HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Harku valla haridusasutuse arengukava koostamise, kinnitamise ja selle täitmisest aruandmise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2017, 20

Harku valla haridusasutuse arengukava koostamise, kinnitamise ja selle täitmisest aruandmise kord

Vastu võetud 21.09.2017 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus reguleerib Harku valla hallatava üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse (edaspidi haridusasutus) arengukava koostamise-, kinnitamise-, avalikustamise-, muutmise- ja täitmisest aru andmise korda.

§ 2.   Arengukava koostamine

  (1) Haridusasutuse järjepidava arengu tagamiseks koostab haridusasutus arengukava (edaspidi arengukava).

  (2) Arengukava koostamisel lähtutakse riigi hariduspoliitikast, Harku valla (edaspidi vald) arengukavast ja valla eelarvestrateegiast.

  (3) Haridusasutuse direktori (edaspidi direktor) eestvedamisel koostatakse haridusasutuses arengukava eelnõu koostöös hoolekogu ja õppe- või pedagoogilise nõukoguga, üldhariduskoolides ka õpilasesindusega (selle olemasolul).

§ 3.   Nõuded arengukavale (sisu ja vorm)

  (1) Arengukava on haridusasutuse kohustuslik dokument, mis koostatakse vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks.

  (2) Arengukavas kavandatud arendustegevuste elluviimiseks vajalikud kulutused on kooskõlas Harku valla eelarvestrateegiaga.

  (3) Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond) tagab haridusasutustele arengukava koostamise ühtsed alused. Arengukavas määratletakse vähemalt:
  1) hetkeolukorra ülevaade (sh tugevused, nõrkused, probleemid, vajadused);
  2) arengu strateegia – (sh väärtused, põhisuunad, valdkonnad, visioonid, eesmärgid koos mõõdikutega);
  3) strateegia elluviimiseks vajalikud arendustegevused (sh vastutajad, rahastus).

§ 4.   Arengukava kinnitamine ja avalikustamine

  (1) Direktor esitab arengukava eelnõu arvamuse andmiseks hoolekogule ja õppe- või pedagoogilisele nõukogule, üldhariduskoolides lisaks õpilasesindusele (selle olemasolul).

  (2) Direktor esitab osakonnale arengukava eelnõu koos väljavõtetega hoolekogu, õppe- või pedagoogilisele nõukogu, üldhariduskoolides lisaks õpilasesinduse (selle olemasolul) asjakohastest protokollidest.

  (3) Osakonna poolt heakskiidetud arengukava eelnõu avalikustab direktor haridusasutuse kodulehel. Avalikustamise kestus ei või olla lühem, kui kaks nädalat.

  (4) Igaühel on avalikustamise kestel esitada kirjalikke ettepanekuid arengukava eelnõule.

  (5) Avalikustamise tulemuste arutamiseks korraldab direktor avaliku arutelu, kus arutatakse arengukava eelnõule tähtajaks esitatud ettepanekuid.

  (6) Arengukava eelnõu avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta koostab direktor kokkuvõtte, mille esitab koos arengukava eelnõuga arvamuse avaldamiseks hoolekogule, õppe- või pedagoogilisele nõukogule ning üldhariduskoolide puhul ka õpilasesindusele (selle olemasolul) ja seejärel koos ettepanekute kokkuvõttele tehtud seisukohtadega vallavalitsusele.

  (7) Arengukava kinnitab Harku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (8) Direktor korraldab arengukava avaldamise haridusasutuse kodulehel.

§ 5.   Arengukava muutmine ja -täitmisest aru andmine

  (1) Haridusasutus teostab sisehindamist, hinnates arendustegevuste tulemuslikkust.

  (2) Direktor esitab kord aastas osakonna määratud tähtajaks ülevaate arengukava täitmisest, millele lisab põhjendatud ettepanekud arengukava muutmiseks.

  (3) Osakond analüüsib haridusasutuse arengukava täitmise ülevaadet ja hindab vajadust muuta arengukava strateegiat. Arengukava muudatused ja täiendused tehakse koostamise ja kinnitamisega samas korras.

  (4) Vähemalt kord arengukava perioodi kestel annab direktor ülevaate arengukava täitmisest vallavolikogu haridusküsimistega tegelevale komisjonile.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Harku Vallavolikogu järgmised määrused:
  1) 17.12.2009 määrus number 13 „Harku valla koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“;
  2) 17.12.2009 määrus number 14 „Harku valla kooli arengukava kinnitamise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale selle avaldamist Riigi Teatajas.

Helikar Õepa
Volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json