Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord Elva vallas

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2021, 9

Kohanime määramise kord Elva vallas

Vastu võetud 20.09.2021 nr 130

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3, lg 4 ning § 6 lg 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib kohanimede määramise korda Elva vallas kohanimeseaduse alusel ning sätestab Elva Vallavalitsuse pädevuse kohanimede määramisel.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Elva Vallavalitsuse kui täitevorgani pädevuses on:
  1) kohanime määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
  2) arvamuse andmine ministri või Vabariigi Valitsuse määratavate kohanimede kohta Elva vallas.

  (2) Muid kohanimeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid täidab Elva Vallavalitsuse (ametiasutuse) poolt määratud osakond või ametnik.

§ 3.   Kohanime määramise eelnõu

  (1) Elva Vallavalitsuse (ametiasutuse) pädevuses on kohanime määramise korraldamine.

  (2) Kohanime määramise eelnõu kiidab enne avalikustamist heaks Elva Vallavalitsus (täitevorgan).

  (3) Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Elva valla veebilehel ja kohalikus valla lehes. Teates märgitakse lühidalt eelnõu sisu, eelnõu väljapaneku aeg ning ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg.

  (4) Avalikustama ei pea eelnõud maaüksuse nime määramiseks.

§ 4.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Elva Linnavolikogu 17.12.2012 määrus nr 42 „Kohanime määramise kord“;
  2) Puhja Vallavolikogu 03.06.2009 määrus nr 14 „Kohanime määramise kord“;
  3) Rannu Vallavolikogu 18.12.2008 määrus nr 45 „Kohanime määramise kord“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json