Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi linna 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Viljandi linna 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2021, 36

  Viljandi linna 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine

  Vastu võetud 23.09.2021 nr 116

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1, 5 ja 8 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-iga 5, §-dega 13-19, § 26 ja § 38, Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrusega nr 9 kehtestatud Viljandi linna põhimääruse § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2, Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määrusega nr 83 kinnitatud Viljandi linna finantsjuhtimise korra §-dega 3-11 ja võttes aluseks Viljandi Linnavolikogu 28.01.2021 määrust nr 100 Viljandi linna 2021. aasta eelarve kinnitamine ning Viljandi Linnavolikogu 17.06.2021 määrust nr 111 Viljandi linna 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine.

  § 1.   Kinnitada Viljandi linna 2021. aasta II lisaeelarve kogumahuga 340 149 eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

    (1) Lubada linnavalitsusel:
    1) alaeelarvete määrusega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
    2) hallatavatele asutusele alaeelarvetega kinnitatud põhitegevuse tulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral ületada täiendavate tulude summa ulatuses vastava hallatava asutuse eelarves ettenähtud põhitegevuse kulusid;
    3) teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte;
    4) võtta 2021. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 3 412 282 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
    5) vajadusel võtta 2021. aastal rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 000 000 eurot tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
    6) vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise või likviidsuse tagamise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi või võtta maksepuhkust ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Helir-Valdor Seeder
  linnavolikogu esimees

  Lisa  Viljandi linna 2021. aasta II lisaeelarve kinnitamine

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json