Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Ahula Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2021, 38

Ahula Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 23.09.2021 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning Järva Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 18 „Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning arengukava kinnitamise ja muutmise kord“ § 2 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Ahula Sotsiaalkeskuse (edaspidi sotsiaalkeskus) eesmärgi, ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, finantseerimise, aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Sotsiaalkeskuse asukoht on Ahula küla, Järva vald.

  (2) Sotsiaalkeskuse teeninduspiirkond on Järva vald.

§ 3.   Sotsiaalkeskuse õiguslik seisund

  (1) Sotsiaalkeskus on Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis ei ole juriidiline isik.

  (2) Sotsiaalkeskus on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood 75004435.

  (3) Sotsiaalkeskuse töötajate põhjendatud koosseisu kooskõlastab sotsiaalkeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul Järva Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) ja kinnitab juhataja.

  (4) Sotsiaalkeskus juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, Järva valla õigus- ja haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Sotsiaalkeskuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Sotsiaalkeskuse eesmärk on Järva valla elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine, sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine ning sotsiaalteenuste osutamine.

  (2) Sotsiaalkeskuse ülesanneteks on:
  1) päevase hooldusteenuse osutamine;
  2) varjupaigateenuse osutamine;
  3) turvakoduteenuse osutamine täisealisele isikule;
  4) eluruumi tagamise teenuse osutamine.

  (3) Sotsiaalkeskuses tagatakse sotsiaalteenust vajavatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsiooniteenusele suunamise ja vajaliku arstiabi saamise korraldamine ning iseseisvuse ja toimetulekuvõime oskuste suurendamine.

§ 5.   Sotsiaalkeskusesse suunamine ja teenuse hind

  Sotsiaalteenust vajav isik määratakse sotsiaalkeskusesse teenusele ning teenuse eest tasutakse Järva valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kohaselt.

§ 6.   Sotsiaalkeskuse juhtimine

  (1) Sotsiaalkeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (2) Sotsiaalkeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (3) Sotsiaalkeskuse juhataja:
  1) korraldab sotsiaalkeskuse tööd;
  2) vastutab sotsiaalkeskuse üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  3) koostab ja esitab vallavalitsusele sotsiaalkeskuse eelarve taotluse ja eelarve muudatuste ettepanekud;
  4) korraldab sotsiaalkeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale;
  5) tegutseb sotsiaalkeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) teostab tehinguid sotsiaalkeskuse ülesannete täitmiseks ja sõlmib vajalikke lepinguid õigusaktidega sätestatud korras vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  7) kinnitab sotsiaalkeskuse sisekorraeeskirja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega, ning tutvustab sisekorraeeskirja teenusel viibivale isikule;
  8) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  9) täidab sotsiaalkeskuse töötajate suhtes tööandja kohustusi, sh sõlmib, muudab ja lõpetab sotsiaalkeskuse töötajatega töölepinguid ning kinnitab töötajate ametijuhendid;
  10) annab oma pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  11) tagab asjaajamise korralduse ning vastutab selle õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid sotsiaalkeskuse tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks;
  13) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) täidab muid seaduse, Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidega, käesoleva põhimäärusega sätestatud kohustusi.

§ 7.   Sotsiaalkeskuse vara

  (1) Sotsiaalkeskuse vara moodustavad talle Järva vallalt või teistelt isikutelt ja asutustest sihtotstarbeliseks valitsemiseks ja kasutamiseks antud vara ning inventar.

  (2) Sotsiaalkeskusele valitsemiseks antud vara on Järva valla omand, mida sotsiaalkeskus valitseb Järva vallavara valitsemise korra kohaselt.

  (3) Sotsiaalkeskus hoiab korras oma ruumid, territooriumi ja inventari.

§ 8.   Sotsiaalkeskuse eelarve ja finantseerimine

  (1) Sotsiaalkeskust finantseeritakse Järva valla eelarvest.

  (2) Sotsiaalkeskus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi ning taotleda toetust ja sihtfinantseerimist vastavatest fondidest või meetmetest.

  (3) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult ametiasutuses.

§ 9.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Sotsiaalkeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, toetuse või sihtfinantseeritud vahendite kasutamist selleks pädev asutus.

  (2) Sotsiaalkeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

§ 10.   Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Sotsiaalkeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Albu Vallavolikogu 19.05.2000 määrus nr 14 „Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2021.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json