Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2019, 7

Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 28.09.2016 nr 18
RT IV, 29.09.2016, 11
jõustumine 03.10.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.05.2017RT IV, 08.06.2017, 1311.06.2017
30.01.2019RT IV, 05.02.2019, 208.02.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kuusalu valla spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord (edaspidi: Kord) reguleerib Kuusalu valla eelarvest kohalikuks sporditegevuseks ja andekate sportlaste toetamiseks raha taotlemise, määramise ja maksmise korda. Toetatakse 7-19 aastaste laste ja noorte sporditegevust, v.a andeka sportlase ja eduka tulemuse toetuste taotlemisel.

  (2) Kord ei reguleeri Kuusalu valla poolt spordisündmuste korraldamise ja spordivõistlustel osalemise toetamist.

  (3) Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

§ 2.   Mõisted ja toetuse liigid

  (1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine ja mis on registreeritud Eesti Spordiregistris (edaspidi „spordiregistris“) spordiklubina;
  2) andekas sportlane – noorsportlane, kes on saavutanud spordialal märkimisväärseid tulemusi, omab treeneri tunnustust koos põhjendusega oma andekaks tunnistamise kohta ja kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald;
  3) treener – sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses;
  4) rahvusvahelised tiitlivõistlused - olümpiamängud, maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, universiaad ja muud sarnase tähtsusega rahvusvahelised võistlused.

  (2) Toetust makstakse:
  1) spordiklubi tegevustoetuseks sh treeneri töötasuks, treeneri koolitustasu ja kutseeksami tasu toetamiseks, laagrites ja võistlustel osalemiseks sh transport ja majutus ning varustuse ja inventari soetamiseks;
  2) andeka sportlase sh tema treeneri toetamiseks;
  3) väljapaistva tulemuse saavutanud sportlasele või võistkonnale.

2. peatükk SPORDIKLUBIDE TEGEVUSTOETUS 

§ 3.   Spordiklubide tegevustoetuse eesmärk ja suuruse arvestamine

  (1) Toetuste andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks Kuusalu valla lastele ja noortele.

  (2) Toetust antakse taotlejale, kelle laste ja noortega tegelevatel treeneritel on kehakultuurialane kõrgharidus või kes omab Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal treeneri kutset.

  (21) Kui treeningrühma miinimumkoosseis on komplekteeritud vastavalt kultuuriministri 26.11.2014. a määruse nr 9 lisas 2 toodule lastest ja/või noortest, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, võib treeningrühma täiendavalt kuuluda ka teisi lapsi ja/või noori, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Kuusalu vald.
[RT IV, 08.06.2017, 13 - jõust. 11.06.2017]

  (3) Metoodiliselt võetakse aluseks kultuuriministri 26.11.2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“ lisa 2 „Laste ja noorte vanusepiirid, treeningrühma suuruse ja treeningrühma treeningkoormuse normid spordialade ning ettevalmistava, treening ja meisterlikkuse astmete kaupa“.

  (4) Pool tegevustoetuseks eraldatud summast jagatakse taotluse esitanud spordiklubide vahel võrdselt (põhisumma, PS), teine pool jagatakse spordiklubide vahel lähtudes treeningrühmade arvust ja iseloomust (summa treeningrühma kohta, ST).

  (5) Toetuse suurus arvestatakse järgmise valemi alusel: T = PS (Põhisumma) + TA (treeningrühmade arv) * ST (summa treeningrühma kohta).

