutsev koolieelne lasteasutus, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest ning nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest.

§ 3.   Tegutsemisvorm

  Lasteasutus on ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed).

§ 4.   Asukoht ja tööaeg

  (1) Lasteaed asub Haljala alevikus. Lasteasutuse postiaadress on Schönbergi 1, 45301 Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa.

  (2) Lasteaed on aastaringselt tegutsev asutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus, arvestades lasteasutuse hoolekogu ettepanekut.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Haljala vald.

  (2) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus. Lapse erirühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 6.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteasutusel on oma nimetuse ja sümboolikaga dokumendiplangid ja pitsat.

§ 7.   Eelarve ja arvelduskonto

  (1) Lasteasutusel on oma eelarve, mis on Haljala valla eelarve osa.

  (2) Lasteasutus kasutab vallavalitsuse arvelduskontosid.

§ 8.   Keel

  (1) Lasteasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse keel on eesti keel.

§ 9.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava, mis lähtub lasteaia sisehindamise tulemustest ja Haljala valla arengukavast.

  (2) Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitab vallavalitsus.

§ 10.   Kodukord

  (1) Lasteaia kodukorra koostab direktor, kooskõlastab selle pedagoogilise nõukoguga ja esitab kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (2) Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteaia kodukorras.

  (3) Kodukord avalikustatakse lasteaia veebilehel ning on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

§ 11.   Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada koolieelses eas lastele hoidu, alushariduse omandamist ja kooliks ettevalmistamist kuni koolikohustuse tekkimiseni.

§ 12.   Ülesanded

  Lasteaia ülesanneteks on:
  1) luua lapse vanusele vastavad tingimused ja võimalused lapse hoidmiseks;
  2) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  3) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  5) korraldada laste toitlustamine vastavalt päevakavale;
  6) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd lapsevanemate või neid asendavate isikutega (edaspidi vanemad), sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, vallavalitsuse ja muude organisatsioonidega;
  7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuse korraldus 

§ 13.   Struktuur

  (1) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad. Sõime- ja lasteaiarühmad moodustab vastavalt vajadusele lasteaia direktor.

  (2) Sobitusrühma, erirühma ja tasandusrühma ning osaajaliste kohtade moodustamise otsustab vajadusel vallavalitsus lasteasutuse direktori ettepanekul.

  (3) Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteasutuses viiel päeval nädalas (esmaspäevast reedeni). Lasteasutuse lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 14.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduse kaardi.

§ 15.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamise aluseks on lasteasutuse õppekava, kus arvestatakse selle paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

3. peatükk Laste ja vanemate õigused ning kohustused 

§ 16.   Laste õigused

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 17.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) tuua laps lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, tehes tingimuste loomisel koostööd pedagoogidega;
  3) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  6) saada lasteaiast teavet oma õiguste kohta;
  7) pöörduda oma õiguste kaitsmiseks lasteaia hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja direktori, vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, politseiametniku, lastekaitsetöötaja ja Tervisekaitse-inspektsiooni poole.

§ 18.   Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) pidama kinni lasteaia kodukorrast, päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu päevamaksumuse;
  4) informeerima õpetajat või lasteaia direktorit lapse puuduma jäämisest ja tagasi tulekust.

4. peatükk Juhtimine 

§ 19.   Personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (3) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab, samuti võtab vastutusele tööülesannete ja -kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest asutuse direktor vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

  (4) Õpetajate, õppealajuhataja/õppejuhi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 20.   Personali tööülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Personali tööülesanded, õigused ja kohustused on määratud käesoleva põhimäärusega, töökorralduse reeglitega, ametijuhendite, töölepingutega ja/või kollektiivlepinguga, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.

  (2) Lasteaia direktor kehtestab käskkirjaga töökorralduse reeglid ja teeb selle töötajatele allkirja vastu teatavaks.

  (3) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (4) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes. Väljaspool lasteaia nimekirja olevate laste vanemate nõustamine toimub vastastikusel kokkuleppel.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

  (6) Personal on kohustatud teavitama vallavalitsuse ametnikku, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 21.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor. Direktor kannab vastutust lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab direktor lasteaiale kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Lasteaia direktor kindlustab asutuse tulemusliku ja häireteta töö ning asutuse kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppejuhi, pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse ja muude organitega.

  (3) Lasteaia direktor on töölepingu kehtivuse ajal asutuse seadusjärgne esindaja.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (5) Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu, võtab vastutusele tööülesannete ja –kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest Haljala vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 22.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 23.   Hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Haljala valla esindaja.

  (3) Õpetajate esindajate valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul.

  (4) Iga rühm valib oma esindaja hoolekogusse rühma lapsevanemate koosolekul. Lasteaia erinevate rühmade vanemaid ei või esindada üks ja sama isik.

  (5) Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (6) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

  (7) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

  (8) Kõiki hoolekokku valitud esindajaid on õigus tagasi kutsuda ja ümber valida.

  (9) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (10) Lasteaia hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (11) Lapsevanemal on õigus pöörduda hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

  (12) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

  (13) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogu tegutsemise täpsema korra kinnitab hoolekogu.

5. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 24.   Vara

  (1) Lasteaia kasutuses olevaks vallavaraks on asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud asjad, õigused ja hüved. Vallavara omanikuks on Haljala vald.

  (2) Vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 25.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteaeda rahastatakse riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, vanemate kaetavast osast ning annetustest. Vanema kaetava osa määra kehtestab vallavolikogu.

  (2) Lasteaed võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt. Lasteaia direktor peab eraldistest ja annetustest teavitama vallavalitsust.

  (3) Lasteaed hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid valla eelarves ettenähtud vahendite piires.

  (4) Lasteaia raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsus koos direktoriga vastavalt õigus-ja haldusaktidele.

§ 26.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaia asjaajamine tugineb lasteaias kinnitatud asjaajamise korrale ja teistele õigusaktidele.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid riigi ja Haljala valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

6. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 27.   Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Asutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjad, hooldajad) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Asutuse tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

  (4) Asutuse tegevuse lõpetamisel täidab direktor lasteasutuse tegevuse käigus Haljala vallale võetud kohustused ja nõuab sisse võlad vastavalt vallavalitsuse poolt moodustatud likvideerimiskomisjoni otsusele.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 28.   Rakendussätted

  (1) Haljala Vallavolikogu 21.04.2009 määrus nr 72 „Haljala Lasteaed Pesapuu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Veiko Veiert
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json