  (6) Põhisumma ja summa treeningrühma kohta kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega volikogu ühistegevuse komisjoni ettepanekul, arvestades tähtajaks spordiklubidelt laekunud taotlusi ja vallaeelarves sporditegevuse toetamiseks eraldatud summaga.
[RT IV, 05.02.2019, 2 - jõust. 08.02.2019]

§ 4.   Tingimused toetuse taotlejale

  Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab alljärgnevatele tingimustele:
  1) spordiklubi tegevuskohaks spordiregistris on Kuusalu vald;
  2) spordiklubi on toetuse taotlemise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud, spordiklubi andmed on kantud spordiregistrisse ja on asjakohased ning uuendatud (tähistatud spordiregistris roheliselt);
  3) spordiklubi peab treeningrühmades osalejate arvestust nimekirjade alusel;
  4) spordiklubis on kutseseadusele vastava treeneri kutsekvalifikatsiooniga treener;
  5) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Kuusalu valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  6) spordiklubi esitab koos toetustaotlusega info treenerite, tunniplaanide, treeningrühmade ja treeningpaikade kohta ning see teave on avalikult kättesaadav veebis;
[RT IV, 08.06.2017, 13 - jõust. 11.06.2017]
  7) sportlaste võistlusprotokollides peab sportlaste nime taga kajastuma „Kuusalu“, kui sportlaste elektrooniline ülesandmise süsteem seda võimaldab.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamise aluseks on vormikohane taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) spordiklubi järgmise aasta tegevuste esialgne kava;
  2) spordiklubi järgmise aasta eelarve projekt;
  3) teave treenerite kvalifikatsiooni kohta;
  4) treeningrühmade nimekiri toetuse taotlemisele eelneva aasta 15. oktoobri seisuga.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse taotlused Kuusalu Vallavalitsusele toetuse kasutamise eelneva aasta 15. oktoobriks.

  (3) Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

3. peatükk ANDEKA SPORTLASE JA EDUKA TULEMUSE TOETUSED 

§ 6.   Andeka sportlase toetus

  (1) Andeka sportlase toetust eraldatakse sihtotstarbelisena treeningtegevuses ja võistlustel osalemiseks ning spordiinventari soetamiseks.

  (2) Andekale sportlasele toetuse saamiseks esitab taotleja eraldi vabas vormis taotluse vallavalitsusele 15. oktoobriks. Taotlused vaatab läbi volikogu kultuuri- ja spordikomisjon koos treeningrühmade taotlustega, ning teeb ettepaneku toetamiseks või mittetoetamiseks vallavalitsusele.

  (3) Toetus kantakse spordiklubi, mille liikmeks sportlane sel hetkel on, arvelduskontole ja toetust võib kasutada sihtotstarbeliselt antud noore sportliku tegevuse toetamiseks.

§ 7.   Eduka tulemuse toetus

  (1) Vallavalitsus võib maksta sportlasele või võistkonnale või treenerile eduka esinemise eest rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ühekordset preemiat, vallavalitsusele vabas vormis esitatava taotluse alusel.

  (2) Eduka tulemuse toetus eraldatakse vallaeelarvest.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE, TOETUSE MAKSMINE JA ARUANDLUS 

§ 8.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse vastutav ametnik kontrollib 15 päeva jooksul esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust. Ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (2) Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Andeka sportlase toetust makstakse ühekordse toetusena spordiklubide toetuse arvelt. Selleks reserveeritakse iga-aastasest vallaeelarve toetussummast kuni 5000 eurot. Kui andekate sportlaste toetamiseks ei tule piisavalt taotlusi, lisandub vaba jääk treeningrühmade toetussummale. Maksimaalne aastane toetus ühele sportlasele on kuni 1000 eurot.

  (2) Toetuste väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega volikogu ühistegevuse komisjoni ettepanekul.
[RT IV, 05.02.2019, 2 - jõust. 08.02.2019]

  (3) Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus ühe kuu jooksul taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu.

  (4) Toetuse saaja kajastab Kuusalu valda kui oma toetajat reklaamides, riietusel ning avalikel esinemistel.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuariks elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Järelevalve teostajal on õigus:
  1) nõuda sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) määrata puuduste avastamisel tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsusel kehtestada käesoleva korra rakendamiseks vajalikud toetuse taotlemise ja aruannete vormid.

  (2) Määrus jõustub 3. oktoobril 2016. a.

/otsingu_soovitused.json